До уваги абітурієнтів!

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на получение образования лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции»

Президент Петр Порошенко подписал Закон, обеспечивающий доступность качественного образования для детей, жителей Луганской и Донецкой областей, и направленный на поддержку перемещенных с временно оккупированной территории высших учебных заведений.

Закон Украины № 1114-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на получение образования лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции» был принят Верховной Радой 19 апреля 2016 года.

Закон направлен на создание государством дополнительных возможностей по приему на обучение в высшие учебные заведения, прохождения государственной итоговой аттестации и получения документа государственного образца о полном общем среднем образовании для лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения). Указанные лица получат возможность поступать в высшие учебные заведения, которые были эвакуированы из зоны проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, а также в высшие учебные заведения, расположенные на территории Луганской и Донецкой областей, где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации, при условии сдачи лишь вступительных экзаменов на конкурсной основе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

 

gerb

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), мають право пройти державну підсумкову атестацію та отримати документ державного зразка про повну загальну середню освіту у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти".

2. У Законі України "Про вищу освіту"(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 28, ст. 244):

1)частину першу статті 13 доповнити пунктом 24-1 такого змісту:

"24-1) оприлюднює перелік вищих навчальних закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території";

2) частину четверту статті 44 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та до вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території, здійснюється відповідно до абзацу першого частини четвертої цієї статті або на конкурсній основі за результатами вступних випробувань".

3. Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040; 2015 р., № 16, ст. 112, № 23, ст. 158; 2016 р., № 5, ст. 50) доповнити статтею 9-2 такого змісту:

"Стаття 9-2. Забезпечення реалізації права на освіту

Держава створює додаткові можливості для прийому на навчання до вищих навчальних закладів, проходження державної підсумкової атестації та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту особами, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, визначає порядок проходження державної підсумкової атестації та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту, а також умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
19 квітня 2016 року 
№ 1114-VIII

Підписано Президентом України

18 травня 2016 року

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.


gerb

ЗАКОН УКРАИНЫ

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на получение образования лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. Часть вторую статьи 34 Закона Украины "Об общем среднем образовании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 28, ст. 230) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Лица, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения), имеют право пройти государственную итоговую аттестацию и получить документ государственного образца о полном общем среднем образовании в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования".

2. В Законе Украины "О высшем образовании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 37-38, ст. 2004; 2015, № 28, ст. 244):

1) часть первую статьи 13 дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:

"24-1) обнародует перечень высших учебных заведений, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации), и высших учебных заведений, эвакуированных с территории проведения антитеррористической операции (на период ее проведения) и временно оккупированной территории";

2) часть четвертую статьи 44 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Для лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения) и получившие документ о среднем образовании, прием на учебу в один из вузов, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации), и в высшие учебные заведения, эвакуированные с территории проведения антитеррористической операции (на период ее проведения) и временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с абзацем первым части четвертой этой статьи или на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний".

3. Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 44, ст. 2040; 2015, № 16, ст. 112, № 23, ст. 158; 2016 г.., № 5, ст. 50) дополнить статьей 9-2 следующего содержания:

"Статья 9-2. Обеспечение реализации права на образование

Государство создает дополнительные возможности для приема на обучение в высшие учебные заведения, прохождения государственной итоговой аттестации и получения документа государственного образца о полном общем среднем образовании лицами, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения).

Для лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения), центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере образования, определяет порядок прохождения государственной итоговой аттестации и получения документа государственного образца о полном общем среднем образовании, а также условия приема на обучение в высшие учебные заведения, расположенные на территории Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации), и высшие учебные заведения, эвакуированные с территории проведения антитеррористической операции (на период ее проведения) и временно оккупированной территории".

II. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

2. Кабинету Министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины П.ПОРОШЕНКО

г. Киев

19 апреля 2016 года

№ 1114-VIII

Подписано Президентом Украины

18 мая 2016 года

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top