Комунальна установа “Луганський  обласний центр „Спорт для всіх” і Луганський  державний медичний університет, кафедра фізичного виховання та здоров’я запрошують аспірантів, магістрантів, викладачів та всіх,  хто цікавиться питанням щодо перспектив розвитку спорту, взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції „Спорт у нашому житті: проблеми і перспективи розвитку”, матеріали якої будуть надруковані у сертифікованому ВАК України збірнику. 

23 – 24 грудня 2011 року

 Наукові напрямки:

1. Історія та організація фізичної культури та спорту: минуле та сучасне.
2. Педагогічні, психологічні, соціологічні та економіко-політичні аспекти фізичного виховання та розвитку спорту.
3. Фізична реабілітація: труднощі та перспективи.
4. Теоретико - методичні аспекти фізичного виховання та спорту.
5.  Нетрадиційні і альтернативні оздоровчі технології лікувальної фізичної культури.
6. Фізична активність і здоров’я студентів. Основні технології фізичного виховання студентів.
7. Методико – біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
8.  Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури.
9. Проблеми та перспективи розвитку масового спорту.
10. Спортивний туризм як один з напрямків популяризації здорового способу життя.
 
Матеріали конференції будуть надруковані у журналі «Український медичний альманах», сертифікованому ВАК України.
Оргкомітет приймає статті до 30 листопада 2011 року.
Збірник видається за рахунок авторів.
 Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн.

Разом зі статтею додаються

- Авторська довідка;
- Конверт зі зворотною адресою;
- Квитанція про поштовий переказ фінансової допомоги на публікацію журналу у розмірі – 30 грн. за сторінку/друк збірника, канцелярські витрати.

Адреса для поштового переказу
Україна, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська 1 г, каф. Фізичного виховання та здоров’я,  Єремеєвій Тетяні Миколаївні.

Стаття на дискеті та в роздрукованому вигляді (два примірника) разом із копією квитанції за сплату слід надсилати (подавати)                          до 30 листопада 2011 року за зазначеною вище адресою.
Контактний телефон для довідок: (0642) 63-02-60, 0502945910, 33-07-89.

Вимоги щодо оформлення статті

1. Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210x297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом «Times New Roman»                    (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве -15 мм та ліве -35 мм. Текст статті повинен включати слідуючи елементи:
- резюме українською, російською та англійською мовами;
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними проблемами;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена остання стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання);
- освітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (мета дослідження, наукові результати);
- висновки з даного дослідження;
- перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.
2. Надсилаються два примірники, магнитний диск з записом статті в форматі «Word 6,0-2000 for Windows» або RTF.
3. Обсяг оригінальних статей - не більше 12 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, ілюстрації та підписи до них). Обсяг оглядових статей узгоджується з редакцією, але не повинен перевищувати 20 сторінок. Повідомлення щодо обміну досвідом, проблем викладання - до 6 сторінок, рецензії - до 4 сторінок.
4. На початку статті пишуться:
1)  УДК.
2) прізвище та ініціали автора (авторів, не більше 5),
3) назва статті (великими літерами, без абревіатур).
4) найменування кафедри або відділу (в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали керівника) та назву установи, де виконана робота. Офіційні мови журналу - українська, російська, англійська.
5. Структура резюме (українська, російська та англійська мова):
                   1) назва статті (великими літерами),
                   2) прізвище та ініціали автора (авторів).
                   3) текст резюме.
                   4) ключові слова.
5) назва установи, де виконана робота, і (в дужках) місто, де ця установа розташована.
6. Матеріал оригінальної статті має бути викладений чітко, стисло. Не рекомендується дублювати в тексті цифровий матеріал, який подано в таблиці. Редакція журналу не несе відповідальності за помилки авторів.
7. Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться згідно з вимогами ВАК України до дисертацій. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових - до 60. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.
8. Стаття візується авторами. До статті додається копія квитанції про оплату послуг. Вартість однієї сторінки - 30 (тридцять) гривень.
9. Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, що надруковані в інших виданнях або надіслані до інших редакцій, подавати не дозволяється. У випадку невиконання зазначених правил статті до публікації не приймаються, та повертаються для доробки.
10. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою: 91045, Луганськ, кв. 50 років Оборони Луганська, 1г, держмедуніверситет, науковий відділ, редакція журналу "Український медичний альманах". Телефон - (0642) 63-02-22 (відповідальний секретар).


Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, подані до друку, які не відповідають цим вимогам.


Редакційна колегія.
Сероштан В.М., Акімов О.К.
 


Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої організації