Зведений план

науково-дослідних робіт на 2016 рік

Донецького Державного медичного університету ім. М.Горького

з/п

№ держ.-реєстрації Код бюджетної програми, характер НДР Назва НДР

Строки

вико-нання

Керівник НДР, підрозділ, що виконує НДР Обсяг бюджет-ного фі-нансу-вання на 2016 рік (тис.грн.) Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення,очікуваний економічний ефект від впровадження тощо
1 2 3 4 5 6 7 8
Науково-дослідні роботи, які фінансуються з державного бюджету
1.

На реєстрації

0116 U 004053

2301020

прикладна

Біомеханічно обґрунтувати та розробити методики відновлення опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень таза 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

НДІ ТО

335,01

Буде розроблена та обґрунтована методика раннього та адекватного відновлювання лікування хворих з нестабільними пошкодженнями таза, дозволять знизити кількість післяопераційних ускладнень на 20%, а також забезпечить загальне поліпшення якості життя пацієнтів з нестабільними травмами таза.

Соціальна зниження частоти післяопераційних ускладнень на 20%, а також загальне поліпшення якості життя пацієнтів з  нестабільними травмами таза.

Медична – клінічне впровадження розробленої методики комплексної реабілітації хворих на основі використання стабілізації тазу апаратами зовнішньої фіксації і комплексу фізичних вправ для відновлення функції м'язів тазового поясу, включаючи як облігатні, так і факультативні абдуктори.

Економічна – зменшення ліжко-днів у пацієнтів з травмою таза.

2.

На реєстрації

0116 U004052

2301020

прикладна

Розробити заходи по оптимізації комплексного лікування постраждалих з переломами у ділянці вертлюжної западини та проксимального відділу стегна 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Климовицький В.Г.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

НДІ ТО

262,83

Результати досліджень дозволять оптимізувати діагностику пошкоджень, комплексне лікування і реабілітаційні заходи. Комплексний підхід до вирішення проблеми, сприятиме відновленню соціальної активності постраждалих.

Соціальна – відновлення соціальної активності постраждалих, включаючи зниження рівня інвалідності серед осіб працездатного віку, завдяки покращенню анатомічних та функціональних результатів лікування

Медична – оптимізація і покращення результатів діагностики та комплексного лікування постраждалих із переломами у ділянці вертлюжної западини та проксимального відділу стегнової кістки у спеціалізованих закладах

Економічна – покращення функціональних результатів, скорочення термінів лікування, зменшення кількості ускладнень і рівня інвалідності серед постраждалих з переломами у ділянці кульшового суглоба та проксимального відділу стегнової кістки як передумова для зменшення економічних втрат.

3.

На реєстрації

0116U004051

2301020

прикладна

Оптимізація комплексного лікування вроджених аномалій розвитку та набутої хірургічної патології у дітей. 2016-2018

Керівник НДР:

проф.

Веселий С.В.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького
Кафедра хірурггії №1 та дитячої хірургії

22,16

Буде розроблено та впроваджено в клінічну практику комплекс діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на поліпшення результатів лікування набутої хірургічної патології та вроджених аномалій розвитку дітей, що сполучені з різними соматичними та інфекційними захворюваннями.

Соціальна - буде зменшена кількість післяопераційних ускладнень і покращена якість життя дітей із набутими захворюваннями та вродженими аномаліями розвитку у віддалені терміни після оперативного лікування, також буде зменшена кількість ускладнень у дітей з травматичними пошкодженнями, у тому числі військового часу, що обумовлює якісну реабілітацію, і, як наслідок, формування здорового психічного стану дитини.

Медична - будуть розроблені методи своєчасної інструментальної та лабораторної діагностики, лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із вродженими аномаліями розвитку, що сполучені з різними соматичними та інфекційними захворюваннями, а також розроблено нове ефективне комплексне лікування дітей з набутою хірургічною патологією, травматичними пошкодженнями, у тому числі військового часу.

Економічна - рання діагностика та своєчасне етіопатогенетичне лікування дітей із вродженими аномаліями розвитку та набутими захворюваннями, що сполучені з різними соматичними та інфекційними захворюваннями, а також у дітей з травматичними пошкодженнями, у тому числі військового часу, дозволить знизити прогресування і виникнення ускладнень, що призведе до зниження витрат на лікування, реабілітацію та диспансеризацію, скорочення термінів перебування в стаціонарі після оперативних втручань.

