Scientific work of the Department of Linguistics and Humanities №3

«Наукова робота кафедри»

Основні наукові публікації викладачів:

 1. Петренко О.В. Проект як метод формування іншомовної комунікативної компетенції студентів І курсу / О.В. Петренко // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Журковської, О.А. Шиленко. – Житомир: ЖДУ, 2010. С. 199–201.
 2. Петренко О.В. Формування комунікативної компетенції студентів 1-го курсу за допомогою методу проектів (на прикладі англійської мови) / О.В. Петренко // Дебют: Збірник тез доповідей студентів за результатами участі у Декаді студентської науки-2010 / За заг. ред. д.політ.н., проф. К.В. Балабанова., к.е.н, проф. О.В. Булатової. – Маріуполь, 2010. – Ч. ІІ. – С. 238–240.
 3. Петренко О.В. Психолого-педагогічні засади використання методу проектів для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів 1-го курсу, що навчаються на мовних факультетах ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / О.В. Петренко // Актуальні проблеми педагогічних наук: збірник матеріалів всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічні науки. – Переяслав-Хмельницький: ДПУ ім. Г. Сковороди, 2010. – С. 210–214.
 4. Петренко О.В. Актуальність дослідження наукової термінології в галузі робототехніки / О.В. Петренко // Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХV підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За аг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С. 207–209.
 5. Петренко О.В. Способи творення англійської та німецької науково-технічної термінології / О.В. Петренко // Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 416–422. (Фахове видання)
 6. Петренко О.В. Мова і стиль науково-технічного дискурсу / О.В. Петренко // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі». 24-25 травня 2013 року. / за заг. ред.. І.В. Соколової. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С. 68–71.
 7. Петренко О.В. Генеза розвитку терміна «робототехніка» / О.В. Петренко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огрієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 309–313. (Фахове видання)
 8. Петренко О.В. Einflüsse des Englischen auf das deutsche Sprachsystem / О.В. Петренко // «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур»: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.). – Львів: ПАІС, 2013. – С. 179–181
 9. Петренко О.В. Методичні дослідження парадигматичної лакунарності / О.В. Петренко // Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХVI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За аг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2014. – С. 201–204.
 10. Петренко О.В. Етапи організації вибірки науково-технічної термінології в галузі робототехніки // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 168 – 171. (Фахове видання)
 11. Петренко О.В. Особливості перекладу тексту науково-технічного стилю / О.В. Петренко // Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки : збірник нау-кових праць. – Серія Філологічні науки. №. 3 (304). – Луцьк : Схід-ноєвропейський націо-нальний університет ім. Лесі Українки, 2015. – С. 298–303. (Фахове видання)
 12. Петренко О.В. Лексическая номинация как способ образования терминов / О.В. Петренко / О.В. Петренко // Лингвистика. Коммуникация. Образование: материалы VIIІ Междунар. науч.-практ. конф. (Луганск 9 апреля 2015 г.). – Луганск: Изд-во ЛГАКИ имени М. Л. Матусовского, 2015. – С. 69–7 203 с.
 13. Петренко О.В. Коммуникативно-ориентированный подход в обучении грамматики немецкого языка / О.В. Петренко // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» присвячена 150-річчу ОНУ імені І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі: 17 квітня 2015 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова. – Одеса: 2015. – С. 109–112.
 14. Петренко О.В. Übungen und Aufgaben zur Fertigkeit Schreiben / О.В. Петренко // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XVІI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С.178–
 15. Петренко О.В. Німецькі науково-технічні терміни та засоби їх перекладу / О.В. Петренко // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератур: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.) / за заг. ред. к.п.н., доцента Кажан Ю. М. – Маріуполь : МДУ, 2015. С.73–76.
 16. Петренко О.В. Сучасні технологій навчання у вищому навчальному закладі / О.В. Петренко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції (18 вересня 2015 року). – Маріуполь, 2015 . – 385с. – С.88–
 17. Петренко О.В. Особливості перекладу німецької науково-технічної літератури / О.В. Петренко // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XVІІI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С.288–
 18. Слюсаренко О.В. Handlungsorientierter Unterricht / О.В. Слюсаренко // ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С. 337–338.
 19. Слюсаренко О.В. Strategien und Tipps der Fertigkeit Schreiben im Unterricht / О.В. Слюсаренко // II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 25 квітня 2016 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова. – Одеса: 2016. С. 75–78.
 20. Слюсаренко О.В. Integration des Hörens in den Unterricht / О.В. Слюсаренко // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІI Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016. – С. 461 – 466.
