Навчальна методична робота кафедри загальної та дитячої хірургії

Навчання на кафедрі проводиться за кредитно-модульною системою. Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих медичних кадрів відповідно до вимог ECTS. Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації.

На кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін «Загальна хірургія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими» (з проходженням виробничої практики) для студентів ІІ та ІІІ курсів медичних факультетів. Викладання дисципліни «Хірургія», для студентів ІІІ та IV курсів стоматологічного факультету, а також «Перша долікарська допомога з ознайомчою практикою» для студентів ІІ курсу фармацефтичного факультета. Для студентів V, VI курсів медичного факультету на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Дитяча хірургія».

На кафедрі проходять очну частину навчання лікарі-інтерни за фахом «Дитяча хірургія».

Викладачі кафедри  інформують студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості.

Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою усного опитування, розв’язання тестів і ситуаційних задач, тестового контролю (в тому числі тести ліцензійного іспиту “Крок 2”.) Значна увага приділяється засвоєнню практичних навичок для цього викладачами кафедри проводиться робота зі студентами біля ліжка хворого та в операційно перев’язувальних блоках. На кафедрі працює студентський науковий гурток. На кожному засіданні гуртка розглядаються теоретичні (з мультімедійними презентаціями) та практичні питання. Робота гуртка проходить згідно з планом.Співробітники кафедри є авторами навнального посібника для студентів ІІ курсу медичного факультету.