Науково-дослідні роботи, які не мають цільового бюджетного фінансування:
4.

На реєстрації

0116U004057

прикладна Обґрунтувати, розробити та впровадити медичну технологію ранньої діагностики і ефективних методів лікування хвороб ревматологічного профілю з урахуванням гендерних й вікових особливостей в різних екологічних регіонах 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф., чл.-кор.

НАМНУ

Синяченко О.В.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Внутрішньої медицини № 1

-

Результати НДР будуть впроваджені в терапевтичних, ревматологічних, кардіологічних, нефрологічних та ортопедичних стаціонарах, в кабінетах променевих методів діагностики, в закладах первинної медико-санітарної допомоги населенню, в лабораторіях ЛПУ, в діяльність медико-соціальних експертних комісій, в санаторно-курортні установи.

Соціальна – збереження соціальної активності пацієнтів ревматологічного профілю, різних за віком й статтю за рахунок зменшення кількості та тривалості загострень хвороб, певних ускладнень лікування і перебігу патологічного процесу в окремих екологічних регіонах.

Медична – розробка індивідуальних лікувально-профілактичних заходів у чоловіків та жінок, на яких діють різні несприятливі чинники довкілля, виділення прогностичних критеріїв перебігу хвороб та критеріїв задля надійного контролю за ефективністю лікування.

Економічна - зниження кількості ліжко-днів.

5.

На реєстрації

0116U004060

прикладна Етіопатогенез пришийкових уражень твердих тканин зубів та  принципи їх комплексної діагностики, лікування і профілактики 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Ярова С.П.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Стоматології № 2

-

Буде запропонована карта обстеження стоматологічного хворого, за допомогою якої можна буде визначити етіопатогенетичні фактори пришийкової патології твердих зубних тканин.

Соціальна - збереження соціальної активності пацієнтів під час та після амбулаторного прийому лікаря-стоматолога за рахунок зменшення ускладнень та попередження виникнення пришийкових уражень твердих тканин зубів або патологічного процесу на ранніх стадіях.

Медична — розробка методів своєчасної діагностики та профілактики пришийкової патології твердих тканин зубів, а також мінімізація об’єму та травматизму стоматологічних втручань в амбулаторних умовах.

Економічна - підвищення якості діагностики пришийкових уражень твердих тканин зубів дозволить знизити їх розповсюдженість на 15-20%, підвищення якості лікування пришийкових уражень твердих тканин зубів дозволить скоротити рецидиви захворювання на 10-15%, підвищити термін служби  пришийкових реставрацій на 10-15%, досягти стабілізація на 12-15% частіше в порівнянні з лікуванням за класичними принципами.  Це призведе до зниження витрат на лікування і диспансеризацію.

6.

На реєстрації

0116U004058

прикладна Математична обробка результатів дослідження, розробка систем діагностики, лікування, реабілітації хворих на психічні та неврологічні розлади, профілактики та прогнозування перебігу цих хвороб 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

д.мед.н., доц.

Осокіна О.І.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Психіатрії, наркології та медичної психології

-

На основі комплексного підходу до вивчення клінічних, психологічних, електрофізіологічних, біохімічних, соціально-психологічних особливостей хворих на психічну і неврологічну патологію та членів їх сімей, будуть вдосконалені та розроблені нові методи діагностики, профілактики, лікування, реабілітації та побудувати математичні системи прогнозування розвитку, перебігу та наслідків цих захворювань.

Соціальна – ефективність полягає в збереженні або в відновлені соціальної активності та функціонування хворих в різних сферах життєдіяльності, підвищення рівня якості життя хворих та членів їх сімей, зниженні показника інвалідизації.

Медична – розробка методів та критеріїв ранньої діагностики, системи профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів. Поліпшення медичних показників ефективності включає в себе поліпшення клінічних наслідків хвороби, підвищення якості ремісії і збільшення її тривалості, зниження кількості рецидивів хвороби і показників частоти госпіталізації.

Економічна – заходи ранньої профілактики захворювань психічного та неврологічного спектрів у пацієнтів та членів їх сімей дозволить знизити прогресування цих захворювань, виникнути ускладнень та відновити достатній рівень соціального функціонування хворих, що приведе до зниження витрат на лікування та диспансеризацію.

7.

