Postgraduate education at the Department of Pharmacy and Pharmacology

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломного навчанняьвипускників фармацевтичного факультету Донецького національного медичного університету з метою підготовки провізорів-спеціалістів.

Інтернатура проводиться у формі навчання на кафедрі фармацевтичного факультету ДНМУ і базах стажування. Тривалість навчання в інтернатурі 1 рік.

Від проходження інтернатури звільняються випускники, які прийняті на посади у вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути та направлені на науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу, що не потребує провізорської діяльності.

Зарахування молодих спеціалістів до інтернатури здійснюється згідно з наказами ДНМУ із зазначенням місця проходження стажування.

Випускники фармацевтичного факультету ДНМУ, які направлені на роботу в системи інших міністерств та відомств, зараховуються до інтернатури за наказами цих міністерств і відомств після погодження з Міністерством охорони здоров’я України, в яких саме вищих навчальних закладах проводитиметься навчання та проходитиме стажування.

Вибір баз інтернатури, їх щорічне затвердження здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області разом з ДНМУ та Департаментом охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

Провізор-інтерн виконує свої професійно-посадові функції під керівництвом досвідченого спеціаліста в обсязі 50% навантаження провізора, бере участь у семінарах та конференціях, які проводяться в аптечному закладі.

В адміністративному відношенні інтерн підпорядковується керівництву бази інтернатури.

В процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури (залік, атестація) керівник підготовки інтернів оцінює його світогляд, рівень засвоєння ним теоретичних положень з фармації та уміння застосувати отримані знання на практиці.

Під час навчання на базах інтерн вивчає спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані у програмі теми (по одній з кожного курсу: організації, управління та економіки фармації; фармацевтичної технології; фармацевтичного аналізу лікарських засобів; фармакогнозії; клінічної фармації) – всього 5 рефератів.

Загальне керівництво і контроль за підготовкою провізорів-інтернів покладаються на ДНМУ.

Після закінчення терміну підготовки в інтернатурі провізори підлягають атестації для визначення рівня знань і практичних навичок з присвоєнням звання «ПРОВІЗОР-СПЕЦІАЛІСТ» зі спеціальності «Загальна фармація» в установленому порядку.

Для проведення атестації щорічно створюється державна атестаційна комісії. Склад комісії затверджується ректором ДНМУ.

Атестація інтернів включає:

 • комп’ютерний контроль знань та вмінь;
 • оцінку вмінь та оволодіння практичними навичками;
 • співбесіду чи іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів атестації приймається рішення про рівень підготовки провізора і присвоєння йому звання «ПРОВІЗОР-СПЕЦІАЛІСТ» зі спеціальності «Загальна фармація».

Для зарахування до інтернатури слід звертатися  до деканату з інтернатури та післядипломної освіти лікарів ДНМУ, та необхідно подати наступні документи:

 • заява до вступу в інтернатуру;
 • паспорт громадянина України*;
 • диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту*;
 • додаток до диплому про вищу медичну (фармацевтичну) освіту*;
 • сертифікат про результати складання Ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК-1» та «КРОК-2»*;
 • направлення на працевлаштування(бюджетна форма навчання) або гарантійний лист з заочної бази (контрактна форма навчання);
 • договори про оплату навчання в інтернатурі в 3х зразках (за місцем проходження очної та заочної частин інтернатури);
 • 4 фотографії розмірами 3х4.

* – необхідна наявність оригіналу та копії позначених документів.


Call Now Button