Тематичний план наукових досліджень та розробок Донецького національного медичного університету імені Максима Горького на 2015 рік, які фінансуються з державного бюджету

 

п/п № держ. реєстрації Код програмної класифікації видатків бюджету, характер НДР Назва НДР Строки виконання Керівник НДР, відповідальний виконавець, підрозділ, що виконує НДР Очікуванні результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо
1 2 3 4 5 6 7
1 0113U002252 2301020, прикладна Розробити заходипо оптимізації надання спеціалізова-ної травматологічної допомоги постраждалим з ушкодженнями різної локалізації 2013-2015 рр. Керівник НДР: проф. Климовицький В.Г. Відповідальний виконавець: д.мед.н., доц. Канзюба А.І. НДІ травматології та ортопедії Аналіз стану та ефективності надання спеціалізованої допомо-ги травмованим; розробка пропозицій щодо стандартизації лікувальної тактики при наданні невідкладної допомоги постраждалим з переломами і пошкодженнями різної локалізації; розробка теоретич-них положень щодо комплекс-ного лікування травматичних ушкоджень. Економічна ефек-тивність – скорочення строків лікування; соціальна – зниження показників тимчасової і стійкої непрацездатності; медична – підвищення ефективності та зменшення кількості ускладнень
2 0113U002253 2301020, прикладна Діагностика та корекція порушень метаболізму при травмах опорно-рухової системи 2013-2015 рр. Керівник НДР: проф. Климовицький В.Г. Відповідальний виконавець: проф. Калінкін О.Г. НДІ травматології та ортопедії. Визначення енергетичних
та пластичних витрат організму залежно від характеру, тяжкості травми та ятрогенних втручань; розробка програми для інди-відуального енергетичного й пластичного забезпечення постраждалих. Використання результатів дослідження дозво-лить знизити летальність при травмах опорно-рухової системи на 10 %, зменшити кількість можливих ускладнень – на 15 %. Економічна ефективність – скорочення строків лікування; соціальна – зниження показників тимчасової і стійкої непраце-здатності.

Ініціативна тематика університету

1 2 3 4 5 6 7
3 0111U010063 прикладна Вивчити вплив патологічного реф-люкса на розвиток непластичних захво-рювань глотки
та гортані і розробити технологію їх терапії
2012-2015 рр. доц.Павлюченко А.К., каф. офтальмології та оториноларингології Очікувана ефективність проекту (медична, соціальна та економічна) – покращення якості життя хворих з запальними проліферативними захворюваннями глотки та гортані на фоні ларингофарингеального рефлюкса.
4 0112U005071 прикладна Розробка та засто-сування нових методів профілактики і ліку-вання уражень сітківки при діабеті, ускладнень після оперативного лікування глаукоми, катаракти та запаль-них захворювань судинного тракту органа зору 2012-2015 рр. доц.Павлюченко А.К., каф. офтальмології та оториноларингології Очікувана ефективність – підвищення якості профілактики і лікування уражень сітківки при діабеті, ускладнень після оперативного   лікування глаукоми, катаракти та запальних захворювань судинного тракту органа зору шляхом розробки та застосування новітніх методів.


 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top