На реєстрації

0116U004054

прикладна Експериментально-клінічне обґрунтування застосування "Вуглець-вуглецевого" композитного матеріалу в хірургії хребта. 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Климовицький В.Г.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

НДІ ТО

-

Експериментальне обгрунтування дозволить використання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу в хірургії хребта. На основі математичного моделювання будуть розроблені нові імпланти для лікування хворих на міжтіловий спондильоз

Соціальна – поліпшити результати хірургічного лікування хворих з різноманітними патологіями хребта.

Медична – розробка нових імплантів для міжтілового спондилодезу на основі вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу.

Економічна – використання нових імплантів вітчизняного виробництва дасть можливість знизити витрати на лікування хворих з різноманітними патологіями хребта.

8.

На реєстрації

0116U004056

прикладна Експериментально-клінічне обґрунтування застосування "Вуглець-вуглецевого" композитного матеріалу в хірургії хребта. 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Астахов В.М.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Акушерства та гінекології

-

По результатам НДР будуть вдосконалені та розроблені нові методи діагностики, профілактики, лікування порушень репродуктивної функції та підвищення ефективності функціонування репродуктивної системи жінок, які мешкають на території Донбасу.

Соціальна – підвищення якості життя жінок всіх вікових категорій за рахунок зниження факторного ризику розвитку патології репродуктивної системи.

Медична – розробка методів сучасної діагностики, профілактики та лікування патології репродуктивної системи.

Економічна – своєчасна профілактика та втілення в комплекс лікування високоефективних нефармакологічних засобів, що приведе до зниження витрат на лікування на реабілітацію, підвищення якості життя та працездатності жінок досліджуваної категорії.

9.

На реєстрації

0116U004059

прикладна Епідеміологічні та клінічні особливості природного перебігу парентеральних вірусних гепатитів в сучасний період 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

доц.

Слюсар Л.І.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Епідеміології та інфекційних хвороб

-

Підвищяться якість діагностики і прогнозування результатів хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) шляхом вивчення природного перебігу захворювання і розробки доступних та інформативних методів його моніторингу.

Соціальна - визначення епідеміологічних та клінічних особливостей природного перебігу хронічних вірусних гепатитів, дозволить використовувати заходи спрямовані на протидію захворюванню більш ефективно, що дозволить вилікувати більший відсоток хворих й тим самим покращити якість  їхнього життя, що в свою чергу призведе до покращення трудової та соціальної діяльності, що є досить важливим, оскільки більшість хворих є працеспроможною частиною населення країни.

Медична - передбачається одержати нові дані про епідеміологічні та клінічні особливості природного перебігу вірусних гепатитів в Донецькій області, розробити ефективні методи його моніторингу, що підвищить якість діагностики і прогнозування результатів ХВГ і визначить пацієнтів які потребують терапії в першу чергу.

Економічна - за допомогою фармакоекономічного аналізу передбачається підібрати найбільш економічно ефективну схему терапії, у групах хворих в залежності від стадії фіброзу, віку, генотипу тощо, тобто факторів, які суттєво впливають на природний перебіг вірусних гепатитів, що дозволить збільшити відсоток пацієнтів з стійкою вірусологічною відповіддю, тобто вилікувати більше хворих за менші кошти, що є досить важливим особливо в умовах обмеженого фінансування.

10.

На реєстрації

0116U004055

прикладна Оптимізація сучасних підходів до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області 2016-2018 рр.

Керівник НДР:

проф.

Удод О.А.

Донецький Національний медичний університет ім.М. Горького

Стоматології № 1

-

Робота дозволить підвищити ефективность діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області шляхом оптимізації існуючих та розробки нових лікувально-діагностичних алгоритмів і реабілітаційних заходів на підставі комплексних клініко-лабораторних досліджень.

Соціальна — збереження соціальної активності пацієнтів під час та після амбулаторного прийому лікаря-стоматолога за рахунок зменшення ускладнень та попередження виникнення стоматологічних захворювань або патологічного процесу на ранніх стадіях.

Медична — розробка методів своєчасної діагностики та профілактики основних стоматологічних захворювань, а також мінімізація об´єму та травматизму стоматологічних втручань в амбулаторних умовах.

Економічна — підвищення ефективності прогнозування карієсу зубів дозволить знизити його розповсюдженість на 15-20%, підвищення ефективності відновлення зубів з каріозними ураженнями дозволить скоротити рецидиви захворювання на 10-15%, подовжити термін функціонування реставрацій на 10-15%, досягти стабілізації на 12-15% частіше в порівнянні з лікуванням за класичними принципами. Це призведе до зниження витрат на лікування і диспансеризацію. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top