Ректорат, Науково-методична Рада Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова та адміністрація Вінницького медичного коледжу ім.акад.Д.К.Заболотного запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальн

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ректорат, Науково-методична Рада Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова та адміністрація Вінницького медичного коледжу ім.акад.Д.К.Заболотного запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації», яка відбудеться 16 березня 2016 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- тези надсилаються у форматі MSWorddoc (не вище версії 97-2003) або rtf;

- обсяг-1 або 2 повних сторінки (1 сторінка-45 рядків) (Формат А4);

- поля-зверху-2 см, знизу-2 см; ліворуч -2 см, праворуч-2см;

- шрифт-Times New Roman;

- кегль-14;

-інтервал-1,2;

-назва роботи наводиться жирним шрифтом, великими літерами; на наступному рядку жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора (авторів); нижче-повна назва закладу, місто, країна; на наступному рядку – е - mailавтора, з яким необхідно вести переписку;

- вчені звання та наукові ступені авторів не зазначаються;

- у тексті тез необхідно зазначити мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати, висновки та літературні джерела. У тезах використовується система одиниць СІ. Скорочення розшифровується після першого згадування у тексті і залишається незмінною по всій роботі. Скорочення слів і термінів в назві тез не допускаються.

- у десяткових дробах слід використовувати крапки (наприклад: 0.1 або 0.358). Символи «<», «>», «%», «+» пишуться без відриву від попередніх: наприклад, р<0,95, t>37ºC, 16%, 0.23+0.01. У тексті тез не слід використовувати жирний шрифт, курсив та інші оформлювальні прийоми. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top