Додаток
до листа Міністерства освiти i науки
від 04.102010 № 1/9-680


ВИТЯГ 3 IНСТРУКЦll
про порядок висуненни, оформления та подания робiт на здобуття
Державних премiй України в галузi науки i технiки
(Iнструкцiю затверджено Президiєю Koмітету з Державних премiй
України в галузi науки i технiки 26 жовтня 2009 року)

3агальнi вимоги до оформлення документiв i матерiалiв робiт

1. Документи (том 1) i пiдручники подаються у 3-х примiрниках.
2. Додатковi 4 примiрники реферату подаються у виглядi окремих брошур.
3. На обкладинцi l-го тому i додаткових примiрниках реферату вказуються: '
- повна назва органiзацiї ( установи ), яка висуває пiдручник на премiю;
-назва роботи;
- прiізвища, iмена та по батькові претендентiв, їx нaукові ступенi i вченi звания, посади, мiсця роботи.
4. На початку 1-го тому має бути опис документiв iз зазначенням cтopiнок у зростаючiй послiдовностi.
5. У документах не доnyскаеться скорочення назв установ, органiзацiй, пiдприемств i нерозшифрованих назв окремих виробiв. Скорочення можуть бути лише при повтореннi ранiше розшифрованих назв.
6. Анотацiя, подаеться в електронному виглядi обсягом до 1-ї сторiнки (текстовий редактор Мiсrоsоft Word, розмiр шрифту 14).
В анотацiї вказується назва пiдручника, прiзвища та ініціали претендентів (українською,росiйською та англiйською мовами), точна назва органiзацiї. (установи), яка подає роботу, та коротка характеристика пiдручника.
7. Пiдручники , оформленi з порушенням вимог iнструкцiї, до розгляду не приймаються.
8. Підручники, якi вже тричi брали участь у конкypci на здобуття Державної премії, до розгляду не приймаються.


Документи - том 1

1. Лист-подания, в якому вказується точна назва органiзацiї (установи), що подає пiдручник, його назва, piк i мiсце видания, прiзвище, iм'я та по батьковi, посада, мiсце роботи кожного претендента. Число претендентiв не повинно перевищувати 10 осiб. Не допускається включення до колективу претендентiв осiб, якi були вже лауреатами Державної премiїУкраїни або Державноiї премiї iншої краiїни.
Лист-подания друкується на бланку органiзацiiї (установи), яка подає пiдручник, пiдписується iї керiвником i скрiплюcrься печаткою. Якщо керiвник входить до складу колективу претендентiв на здобуття Державної премiї, лист та Bci iншi документи пiдписуються його заступником.
2. Додаток до листа-подання, в якому вказується:
- повна назва органiзацiї (установи), поштовий iндекс, адреса, куди мае повертатися робота пiсля гi розгляду в Kомітеті;
- прiзвище, iм'я та по батьковi, посада, поштовий iндекс, адреса, службовий телефон особи, призначеної вiдповiдальною за ознайомлення з матерiалами роботи та документами за вимогою представникiв зацiкавлених установ підприємств, окремих громадян.
. 3. Дозвiл на опублiкування у вiдкритiй пресi назви i змiсту пiдручника, прiзвищ претендентiв. Дозвiл пiдписується керiвником органiзацiї (устанвови), я.ка висунула пiдручник на премiю. Дозвiл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірика документів.
4. еферат пiдручника (обсягом до 10 cторінок), пiдписаний всіма претендентами на здобуття премiї.
5. Протокол (протоколи) засiдання колегiї, науково-технiчної або вченої ради, кepiвного органу громадської наукової та науково-технiчної органiзацiї, про висунення пiдручника на премiю, де вказується його назва, хiд обговорення та результати тaємнoгo голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з вiдповiдними пiдписами завiряеться печаткою.
      До складу авторського колективу включають претендентiв вiд iнших установ (органiзацiй) за результатами таемного голосування за мiсцем їx основної роботи.
6. Матерiали попереднъого громадсъкого обговорення (копiї протоколiв, рiшенъ, рекомендацiй).
7. Довiдка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 cтopiнкax), де вказуетъся його посада пiд час виконання роботи та конкретний творчий внесок.
Довiдка пiдписується керiвником установи (органiзацiї), де працюе претендент: Пiдпис завiряетъся печаткою.
Якщо довiдка про творчий внесок оформляеться не за мiсцем основної  роботи претендента, то документи про висунення його кандидатури маютъ бути доповненi листом-цiдтримкою установи (органiзацiї), де він працює,  за пiдписом керiвника установи (органiзацiї).
8. Вiдомостi про претендента:
- прiзвище, iм'я та по батьковi (украiнською i російською мовами вiдповiдно до запису у паспортi у називному та давальному вiдмiнках);
- дата народжения;
- oсвіта;
- спеціальність;
- науковий ступiнь;
- вчене звання;
- почесні звания;
- мiсце основної роботи;
- посада;
- службова адреса (вказатu п'ятuзначнuй поштовuй iндекс) та телефони (службовий i мобiльний);
- домашня адреса (вказатu п'ятuзначнuй поштовuй iндекс) i телефон.
Вiдомостi заповнюються на бланку тiєї органiзацii (установи), де працюе претендент, пiдписуються ним, завiряються керiвником органiзацiї (установи), скрiплюються печаткою та вказуеться дата заповнення.
Примiтка:
а/ якщо після подания роботи змiнилися вiдомостi про претендента, то протягом двох тижнiв необхiдно повiдомити Kомітет з Державних премiй України;
в/ якщо претендент представляеться посмертно, то у вiдомостях необхiдно вказати адресу, прiзвище, iм'я, по батьковi та телефон спадкоемця (спадкоемцiв).
Зазначенi у пунктах 1-8 документи повиннi бути скрілені у швидкозшивачі в описанiй вище послiдовностi.
При повторному поданнi пiдручника до Kомітету йщго висунення та оформлення документiв проводиться заново.

Роботи приймаються за адресою:
04070, м Київ, Iнститут iнновацiйних технологiй і змісту освiти,
 вул. Сагайдачного, 37, к. 222,
т. 4178186.