30 вересня – 1 жовтня 2015 р. науково-практична конференція з міжнародною участю «Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих патологі

PDF

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Інформаційний лист №2
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною
участю


«Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи
дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів,
змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів»,присвяченій 75-річчю з Дня народження професора
Шутки Богдана Васильовича.


Конференція відбудеться 30 вересня – 1 жовтня 2015 р. на базі виробничо-
навчально-рекреаційної бази Івано-Франківського національного медичного університету
(м. Яремче, вул. Свободи, 367) – мальовничий куток Прикарпаття (30 км до туристичного
комплексу «Буковель», 20 км до масиву Горгани і водоспаду Гук).


Конференція включена до «Реєстру зʼїздів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2015 році»
Міністерства охорони здоровʼя України


НАУКОВАТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Спогади про Богдана Васильовича Шутку – вченого, вчителя, людину, товариша.
2. Морфо-функціональні особливості органів та тканин на етапах онтогенетичних
перетворень.
3. Експериментальна медицина.
4. Засади і клітинні основи фізіологічних та метаболічних процесів.
5. Основи патогенетичних механізмів уражень органів та систем при різних
патологічних процесах.
6. Особливості клінічного перебігу патологічних станів.
7. Прогресивні напрями досліджень у галузі морфології, фізіології, біохімії,
геронтології, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.
8. Проблемні питання викладання медичних дисциплін у вищих навчальних
закладах.


Матеріали конференції будуть опубліковані
у журналі «Галицький лікарський вісник», що включений до міжнародної
наукометричної бази INDEX COPERNICUS та «Архів клінічної медицини», що
входить до переліку фахових видань України з медичних наук.

Для участі в конференції необхідно до 29 травня 2015 року надіслати:
1. Статтю із супровідними документами.
2. Ксерокопію квитанції про оплату.
3. Реєстраційну картку учасника.
Стаття повинна супроводжуватися офіційним листом установи, в якій виконана робота (з поміткою НА КОНФЕРЕНЦІЮ 30.09-01.10), і мати візу керівника установи. Додається також акт експертної комісії про відсутність інформації, яка містить державну таємницю. 2-й екземпляр статті підписується всіма авторами. Повні імена авторів, академічні звання та посади, повні адреси повинні бути вказані на окремій сторінці. Необхідно також вказати адресу, телефон та електронну адресу (за наявності) автора, який отримуватиме кореспонденцію.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Для публікації в «Галицькому лікарському віснику» приймаються оригінальні статті з основних розділів теоретичної і практичної медицини. У журналі «Архів клінічної медицини» публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної медицини.

Орієнтований обсяг передових, проблемних статей – не більше 12 сторінок машинопису (включаючи ілюстрації, підписи до них, резюме). Всі інші статті – до 10 сторінок (але не менше 6). Короткі повідомлення, рецензії, проблеми викладання – до 5 сторінок.
Надсилати перший та другий примірники статті, надруковані на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Також необхідно надсилати статтю на CD-диску (текстовий редактор “Word 6.0, 7.0”). Таблиці оформлені у редакторі “MS Word”, графіки – “Excel”, формули – “MS Equation” – записаними окремими файлами.

СТАТТЮ ОФОРМЛЯТИ ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:
УДК
Прізвище та ініціали автора (авторів)
Назва статті
Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора
Резюме об’ємом не менше 1500 знаків повинно включати наступні аспекти змісту статті:
- предмет, тему, мету роботи;
- матеріал і методи дослідження;
- результати роботи;
- висновки.
Ключові слова (не більш 5 слів чи словосполучень; використовувати терміни із списку медичних предметних заголовків видання Index Medicus)
Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень.
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження.
Результати дослідження.
Обговорення.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література згідно з новими правилами ДОСТу

