Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю (ПМК)

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті.
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів не меншу за мінімальну (72 балів) із 120 (ця кількість балів ECTS дорівнює сумі традиційних оцінок «3»).
Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю (ПМК)
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового модульного контролю, становить 80.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 50 балів, ця кількість балів ECTS дорівнює сумі традиційних оцінок «3»).
Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:
I етап – письмова відповідь на тестові завдання формату А (бланковий або комп’ютерний тестовий контроль).
Студент відповідає на пакет тестів. Кожний пакет містить 40 тестів формату А з тем кожного змістовного модуля, які входять до складу підсумкового модуля.
II етап – перевірка практичних навичок (курація хворого, проведення фізікального обстеження, обґрунтування попереднього діагнозу, призначення діагностичної програми, аналіз отриманих результатів додаткових досліджень, проведення диференціального діагнозу, формування клінічного діагнозу та плану лікування). Максимальна сума балів складає 40.
Дисципліна зараховується студенту, якщо він набрав не менше 120 балів з 200 (поточні, проміжні знання + підсумковий модульний контроль, ця кількість балів ECTS дорівнює сумі традиційних оцінок “3”).
Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: 5 балів, 4 бали,  3 бали, 0 балів.
I етап
Оцінка за роботи з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою:
«5» — 36-40 балів (18-20 вірних відповідей)
«4» — 30-35 балів (15-17 вірних відповідей)
«3» — 24-29 балів (12-14 вірних відповідей)
«2» — 0 балів (менше 12 вірних відповідей)
II етап
Перевірка практичних навичок.
При перевірці практичних навичок студент відповідає на 8 питань. Кожне питання оцінюється на 5 балів. Максимальна кількість балів дорівнюється 40.
Перерахунок середньої оцінки за ПМК у 4-бальну шкалу
200 бальна шкала 72-80 60-71 50-59 Менше 50
Середнє значення оцінки за 4-ри бальною шкалою 5 4 3 2
Оцінка з дисципліни, за якою передбачено один ПМК, складається з суми балів, яку студент отримав за поточну успішність та балів, які він отримав за ПМК.
Оцінка з дисципліни, за якою передбачено кілька ПМК, а також з дисципліни, яка вивчається на кількох курсах (наприклад, внутрішня медицина, педіатрія та ін.), розраховується як середнє арифметичне оцінок за окремі модулі.
Від здачі ПМК звільняються студенти, у яких оцінка за поточну успішність становить — 4,9-5,0.
У цих студентів оцінка за дисципліну дорівнює «5», а кількість балів — 200.
В.о. зав. кафедри педіатрії,
неонатології та дитячих інфекцій
к.мед.н., доцент                                                                            Самойленко І.Г.