МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені М. ГОРЬКОГО

 

 

 

 «Ухвалено»

Рішенням Вченої Ради ДНМУ

ім. М.Горького

 

протокол № 3

від 19.03.2015 р.

«Затверджую»

Ректор ДНМУ ім. М.Горького,

чл.-кор. НАМНУ, професор

 

______________ Ю.В. Думанський

27 березня 2015 р., наказ № 56/1

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. М.ГОРЬКОГО

 

 

 

 

Красний Лиман – 2015


«Положення про організацію освітнього процесу у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького» (далі – Положення) є документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (далі Університет).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

1.2. Освітня діяльність в Університеті спрямована на:

-          створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини,

-          формування національних та загальнолюдських цінностей,

-          створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти,

-          підготовки до життя і праці в сучасних умовах,

-          розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій,

-          демократизацію освіти та навчально-виховного процесу,

-          розвитку безперервної освіти впродовж життя,

-          інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір,

-          забезпечення соціального захисту студентів та науково-педагогічних працівників,

-          відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони навколишнього середовища,

-          створення найсприятливіших умов життєдіяльності суспільства.

1.3. Освітній процес організується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Підготовка фахівців в Університеті здійснюється ступенево або безперервно за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» відповідно до рівня акредитації.

Освітній процес здійснюють навчальні підрозділи: коледж, інститути, факультети, кафедри, клінічні центри, університетські клініки, клінічні лікарні. Для здійснення освітнього процесу за рішенням Вченої ради Університету згідно з чинним законодавством можуть створюватись навчальні, навчально-наукові інститути, комплекси, навчально-виробничі підрозділи фахової підготовки, лабораторії, навчальні центри та інші спеціалізовані комплекси.

Навчання іноземних громадян в Університеті організується навчально-методичним відділом, факультетом з підготовки іноземних студентів. Діяльність навчальних підрозділів регламентується Положеннями, затвердженими в установленому порядку після розгляду Вченою радою Університету.

Основну відповідальність за якість освітнього процесу в Університеті несуть ректор та керівники навчальних підрозділів.

1.4. Університет забезпечує науково-педагогічних працівників і студентів засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових можливостей.

1.5. Мова навчання в Університеті визначається законодавством України та Статутом Університету.

1.6. Положення про організацію освітнього процесу затверджується Вченою радою Університету відповідно до законодавства.

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Положення розроблено на підставі чинної нормативно-правової бази:

• Законів України:

- «Про освіту»,

- «Про вищу освіту».

• Указів Президента України:

- від 16.06.1995 № 451/95 «Про затвердження Положення про національний заклад (установу) України»,

- від 23.01.1996 № 77/96 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

• Постанов Кабінету Міністр України:

-   від 05.09.1996 № 1074 «Про затвердження положення про державний вищий навчальний заклад»;

-   від 24.05.1997 № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями»;

-   від 27.08.2010 № 787 «Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»;

-   від 13.12.2006 № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;

-   від 20.06.2007 № 839 «Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»;

-   від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

• Наказів Міністерства освіти і науки України:

-   від 02.06.1993 №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

-   від 08.04.1993 № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

-   від 15.07.1996 № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти»;

- від 31.07.1998 № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

-   від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

-   від 05.02.2003 № 60 «Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу»;

- від 16.04.2003 №239 та 28.07.2003 № 504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»» (якими затверджено освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців);

-   від 05.12.2008 № 1107 «Про проведення експертизи навчальних планів вищих навчальних закладів»;

- від 16.10.2009 № 943 «Про затвердження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».

-   від 24.05.2013 № 584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України».

• Наказів та листів Міністерства охорони здоров'я України:

- від 24.03.2004 №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

- від 31.12.2004  № 685 «Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2004-2010 рр»;

-   від 12.10.2004 № 492 «Про внесення змін та доповнень до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

-   від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»;

- від 21.06.2012 №455 «Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями «лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська справа», для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України;

- листа Міністерства охорони здоров'я України від 15.01.2014 №0801-47/10395 «Щодо затвердження інструкції оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу»;

- навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Фармація» затверджених МОЗ України від 24.03.2015.

• Наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 № 191/153 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти».

• Наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 № 41 «Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів»;

Документів ДНМУ:

- «Статуту Донецького національного медичного університету ім. М.Горького»;

- «Правил внутрішнього розпорядку у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького» (наказ по ДНМУ від 2.02.2015 №11/2-а);

- «Положення про студентське самоврядування Донецького національного медичного університету ім. М.Горького»;

«Положення про права та обов’язки студента» (наказ по ДНМУ від 14.01.2015 №5/6 - ст);

«Положення про надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів Донецького національного медичного університету ім. М.Горького» (наказ по ДНМУ від 14.01.2015 №5/6-ст);

«Положення про порядок ліквідації академічної забаргованності» (наказ по ДНМУ від 14.01.2015 №5/6-ст);

«Положення про навчальний час студента» (наказ по ДНМУ від 14.01.2015 №5/6-ст);

«Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» (наказ по ДНМУ від 2.02.2015 №10/3-ст).

 

 

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Навчання студентів в університеті здійснюється за такими формами:

– денна (очна);

– заочна.

Денна (очна) форма навчання є основною формою здобуття певного рівня вищої освіти.

Заочна форма навчання є формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти без відриву від виробництва.

3.2. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та стандартами вищої освіти.

3.3. Організація освітнього процесу здійснюється в Університеті згідно зі стандартами вищої освіти і цим Положенням.

 

4. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1 Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу структурований на:

- семестри,

- екзаменаційну сесію (якщо вона передбачена навчальним планом);

- додатковий термін для складання окремих модулів,

- виробничу практику,

- державну атестацію,

- канікули.

