Положення про надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись Донецьким національним медичним університетом

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Донецького національного

медичного університету

______________ /_____________/

«____» ________________ 2019 р.

Положення

про надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись

Донецьким національним медичним університетом

Протокол засідання Вченої ради

Донецького національного

медичного університету

від ________ 2019 р.  №

 

Положення

про надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись Донецьким національним медичним університетом

 1. Загальні положення
  • Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг Донецьким національним медичним університетом (далі – Положення) є документом, що регулює планування, організацію та реалізацію платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися вищими навчальними закладами, у тому числі Донецьким національним медичним університетом, відповідно до чинного законодавства.
  • У сфері надання платних послуг Донецький національний медичний університет керується наступною нормативно-правовою базою:
 • Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ «Про освіту» (зі змінами);
 • Закон України від 01.07.2014 № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (зі змінами);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами);
 • спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;
 • Статут Донецького національного медичного університету;
 • інші нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) з університетом замовляє йому платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе зобов’язання зберігання майна, обладнання та фінансові зобов’язання щодо оплати послуги;
 • університет – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації; до навчального закладу у цьому Положенні віднесено також відокремлені структурні підрозділи університету, що діють відповідно до затверджених положень, мають окремо визначений ліцензійний обсяг і безпосередньо надають платні послуги;
 • індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;
 • послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

1.4. Донецький національний медичний університет (далі – Університет)  зобов’язаний:

 • безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
 • оприлюднювати вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, другої освіти, здобуття наукового ступеня – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати; вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.
  • Платні освітні послуги надаються на підставі договору (контракту), письмової заяви з резолюцією, а інші платні послуги – на підставі письмової заяви з резолюцією, що складається замовником у довільній формі.
  • Метою надання послуг є виконання плану спеціального фонду Університету для організації фінансування його діяльності.
  • Кошти, отримані Університетом від надання платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом Університету з урахуванням вимог законодавства.
 1. Порядок надання платних освітніх та інших послуг в Університеті

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 в Університеті можуть надаватися наступні платні освітні та інші послуги:

2.1. У сфері освітньої діяльності:

 • підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;
 • навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, окрім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
 • підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;
 • підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства; стажування іноземців та осіб без громадянства;
 • прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій: інші послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);
 • проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.

2.2.  У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

 • проведення науково-дослідних. технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт (за розробленими науковими програмами та напрямами роботи);
 • проведення робіт з діагностики інфекційних захворювань, лабораторних аналізів і досліджень біологічних зразків;
 • проведення наукової та інших видів експертиз в установленому законодавством порядку:
 • проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних) за напрямами діяльності Університету, їх організації та наукового обслуговування;
 • організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

2.3.  У сфері міжнародного співробітництва:

 • забезпечення допомоги студентам, курсантам з числа іноземних громадян в отриманні віз;
 • надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг студентам, курсантам, аспірантам, докторантам та працівникам навчальних закладів, які від’їжджають за кордон, крім випадків, коли такий від’їзд передбачений відповідним навчальним планом з підготовки кадрів;
 • надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг працівникам навчальних закладів, які від’їжджають за кордон для наукового стажування або педагогічної роботи;
 • видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон;

2.4.  У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

 • забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчо-лікувальному комплексі «Сонячний».

2.5. У сфері житлово-комунальних послуг:

 • надання спеціально облаштованих* будинків і приміщень, що перебувають на балансі Університету, для тимчасового проживання;
 • надання під час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків Університету для тимчасового проживання;
 • надання спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків Університету для проживання:
  • осіб, які навчаються або працюють в Університеті;
  • абітурієнтів на час вступних іспитів до Університету;
  • осіб, які направлені у відрядження до Університету;
  • осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитку навчального закладу згідно з рішенням його керівника;
  • працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;
 • надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у попередніх підпунктах цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;
 • заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:
 • у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
 • на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у попередніх підпунктах цього пункту, у встановленні поліпшеного обладнання; нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнані визначеного технічними нормативами.

*Спеціально облаштовані будинки і приміщення – будинки і приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку.