 21. Слюсаренко О.В. Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки / О.В. Слюсаренко // Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО– П Ткачук О.В., 2016. – Вип. Х. – С. 102–108 (Фахове видання)
 22. Слюсаренко О.В. Formierung der kommunikativen Fremdsprachenkompetenz der Studenten im Unterricht / О.В. Слюсаренко // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Назаренко Н.І. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 166–169.
 23. Слюсаренко О.В. Психологічні засади формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх філологів / О.В. Слюсаренко // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XІX підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2017. – С. 221–223.
 24. Cлюсаренко О.В. Структурно-семантичні особливості німецькомовних науково-технічних термінів робототехніки та їх переклад / О.В. Слюсаренко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип.2(15). – С 170–173. (Фахове видання)
 25. Слюсаренко О.В. Особливості розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутніх лікарів / О.В. Слюсаренко // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 15 травня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 221–224.
 26. Слюсаренко О. В. Проблема зв’язку загальновживаної лексики зі спеціальною / О. В. Слюсаренко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 2. – С 180–185.  (Фахове видання)
 27. Слюсаренко О.В. Teaching medical students the language of medicine / О.В. Слюсаренко // ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2018. – С. 168–172.
 28. Слюсаренко О. В. Особливості частиномовного складу німецької терміноситеми в галузі робототехніки / О. В. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 41. – C. 178–180.
 29. Петренко О.В. Структурно-семантичні особливості німецькомовних термінів в галузі робототехніки / О. В. Петренко // VII International Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education in Modern Society“. – Warsaw: RS Global, 2018. – Vol. 3. – P. 42–45.
 30. Петренко О.В. Запозичення як засіб термінологічної номінації / О. В. Петренко // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage». – Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing”, 2018. – P. 27–31.
 31. Петренко О.В. Словотворчі процеси в німецькій термінології з робототехніки / О. В. Петренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44. ‒ C. 443–445.
 32. Петренко О.В. Афіксальний спосіб творення німецьких термінів у галузі робототехніки / О. В. Петренко // East European Scientific Journal. ‒ Warsaw, 2019. ‒ 6, № 6 (46). ‒ P 63–68.
 33. Petrenko О.В. Terminological frequency of german professional texts in robotics International scientific and practical conference «Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures»: conference proceedings, December 27–28, 2019. – Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing”, 2019. – P. 146–150.
 34. Петренко О.В. Проблеми функціонування терміносистем. Мова і культура у полікуртурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 8–9 лютого 2020 р. – Львів: Г.О. «Наукова філологічна організація «Логос», 2020. – Ч. І. С. 103–105.
 35. Петренко О.В. Типологія проектів для формування комунікативної компетенції студентів вищих навчальних медичних закладів. Scientific and pedagogical internship “Effective methods of teaching Philological Sciences in higher educational institutions: Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Baia Mare. P. 85–89.
 36. Петренко О.В. Інтерактивний метод навчання в медичному ВНЗ на прикладі рольової гри. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід» : 17 березня 2020 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки України; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2020. – С. 87–90.
 37. Петренко О.В. Проблеми у сфері дистанційного навчання вищої школи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч 2. Рівне : НУВГП, 2020. С. 241–245.
 38. Петренко О.В. Особливості абревіацій та скорочень в німецькомовній термінології робототехніки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 1., Ч. 2., 2020. С. 166–174. Фахове видання.
 39. Петренко О.В. Антонімічні відношення німецькомовної термінології у галузі робототехніки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Херсон: ХДУ. Серпень 2020. С…. Фахове видання.
 40. Петренко О.В. Синонімічні відношення німецькомовних термінів в галузі робототехніки. XІV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської та романської філології». 18-20 вересня 2020 року. СНУ імені Лесі Українки. С…. Фахове видання.
 41. Петренко О.В. Англомовні запозичення німецької термінології робототехніки та особливості їх перекладу. IV міжнародна науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій». 30 вересня 2020 року. Маріуполь: МДУ. С…
 42. Петренко О.В. Метафоризація як механізм найменування німецьких понять робототехніки. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXІІ. – Херсон: ХДУ, 2020. С.92 – 95. Фахове видання.
 43. Oksana V. Petrenko, Iana E. Andriushchenko, Hanna M. Truba, Vladyslava V. Shcherbytska & Lesia I. Syniavska. Special Features of Foreign-Languages Teaching at Higher Education Institution. International Journal of Higher Education. 9, No. 7 (Special Issue), 2020. P. 298 – 309. ISSN 1927-6044 (Print) ISSN 1927-6052 (Online). Scopus.

