1. Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України"
Дата проведення конференції: : 30 вересня-1 жовтня 2011 р..
Останній день подачі матеріалів: 27 вересня 2011 р..
Організатор: КЕНЦ "Київський економічний науковий центр"
Мета: обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки.
Робочі напрямки:
1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.
2. Світова економічна інтеграція та трансформаційні процеси в ХХІ столітті.
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
4. Пріоритети регіональної економічної політики. Аналіз регіональних і місцевих ринків.
5. Інноваційно-орієнтований роз­ви­ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо­міч­ний простір.
6. Економіка праці. Управління персоналом.
7. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.
8. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

2. Міжнародна науково-практична конференція "Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення"
Дата проведення конференції: 29-30 вересня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 27 вересня 2011 р.
Організатор: Причорноморська фундація права
Мета конференції: залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні
Головні напрями конференції:
- Історія та теорія держави та права, філософія права;
- Конституційне право, муніципальне право;
- Міжнародне публічне та приватне право;
- Екологічне, земельне, аграрне право;
- Цивільне право та процес;
- Сімейне право, житлове право;
- Господарське право та процес;
- Трудове право, право соціального забезпечення;
- Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
- Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
- Кримінальний процес, криміналістика.

3. Міжнародна науково-практична  конференція "Актуальні проблеми педагогіки  та психології"
Дата проведення конференції: 7-8 жовтня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 4 жовтня 2011 р.
Мета: пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом
Запрошуються: вчені, аспіранти, студенти та представники освітянської спільноти
Організатор: Львівська педагогічна спільнота
Робочі напрямки:
- Загальна психологія та психологія особистості
- Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.)
- Педагогічна та корекційна психологія
- Соціально-психологічні проблеми організації та управління
- Соціальна і юридична психологія
- Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин
- Загальна педагогіка
- Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики
- Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання
- Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія
- Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи
- Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання

4. VІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"
Дата проведення конференції: 24-26 листопада 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 10 листопада 2011 р.
Організатори: МОНМС, Національна академія педагогічних наук України, Відділення вищої освіти НАПН України, вищої освіти НАПН України, Східно-Європейський інститут психології, КНУ ім.Т.Г.Шевченка, Київський міжнародний університет, Науково-дослідний інститут КиМУ, Національний Темпус-офіс в Україні, Міжнародна експертна агенція "Консалтинг і тренінг", журнал "Вища освіта України", журнал "Психологія сьогодні"
Робочі напрямки:
1. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2. Управління якістю освіти: досвід та інновації
3. Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4. Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації
5. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні

5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи"
Дата проведення конференції: 28 жовтня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 жовтня 2011 р.
Організатор: Кафедра методики викладання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка
Головні напрями конференції:
- Загальні питання методики навчання суспільно-політичних та гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі.
- Інноваційні технології навчання історії та правознавства.
 Історичне краєзнавство та питання вивчення історії рідного краю у загальноосвітній школі.
- Актуальні проблеми історичного музеєзнавства та музейної педагогіки.

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практично-профессійна підготовка студентів у системі вищої освіти: проблеми та шляхи вдосконалення»
Дата проведення конференції7-8 грудня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 листопада 2011 р.
Організатори: Кафедра педагогіки Харківського національного університету ім..В.Н. Каразіна
Робочі напрямки:
1. Теоретико-методичні засади практичної підготовки студентів у вищій школі.
2. Удосконалення практичної підготовки студентів у контексті сучасних вимог.
3. Проблема критеріїв та методів діагностики    ефективності практичної підготовки студентів.
4. Організація та зміст педагогічної практики в системі ступеневої підготовки вчителя-вихователя.
5. Вплив педагогічної практики на підвищення мотивації навчання студентів та їх професійного становлення.
6. Пошук нових форм організації практичної підготовки майбутніх фахівців.
7. Актуальні проблеми методичної підготовки керівників практики у вищих навчальних закладах.
 
7. ІІІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції, присвячені пам'яті професора В.П. Колмакова.
Дата проведення конференції 4-5 листопада 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 15 жовтня 2011 р.
Організатори: Національний університет «Одеська юридична академія»
Робочі напрямки:
1. Кримінально-правова доктрина та правтика її реалізації.
2. Вдосконалення кримінального процессу в Україні.
3. Українська криміналістика сьогодення.
4. Криміналогічна наука та пенітенціарна практика.
5. Англомовні дослідження кримінальної юстиції.