16-17 травня 2015 р відбудеться ХІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку»

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Рада молодих учених університету

запрошують Вас взяти участь у роботі ХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», яка відбудеться 16-17 травня 2015 р.

Планується робота за секціями:

І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Систематика та географія вищих рослин

2. Структурна ботаніка та біохімія рослин

3. Мікологія та альгологія

4. Інтродукція рослин

5. Молекулярна біологія

6. Зоологія

7. Фізіологія людини та тварин

8. Біохімія та біофізика

9. Генетика та цитологія

10. Біоінженерія та біоінформатика

ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства

2. Спостереження, аналіз та прогноз метеорологічних умов

3. Гідрологія та водні ресурси

4. Біогеографія, біорізноманітність

5. Картографія та геоінформатика

6. Природокористування та екологічний моніторинг

7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт

8. Ґрунтознавство

9. Економічна географія

ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства

2. Сучасні технології управління

3. Взаємодія різних гілок влади

4. Підготовка державних службовців

ІV. ЕКОЛОГІЯ

1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей

2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон

3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми

4. Промислова екологія і медицина праці

5. Проблеми екологічного виховання молоді

6. Екологічний моніторинг

V. ЕКОНОМІКА

1. Банки та банківська система

2. Зовнішньоекономічна діяльність

3. Фінансові відносини

4. Управління трудовими ресурсами

5. Маркетинг та менеджмент

6. Облік та аудит

7. Економіка підприємства

8. Логістика

9. Економіка АПК

10. Регіональна економіка

11. Економічна теорія

12. Державне регулювання економікою

13. Макроекономіка

VI. ІСТОРІЯ

1. Історія України

2. Загальна історія

3. Історія науки і техніки

4. Етнографія

5. Усна історія

6. Військова історія

7. Історіографія та джерелознавство

8. Археологія

VII. МАТЕМАТИКА

1. Диференціальні та інтегральні рівняння

2. Перспективи систем інформатики

3. Теорія ймовірностей та математична статистика

4. Прикладна математика

5. Математичне моделювання

VIIІ. МИСТЕЦТВО

1. Музичне мистецтво

2. Образотворче мистецтво

3. Декоративно-прикладне мистецтво

4. Театральне мистецтво

5. Фото- і кіномистецтво

6.Дизайн

7. Хореографія

IX. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.Правові та організаційні питання охорони праці та БЖД

2.Гігієна праці та виробнича санітарія

3.Основи техніки безпеки

X. ПЕДАГОГІКА

1. Дистанційна освіта у вищій школі

2. Проблеми підготовки фахівців

3. Методичні основи виховного процесу

4. Стратегічні напрями реформування системи освіти

5. Сучасні методи викладання

6. Загальна педагогіка

7. Соціальна педагогіка

8.Корекційна педагогіка

9. Історія педагогіки

XІ. ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Політичні технології

2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство

3. Відносини України з НАТО

4. Геополітика

5. Вибори і виборчі системи

XІI. ПРАВО

1. Історія держави та права

2. Адміністративне і фінансове право

3. Охорона авторських прав

4. Трудове право та право соціального забезпечення

5. Карне право та кримінологія

6. Екологічне, земельне та аграрне право

7. Конституційне право

8. Цивільне право

9. Господарське право

10. Криміналістика та судова медицина

11. Підприємницьке та банківське право

12. Кримінально-процесуальне право

XІII. ПСИХОЛОГІЯ

1. Форми роботи психолога-практика

2. Психолого-виховні проблеми становлення особистості в сучасних умовах

3. Загальна психологія

4. Вікова і педагогічна психологія

5. Психологія розвитку

6. Психологія праці

7. Психофізіологія

8. Соціальна психологія

XIV. СОЦІОЛОГІЯ

1. Історія соціологічної думки

2. Соціальна структура суспільства

3. Соціальні інститути

4. Соціологічні дослідження

5. Сучасні технології соціального опитування

XV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Комп’ютерна інженерія

2. Обчислювальна техніка та програмування

3. Програмне забезпечення

4. Інформаційна безпека

XVІ. ФІЗИКА

1. Астрономія та фізика космосу

2. Експериментальна ядерна фізика

3. Квантова теорія поля

4. Лазерна та оптоелектронна техніка

5. Молекулярна фізика

6. Оптика твердого тіла

7. Теоретична фізика

8. Фізика високих енергій

9. Фізика металів

10. Фізичне матеріалознавство

11. Ядерна енергетика

XVІІ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

1. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах

2. Олімпійський спорт

XVІIІ. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Методика викладання мови та літератури

2. Риторика і стилістика

3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови

4. Синтаксис: структура, семантика, функція

5. Актуальні проблеми перекладу

6. Мова, мовлення, мовна комунікація

7. Українська мова та література

8. Іноземні мови

9. Етно-, соціо- та психолінгвістика

ХІХ. ФІЛОСОФІЯ

1. Соціальна філософія

2. Історія філософії

3. Філософія культури

4. Філософія релігії

5. Філософія науки

ХХ. ХІМІЯ

1. Неорганічна хімія

2. Екологічна хімія

3. Аналітична хімія

4. Хімічний контроль об’єктів навколишнього середовища

5. Хімічна експертиза та екобезпека

6. Органічна хімія

7. Хімія природних сполук

8. Фізична хімія

9. Хімія високомолекулярних сполук

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ «Наукові конференції»). Скачати збірник можна буде через 10 днів після закінчення роботи конференції за вищезазначеною адресою.

Авторам статей оргкомітет планує надіслати електронні сертифікати учасників конференції (за необхідності).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Останній термін надсилання статей – 15 травня 2015 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 10 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)).

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 75 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів). Кожен додатковий сертифікат (за умови, що авторів статті декілька) оплачується окремо (вартість ‒ 5 грн.).

Кошти перераховуються на картку Приватбанку 4405 8850 8229 9642 (одержувач – Кикоть Сергій Миколайович; призначення платежу – поповнення рахунку Кикотя С.М.).

Увага! Після здійснення проплати обов’язково зробіть підтвердження, надіславши sms-повідомлення на номер 093 056 94 96 (із зазначенням прізвища учасника конференції).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

ЗРАЗОК

ІСТОРІЯ

Микола Степаненко

(Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Текст статті

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

1.​ Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.

2.​ Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–268.

3.​ Мельников Д. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельников // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 172–175.

Після списку джерел та літератури подаються відомості про автора (авторів) статті:

Для викладачів і наукових співробітників:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції;

4) назва кафедри (відділу) і посада;

5) контактний телефон;

6) електронна адреса;

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Для аспірантів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому навчається учасник конференції;

3) назва кафедри і рік навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6 відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Для студентів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

3) назва факультету і курс навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Адреса оргкомітету: 08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, кім. 203.

Координатор інтернет-конференції – Кикоть Сергій Миколайович (контактний телефон: (093) 056 94 96). 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top