Резюме російською та англійською мовами:
Прізвище та ініціали автора (авторів).
Назва статті.
Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора.
Текст резюме (по аналогії з українським варіантом).
Ключові слова.
Якщо стаття англійською мовою, то резюме повинно бути українською мовою.
Кількість ілюстрацій – мінімальна. Фотографії скановані і записані окремими файлами або виготовлені на глянцевому папері, прямокутні, на звороті кожної ілюстрації вказати номер, прізвище автора і відзначити “верх”, “низ”. Фотографії кількістю більше однієї необхідно розташувати у вигляді монтажу розмірами 150х180 мм, підписи до них подавати на окремому листі або окремим файлом. Місця, де в тексті повинні бути малюнки, таблиці, схеми, графіки, відзначати квадратом на лівому полі, в який вписати номер малюнка. Таблиці, малюнки, графіки повинні бути надруковані на окремих сторінках, мати нумерацію і заголовки.
У список літератури включати праці, видані упродовж останніх 7-10 років, не більше 15 джерел для оригінальних праць і 30 – для оглядових. Не включати неопубліковані праці, автореферати дисертацій та інші рукописи. Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, автора не вказувати. Список цитованої літератури наводиться згідно із вимогами Держстандарту, які наведені у “Бюлетні ВАК” №5, 2009р., в такому порядку за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латинським шрифтом.


Увага! Для розміщення матеріалів журналу у міжнародних наукометричних базах статтю необхідно перекласти на англійську мову, включаючи резюме, і представити в електронному варіанті на диску з поміткою «English». Крім того, англомовний текст слід представити і на паперовому носії. Бібліографічний список до них подати латиницею, вказуючи прізвища всіх авторів з транслітерацією, назву цитованої роботи в перекладі на англійську мову, назву журналу чи іншого джерела з транслітерацією, вихідні дані цитованого видання унормувати відповідно до міжнародних правил, які подані у «Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journals».
Зразок написання бібліографічного джерела.


Український варіант:
Баєвський Р.М., Іванов Г.Г., Петров Л.В. Аналіз варіабельності серцевого ритму при використанні різних електрокардіографічних систем. //Вісник аритмології. – 2002. - №3. – С. 65-70.
За вимогами SCOPUS:
Baevskiy R.M., Ivanov G.G., Petrov L.B. Analysis of heart rate variability using different ECG systems. Visnyk arytmologii. 2002; 3: 65-70.
Передача українських літер повинна здійснюватися згідно з Постановою Кабінету міністрів України №55 від 27 січня 2010 року “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”.
Примітки: 1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани-Zghorany) на відміну від “zh” - відповідника української літери “ж”.
2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.
Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за SI, терміни – згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб – за діючою Міжнародною класифікацією хвороб.
У разі недотримання автором запропонованих правил редакція буде змушена повертати матеріали на доопрацювання, не реєструючи статтю. За дату отримання статті вважатиметься дата надходження до редакції остаточного опрацьованого автором варіанта рукопису.
Вартість публікації статті визначається з розрахунку 30 грн за сторінку.
Оплату здійснювати поштовим переказом:
Попадинець О.Г.
Івано-Франківський національний медичний університет
вул.Галицька, 2
м.Івано-Франківськ
76018
Матеріали просимо надсилати на адресу:
Редакція журналу “Галицький лікарський вісник”
Івано-Франківський національний медичний університет
вул. Галицька, 2
м. Івано-Франківськ, 76018.
Тел. (050)7300757

 


Додаток
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА


П. І. Б.____________________________________________________ ____
Науковий ступінь, вчене звання__________________________________
Посада ________________________________________________________
Країна, місто ___________________________________________________
Телефони ______________________________________________________
Поштова адреса для листування та e-mail ___________________________________

Участь у конференції: □ усна доповідь; □ тільки публікація
Номер в готелі □ Так; □ Ні


Телефони для довідок:
0507300757 професор Попадинець Оксана Григорівна
0685431194 доцент Гречин Андрій Богданович
0666877645 доцент Іваночко Василь Михайлович


Програма конференції та відомості про організаційні заходи будуть подані в Інформаційному листі №3


З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

 

 

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top