ЗАПРОШЕННЯ
До участі  у роботі  по виданню міжвідомчого збірника

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут гастроентерології продовжує видання збірника наукових робіт "Гастроентерологія=Gastroenterology" і просить вас направляти свої роботи для публікації в номерах 2014 р. Роботи в збірнику публікуються безкоштовно. Нижче приводяться правила оформлення статей.

Наукова програма збірника охоплює питання:
Ø    епідеміології;
Ø    етіології;
Ø    патогенезу ( зокрема експериментальні дослідження) ;
Ø    профілактики, діагностики та лікування (в т.ч. хірургічного) захворювань органів травлення;
Ø    соціально-гігієнічних проблем гастроентерології;
Ø    організації спеціалізованої служби;
Ø    стандартизації, автоматизації та ціноутворення в медицині.

        У червні 2014 року відбудеться конференція «Новітні технології в теоретичній та клінічній і гастроентерології» - IІ наукова сесія інституту гастроентерології НАМН.

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Усі матеріали повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:
Статті друкують на папері формату А4 на українській або російській, або англійською мовами в редакторі Word 97/2000/2003 шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 12 pt) через 1,5 інтервал.
Відступи зверху і знизу – 20 мм, відступи справа – 10 мм і зліва  – 30 мм.
На першій сторінці в лівому верхньому куті наводяться шифр УДК, далі - прізвища й ініціали авторів, нижче — назва статті й найменування установи, у якій виконана робота, країна, e-mail авторів. Потім пишуться ключові слова (не більше 5). Короткий зміст статті англійською мовою не менше 2 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, через 2 інтервали з полями зліва 3,5 см, справа 1 см, зверху і знизу по 3 см), що має включати такі розділи: вступ, матеріали й методи, результати, висновки. Матеріали розміщуються на web-сайті журналу.
Текст статті (опис оригінальних і експериментальних досліджень) повинен бути побудований таким чином: реферат (до 1000 знаків), актуальність проблеми, мета, задачі, матеріал і методи, результати дослідження, їх обговорення і висновки. Обсяг оригінальних статей повинен становити 6–10 сторінок, лекції  до 12 с., огляди (доказова медицина) до 10 с., повідомлень про спостереження з практики — 2–4 с., включаючи список літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них.
Кількість таблиць і ілюстрацій мінімальна. Вони повинні бути компактними. Ілюстрації (діаграми, графіки) обов'язково повинні бути кольоровими.
У тексті не повинно бути підкреслень, курсиву і виділень. Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються, слід давати у вигляді абревіатури (перший раз розшифровка їх обов'язкова). Одиниці вимірювання слід відривати від цифр. У тексті та заголовках не повинно бути слів, набраних великими літерами. У назві статей не допускається включення товарних найменувань препаратів.
Позначення заходів, одиниці фізичних величин, результати клінічних, експериментальних та лабораторних досліджень повинні відповідати Міжнародній системі (СІ). Терміни повинні бути уніфіковані з урахуванням Міжнародної анатомічної і Міжнародної гістологічної номенклатури, а назва захворювань – з урахуванням Міжнародної класифікації захворювань 10-го перегляду; лікувальні засоби  – з урахуванням Державної фармакопеї (XI); назви фірм і апаратури – в оригінальній транскрипції.
При описі експериментальних досліджень указують вид  (відповідно до Міжнародної біологічної номенклатури), стать та кількість тварин, спосіб знищення  або взяття матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до Конвенції, щодо  гуманного поводження з лабораторними тваринами.
 Посилання на джерела літератури в тексті статті подаються цифрами в квадратних дужках у міру посилань.  Через один рядок після тексту статті шрифтом Times New Roman набирають список джерел літератури відповідно до вимог ВАК, кількість джерел в оригінальних статтях – не більше 15 за останні 5-7 років, а в передових статтях та оглядах літератури — не більше 40 джерел.
Після списку джерел літератури через 1 рядок набирають резюме.  Резюме пишеться англійською, українською та  російською мовами, переклад  повинен бути якісним і точним, обов'язково включати в зміст назву статті, прізвища і ініціали авторів, назву установи, місто. Текст резюме 0,5 сторінки.
 Після резюме на окремій сторінці розміщують: 1) власноручні підписи всіх авторів; 2) печатка та підпис відповідальної особи установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я і по батькові, посада і звання, поштова адреса (з індексом) і E-mail, номери телефонів (службовий та мобільний) кожного автора.  Листування з авторами по E-mail.
Статті повинні бути ретельно відредаговані. За зміст  статті, письменність викладу тексту,  можливість публікації у відкритому друці відповідають автори і керівник установи, з  якої виходить робота. Статті з  пакетом документів, які оформлені без дотримання вимог до розгляду прийматися не будуть.
Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернуті до редакції не пізніше ніж через 10 днів після отримання.
Матеріали: 2 примірника  статті – один підписаний всіма авторами і завізований керівником установи; клопотання установи; висновок  експертної комісії (у експертний акт необхідно внести фразу: «Автори не заперечують проти розміщення матеріалів в Інтернеті»);  авторську довідку та заяву (див. на саті інституту gastro.org.ua) надсилати на електрону і почтову адресу редколегії на ім'я Долгих Людмили Миколаївни.

Адреса редколегії:
49074 р. Дніпропетровськ, проспект імені газети “Правда”, 96, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Долгих Людмилі Миколаївні, тел. 725-47-71, факс (0562) 27-79-47.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..