Організація і участь у наукових заходах:

Сидоренко О.М.    Конференції

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Молодий філолог» (Маріуполь, 2008)
 • ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи викладання іноземних мов у контексті трансформації вищої освіти України до європейського науково-освітнього простору» (Дніпродзержинськ, 2008)
 • міжнародні науково-технічні конференції «Університетська наука» (Маріуполь, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • міжнародні наукові конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (Горлівка, 2010, 2012, 2013)
 • ХІХ, ХХ, ХХІV Міжнародні наукові конференції «Мова і культура»   ім. проф. С. Бураго (Київ, 2010, 2011, 2015)
 • міжнародні наукові конференції «Російська мова і література в школі і ВУЗі: проблеми вивчення та викладання» (Горлівка, 2010, Горлівка-Юріївка, 2012)
 • міжнародні ономастичні семінари «V-VІІ Святогірські ономастичні читання» (Святогірськ, 2010, 2011, 2012)
 • V, VІІ, VIII Міжнародні наукові конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських  мовах» (Дніпро, 2011, 2015, 2017)
 • ІІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін» (Маріуполь, 2011)
 • Міжнародна науково-практична конференція «В.І.  Даль у всесвітній культурі» (Луганськ, 2011)
 • VI Міжнародна наукова конференція «Інвестиційно-інноваційна стратегія розвітку національної економії в умовах глобальної економічної системи» (Маріуполь, 2013);
 • XVI Міжнародна наукова конференція «Русистика и современность» (Одеса, 2013);
 • Міжнародна наукова конференція «Русистика ХХІ века: направления, идеи, проблемы», (Донецьк, 2013);
 • щорічна конференція славістів BASEES-2014, (Кембридж, Велика Британія, 2014);
 • ІХ міжнародні Святогірські ономастичні читання (Святогірськ, 2014);
 • міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фіхівців у полікультурному просторі» (Одеса, 2015)
 • ХVI Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015)
 • Літня школа німецько-польської академії (Дармштадт, Німеччина, 2015),
 • Всеукраїнська наукова конференція «Слово – текст – мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики» до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора Харківського університету В.В. Акуленка (Харків, 2015),
 • міжнародна наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (Бахмут, 2016)
 • І міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» (Миколаїв, 2016)
 • V міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю.О. Карпенка (Одеса, 2016),
 • наукова конференція на пошану 100-річчя з дня народження професора А.К. Корсакова (Одеса, 2016)
 • міжвузівська науково-практична конференція «Германські, тюркські та слов’янські мови у полікультурному світі» присвячена 250-річчю від дня народження Вільгельма Фон Гумбольдта (Бишкек, Киргистан, 2017),
 • ХVIІ Міжнародна ономастична конференція «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» (Тернопіль, 2017)
 • VI, VIІ Міжнародні наукові конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (Бахмут, 2018, 2020)
 • XIV Международные карские чтения (Гродно, Беларусь, 2018);
 • міжнародна науково-практична конференція «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Бая Маре, Румунія, 2018)
 • ХVIІІ Всеукраїнська ономастична конференція (Львів, 2019)
 • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Конін-Ужгород-Київ-Херсон, 2020)

Репозитарій монографій:

Call Now Button