2.6. Інші послуги:

 • надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-практичній, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті;
 • експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна, обладнання;
 • забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;
 • забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.
 1. Порядок визначення вартості платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися в Університеті

3.1. Встановлення вартості платної освітніх та інших послуг здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

3.2. Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь період її надання в повному обсязі Планово-фінансовим відділом Університету.

3.3. Університет самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

3.4. Процедурі складання та затвердження калькуляції (кошторису) платної послуги передує подання службової записки відділу Університету з візою проректора (в залежності від роду послуги) до Планово-фінансового відділу із зазначенням деталізованих витрат живої праці, предметів, матеріалів, обладнання, комунальних послуг тощо.

 1. Визначення вартості платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися в Університеті

4.1. Складовими вартості витрат є:

 • витрати на оплату праці працівників;
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
 • капітальні витрати;
 • індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

4.2. Витрати на оплату праці працівників.

4.2.1. До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників), які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективним договором.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті Університету, але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.

4.2.2. Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по кожній професії або спеціальності, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи тощо.

4.2.3. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, виходячи із необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. Для цього можуть використовуватись як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального закладу того чи іншого типу. У разі недоцільності закріплення окремих працівників для обслуговування платних навчальних груп у розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних одиниць для здійснення доплат за суміщення професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які обслуговують основний (бюджетний) контингент осіб, що навчаються.

4.3. Нарахування на оплату праці

4.3.1. Нарахування на оплату праці, в тому числі єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

4.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій

4.4.1. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу. комунальних послуг та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з діючими тарифами), захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених Статутом (положеннями) Університету або законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних послуг (якщо не заборонено законодавством).

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять, розраховується відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з кожною напряму, спеціальності, дисципліни (предмета), виду навчальних занять та форми організації навчання, а паливно-мастильних матеріалів, крім того, виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та тривалості їх роботи при наданні відповідної платної освітньої послуги.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі суб’єктами господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань (якщо не заборонено законодавством).

Це, зокрема, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у тому числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.

Складовими вартості витрат при встановленні розміру платних освітніх послуг є також видатки на утримання Спортивно-оздоровчо-лікувального комплексу «Сонячний».

Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються прямим розрахунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати або витрат на оренду приміщень інших підприємств, що використовуються у навчальному процесі, вартість оренди яких встановлена згідно з укладеними договорами оренди, строку надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених платних освітніх послуг. норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії.

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у цьому навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

4.5.    Капітальні витрати

До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на забезпечення надання Університетом платних послуг, а саме:

 • придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів (якщо не заборонено законодавством);
 • капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації) (якщо це не заборонено законодавством);
 • придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав (якщо це не заборонено законодавством).

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги.

 1. Облік операцій з надання платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися в Університеті

5.1. Університет, як такий, що надає платні освітні та інші послуги, зобов’язаний вести табелі обліку робочого часу працівників, а також журнали обліку студентів та слухачів.

5.2. Бухгалтерія зобов’язана вести облік та складати звітність з платних послуг відповідно до чинного законодавства.

5.3. Оплата за надану Університетом платну освітню або іншу послугу вноситься у безготівковій формі на відповідні рахунки Університету.

 1. Порядок використання доходів від надання платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися в Університеті

За кожним видом платних освітніх та інших послуг відповідно до Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» складається Кошторис доходів та видатків Університету по спеціальному фонду, який виконується за рахунок тих доходів, що їх одержано від надання відповідних платних послуг.

 1. Заключні положення

7.1. Положення набуває чинності з моменту його введення в дію наказом ректора Університету за попереднім затвердженням Вченою радою.

7.2. Відповідальність за організацію і якість надання платних освітніх та інших послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе керівник Університету.

7.2. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________  О.Є. Чернишова

Головний бухгалтер

_______________  Н.М. Легкошкур

Начальник відділу кадрів

_______________  С.Д. Дорожко

Начальник юридичного відділу

_______________ І.К. Себіскверідзе