Навчальний рік складає 40 тижнів та включає два семестри. Канікули встановлюються двічі на рік, їх конкретні терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік. Загальна тривалість канікул повинна бути не менш ніж 8 тижнів.

Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів – 1-2 тижні після завершення навчання у семестрі.

На 3-му курсі студенти складають ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1».

На випускному курсі студенти складають ліцензійний інтегрований іспит «Крок-2» та практично-орієнований державний іспит, якій може проводитися у формі комплексних випускних іспитів. Дисципліни, що входять до комплексних випускних іспитів, визначаються навчальними планами підготовки фахівців.

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1» та «Крок-2» є складовою частиною державної атестації.

 

4.2. Програми підготовки

Програми підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями) певних освітньо-кваліфікаційних рівнів повинні відповідати стандартам вищої освіти.

Стандарт вищої освіти – сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.

Систему стандартів вищої освіти складають державні стандарти вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти Університету.

Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

 

4.2.1. Державні стандарти вищої освіти містять наступні складові:

– перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

– перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

– вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;

– вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

 

4.2.2. Галузеві стандарти вищої освіти включають складові:

– освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ);

– освітньо-професійні програми підготовки (ОПП);

– засоби діагностики якості вищої освіти (ЗД).

 

4.2.3. Стандарти вищої освіти Університету містять такі складові:

– перелік спеціалізацій за спеціальностями;

– варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів;

– варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;

– варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

– навчальні плани;

– програми навчальних дисциплін.

 

4.2.4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає мету вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики.

 

4.2.5. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, визначає вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності.

 

4.2.6. Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, а також її професійних, світоглядних та громадянських якостей.

Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для визначення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4.2.7. Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, освітньо-професійних програм їх підготовки та засобів діагностики якості освіти визначають вимоги до професійної підготовки та змісту навчання фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями з урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та мобільності системи освіти щодо задоволення потреб ринку праці.

Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм засобів діагностики якості вищої освіти визначаються ВНЗ в межах структури та форми, встановленої МОН та МОЗ України.

 

4.2.8. Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання визначається ОПП підготовки фахівців, а також навчальним планом, навчальними програмами дисциплін тощо.

 

4.2.9. Нормативна частина змісту навчання – це перелік обов’язкових навчальних дисциплін та видів практичної підготовки із зазначенням мінімального обсягу кредитів і годин, відведених на їх засвоєння. Дотримання переліку дисциплін та обсягів кредитів і годин, що складають нормативну частину змісту освіти, є обов’язковим.

 

4.2.10. Варіативна частина ОПП містить цикл дисциплін за вибором навчального закладу і цикл дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліни за вибором навчального закладу визначаються особливостями регіональних потреб у фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, певним досвідом підготовки фахівців у навчальному закладі, особливостями наукових шкіл.

 

4.2.11. Дисципліни вільного вибору студентів можуть бути орієнтовані на задоволення їх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну і спеціальну підготовку.

 

4.2.12. Навчальна програма дисципліни визначає:

– мету вивчення дисципліни у вигляді типових задач діяльності та її місце у системі підготовки фахівця;

– завдання дисципліни у вигляді системи вмінь (із зазначенням шифрів згідно з ОПП та рівня їх сформованості) і знань;

– інформаційний зміст та структурно-логічну схему вивчення;

– перелік рекомендованих практичних (лабораторних) робіт, індивідуальних завдань, а також підручників, методичних і дидактичних матеріалів;

– критерії оцінювання успішності навчання та засоби діагностики.

Навчальні програми дисциплін розробляються кафедрами згідно з вимогами відповідних ОПП підготовки фахівців. З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються цикловою методичною комісією відповідного профілю. Після ухвалення навчальної програми цикловою методичною комісією вона затверджується першим проректором з науково-педагогічної роботи.

 

4.3 Робочі навчальні плани

4.3.1. Робочий навчальний план є нормативним документом навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму). Робочі навчальні плани в університеті створюються на підставі типових навчальних планів для спеціальностей, затверджених МОЗ та МОН України.

Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності, кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та за кожною формою навчання.

Робочі навчальні плани ухвалюються Вченою радою Університету та затверджуються ректором (першим проректором). Підпис ректора (першого проректора) скріплюється печаткою університету.

З метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування навчального процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та розпоряджень МОЗ та МОН України, рішень Вченої ради Університету, щорічно складається (коригується) робочий навчальний план на кожен навчальний рік.

Робочий навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин та кредитів за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та державної атестації.

Робочі навчальні плани зі спеціальностей та робочий навчальний план на кожен рік розробляються навчальним відділом університету.

Розподіл кредитів і навчальних годин з дисциплін за видами занять проводиться відповідно до програм з дисциплін, затверджених МОЗ України.

Максимальне щотижневе аудиторне навантаження студентів не повинно перевищувати 30 годин.

 

4.3.2 Індивідуальний навчальний план студента

Згідно з вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, індивідуальний навчальний план студента є робочим документом, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань.

В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Індивідуальний навчальний план формується за відповідною освітньо-професійною програмою (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр) і складається і затверджується в установленому порядку деканом факультету.

Зміни до індивідуального навчального плану студента можуть вноситись у порядку, що визначається вищим навчальним закладом, але не пізніше 2-х тижнів від початку навчання у поточному навчальному році (семестрі), і затверджуються деканом факультету. При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навантаження студента повинно бути виконано в повному обсязі.

Контроль за виконанням індивідуального навчального плану студента здійснюється деканатами.

 

 

Скачати документ повністюCopyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top