Шановні друзі!
Громадська організація «Південна фундація медицини»  пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у сьомому номері журналу під назвою «Південноукраїнський медичний науковий журнал».

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих лікарів. Видання має тематичну спрямованість в межах усіх медичних та фармацевтичних наукових спеціальностей.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19535-9335Р від 26.11.2012 р.

Наукові праці, опубліковані в журналі, враховуються МОН України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Статті студентів у науковому журналі публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
Умови публікації у журналі:
1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.
2. Заповнити відомості про автора.
3. Надіслати до 31 січня 2014 року рукопис статті в електронному вигляді на наступну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.
5. Розсилка журналу відбудеться 03 березня 2014 року.

Реквізити для сплати публікаційного внеску:
Розмір внеску – 18 гривень за кожну повну сторінку статті.
Банк одержувача: ПАТ "УкрСиббанк"
МФО банка одержувача: 351005
Поточний рахунок одержувача: 26209306330100
ОКПО: 2704411107
П.І.Б. одержувача: Василенко Наталія Володимирівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ  автора публікації.


Вимоги щодо змісту наукової статті:
1. Високий науковий рівень.
2.Приймаються раніше не опубліковані наукові статті. Більш детальніше на сайті Громадської організації «Південна фундація медицини».

Вимоги щодо оформлення наукової статті:
1. Стаття повинна бути написана українською, англійською чи російською мовою.
2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури. Більш детальніше на сайті Громадської організації «Південна фундація медицини».

Зразок оформлення наукової статті:
Більш детальніше на сайті: Громадської організації «Південна фундація медицини».
__________________
Контактна  інформація
Громадська організація «Південна фундація медицини»
65001, Одеса 1, а/с 307
+38 066 555 39 74

Вимоги щодо змісту наукової статті:
1. Високий науковий рівень.
2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
•    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•    аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
•    формулювання цілей статті (постановка завдання);
•    виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги щодо оформлення наукової статті:
1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.
2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.
3. Сторінки не нумеруються.
4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм.
5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.
6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням «Рис.». Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.
7. Перелік використаних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» і складається відповідно до черговості посилань за текстом.
•    Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
•    Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
•    Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
8. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу автора (наприклад: Дац Р.І.doc).