Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет інтернатури та післядипломної освіти (м. Краматорськ)

Випускова кафедра: організації вищої освіти, управління охороно здоров’я та гігієни

Тип диплому та обсяг програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,

1 рік і 5 місяців

Ступінь вищої освіти: магістр.

Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я

 

Передумови

Наявність ступеню спеціаліста, магістра.

Немає обмежень щодо галузі знань та спеціальності.

Обмеження: стан фізичного та психічного здоров’я, що стає завадою для виконання професійних обов’язків.

 

Фокус програми

Акцент на публічному управлінні та адмініструванні у сфері охорони здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в умовах трансформаційних змін і кризових ситуацій для забезпечення якості медичних послуг.
Особливості програми

  • Програма призначена для здобувачів, що мають певний досвід професійної\ управлінської діяльності, прагнуть до саморозвитку і самовдосконалення компетентностей, які необхідні у період змін у галузі охорони здоров’я; формує психологічну готовність до виконання професійних завдань і функцій в умовах кризових ситуацій.
  • Прикладна спрямованість на управління та адміністрування із застосуванням сучасних технологій (зокрема eHealth) і методів, спрямованих на ефективну діяльність медичних закладів на ринку медичних послуг, а також у непередбачуваних ситуаціях.
 

Мета освітньої програми

Забезпечити поглиблену підготовку фахівців-менеджерів, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми у сфері управління охороною здоров’я, ефективно реалізовувати професійні функції у ситуаціях невизначеності соціально-економічного середовища, здійснювати адміністрування у кризових умовах діяльності закладів охорони здоров’я; сформувати відповідні компетентності для  безперервного професійного розвитку лікаря і менеджера.
Компоненти освітньої програмиЦикл загальної підготовки

Історія державного управління.  Медична статистика. Методологія і методика наукових досліджень. Ділова українська мова. Право в публічному управлінні. Психологія управління.

 

Компоненти освітньої програми: професійна підготовка

Теорія і практика державного управління в сфері охорони здоров’я.

Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я.

Менеджмент організацій в охороні здоров”я.

Управління інформаційними системами у сфері охорони здоров’я.

Управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони здоров’я. Регіональне управління сферою охорони здоров’я тощо.

Виробничі практики.

Вибіркові дисципліни8 дисциплін із запропонованого переліку ( 24 кредити)
Державна атестаціяКомплексний кваліфікаційний іспит. Захист кваліфікаційної роботи.
Перспективи для випускників  програми

  • Здатність виконувати професійні роботи відповідно до Класифікації видів економічної діяльності КВЕД-2010/2019 у сфері: Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  • Можливість обіймати посади за професійними назвами робіт відповідно до Державного класифікатора професій України ДК 003:2010 класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів»
  • Можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD)