КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

img

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – БІЛОРУСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 – 2017 рр.

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій від 17.12.1992 р., Протоколу Дев’ятого засідання двосторонньої українсько-білоруської комісії з питань науки та технологій, Міністерство освіти і науки України та Державний комітет з питань науки і технологій Республіки Білорусь оголошують конкурс спільних українсько-білоруських проектів із таких пріоритетних напрямів:

- Інформаційні та комунікаційні технології;

- Лазерні технології;

- Нові матеріали;

- Біотехнології;

- Нанотехнології;

- Енергетика та енергоефективність;

- Медицина і фармація;

- Охорона навколишнього середовища.

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

Конкурс відкрито з 1 липня по 31 серпня 2015 року

Критерії відбору

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Державного комітету з питань науки і технологій Республіки Білорусь, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

​ компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;

​ взаємний обмін досвідом;

​ наукова та практична цінність очікувані від проекту;

​ участь докторів наук та/або молодих вчених.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однаккерівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс

супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви програми за конкурсом якої подаються документи;

заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);

лист від білоруської організації-партнера на бланку;

акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії:

- у разі надсилання поштою – кімната 310 (штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 31 серпня 2015 р.);

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для кореспонденції, яка розташована у холі МОН.

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їх білоруські партнери подали відповідну заявку до Державного комітету з питань науки і технологій Республіки Білорусь.

В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року.

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

Контактні установи:

В Україні:

Міністерство освіти і науки України

Відповідальна особа:

Атаманенко Наталія Валеріївна

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Тел. 287 82 39

Е-mail: n_atamanenko@mon<wbr< a="">>.gov.ua

www.mon.gov.ua

В Республіці Білорусь:

Державний комітет з питань науки і технологій Республіки Білорусь

Відповідальна особа:

Гусаченок Аліна Василівна

Управління міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва

Тел. +375 17 284 07 51

Е-mail: Gusachenok@gknt.org.by

www.gknt.gov.by

 

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 – 2017 рр.

(для подачі до Міністерства освіти і науки України)

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ СОВМЕСТНЫХ УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИХ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2017 ГОДАХ

(для подачи в Министерство образования и науки Украины)

1.​ Загальна інформація/ Общая информация

Проект/ Проект

1.​ Назва:

Название:

2.​ Мета і галузь дослідження:

Цель и область исследования:

Партнери

Партнеры

Україна

Украина

Республіка Білорусь

Республика Беларусь

1.​ Керівник (ПІБ)

Руководитель (ФИО)

2.​ Посада та звання

Должность и звание

3.​ Установа

Организация

4.​ Адреса

Адрес

5.​ Тел., факс

Тел., факс

6.​ Електронна пошта

E-mail

7.​ Інші виконавці (ПІБ, звання)

Другие исполнители (ФИО, звание)

2.​ Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Список публикаций, относящихся к теме проекта (5 максимум)

Україна

Украина

Республіка Білорусь

Республика Беларусь

3.​ Обґрунтування проекту/ Обоснование проекта

4.​ Детальний опис проекту/ Детальное описание проекта

5.​ Очікувані результати/ Ожидаемые результаты

6.​ Поетапний план робіт виконання проекту/ Поэтапный план работ по выполнению проекта

7.​ Візити в рамках проекту/ Визиты в рамках проекта

Візит – перебування в Україні

Визит - пребывание в Украине

ПІБ, посада

ФИО, должность

Мета візиту

Цель визита

Рік

Год

Кількість днів

Количество дней

Візит – перебування у Республіці Білорусь

Визит - пребывание в Республике Беларусь

ПІБ, посада

ФИО, должность

Мета візиту

Цель визита

Рік

Год

Кількість днів

Количество дней

8.​ Підписи / Подписи

Керівники проекту

Руководитель проекта

Україна

Украина

Республіка Білорусь

Республика Беларусь

1.​ ПІБ,

ФИО

2.​ Дата

Дата

3.​ Підпис

Подпись

Установа

Организация

1.​ Назва установи

Название организации

2.​ Директор установи

Директор организации

3.​ Дата

Дата

4.​ Підпис

Подпись 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top