Донецький національний медичний університет ім. М.Горького оголошує конкурс на здобуття Премії імені академіка НАМН України В.М.Казакова у 2012 році для викладачів і студентів Донецького національного медичного університету імені М.Горького.

 

1. Премія імені академіка НАМН України В.М. Казакова присуджується за рішенням Комітету з Премії (Відповідне Положення затверджене Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М.Горького - протокол № 6 від 30.08.2010):

- за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

- за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

-за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за створення підручників для вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів (затверджених МОН України).

Щорічно присуджується дві премії, у тому числі:

одна – для викладачів Донецького національного медичного університету імені М.Горького;

одна – для студентів і молодих вчених (у віці до 30 років) Донецького національного медичного університету імені М.Горького.

 Викладач подає у Комітет по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова:

наукові роботи у вигляді монографій або підручників, опубліковані за останні 5 років;

анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (на паперовому та електронному носіях);

витяг з протоколу засідання кафедрального колективу або рішення спеціалізованих вчених рад, вчених рад факультетів, затверджену проректором з наукової роботи ДонНМУ професором І.І. Зінковичем;

-відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, почесне звання, науковий ступінь, вчене звання, посада);

рецензії на наукову роботу.

 Наукова робота не може висуватися на здобуття Премії, якщо вона раніше була удостоєна цієї та інших Премій.

 Студент або молодий учений подає у Комітет по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова:

завершену наукову працю у зброшурованому вигляді, присвячену рішенню нової актуальної теми (або проблеми);

до наукової роботи додаються копії патентів, авторських свідоцтв на винахід, статей автора;

анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (на паперовому та електронному носіях);

витяг з протоколу засідання кафедри або підрозділу університету, Ради СНТ з аргументованим висновком про наукову цінність наукової студентської роботи, яка висувається на здобуття Премії, її практичне значення для охорони здоров’я а також особистий внесок студента (студентів) при її виконанні з обов’язковим підписом завідувача кафедри (або підрозділу університету), підписом декана факультету і затверджену проректором з наукової роботи ДонНМУ професором І.І. Зінковичем;

довідку з деканату із вказівкою прізвища, імені та по батькові студента, факультету, курсу, групи;

рецензії на наукову роботу.

Студентська наукова робота не може висуватися на здобуття Премії, якщо вона раніше була удостоєна цієї та інших Премій.

 Термін подання роботи на конкурс з 03 вересня до 01 жовтня 2012 року.

Комплект документів подається особисто автором наукової роботи секретарю Комітету по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова – проф. Волос Лілії Іванівні (адреса: Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, проспект Ілліча, 16, ЦНДЛ, 3-й поверх, кімн. №60 або №64, тел. 344-43-14).

 Комітет по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова