ЗВІТ
ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2010 РОЦІ

1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких проведено захист 10 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 7, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія – 2, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились. Прийнято до захисту 1 кандидатську (14.01.07 – онкологія) дисертацію.
3.  За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.
5. Протягом 2010 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:
    5.2. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю