ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2011 РОЦІ

1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 5 засідань, на яких проведено захист 6 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 5, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились.
3. За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.
5. Протягом 2011 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:
    5.1. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю