Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції „Актуальні питання невідкладної хірургії”, яка відбудеться 18-19 жовтня 2012 року.

Будемо раді вітати Вас у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського.

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з історичними, відомими духовними, та природними куточками Тернопілля.

Наукова програма конференції:

1. Ургентна абдомінальна хірургія.
2. Мініінвазивні технології в ургентній хірургії.
3. Ургентна тора кальна хірургія.
4. Невідкладна судинна хірургія.
18.10.2012р. – пленарні, секційні засідання конференції.
19.10.2012р. – екскурсія в Почаївську Лавру, замки Тернопілля, Зарваницю.
З найкращими побажаннями
оргкомітет
 Форма публікації:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у вигляді статей на сторінках науково-практичного журналу «Шпитальна хірургія» (Журнал визнаний ВАК України як фахове видання).
Вимоги до статей:
1. У журналі висвітлюються нові, попередньо не опубліковані, наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини, написані державною мовою.
2. При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:
1.Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Підтекстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім’я, по-батькові, посаду, науковій ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
2. Текст статті треба друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 2 інтервали (28-30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 7-8 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій – 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії – 3-5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках.
3. Матеріал статті також обов’язково повинен бути поданим на диску за стандартом ІВМ в кодах ASII (альтернативний) в редакторі Word версії 6 чи вище, в наступній послідовності:
УДК
а) прізвище та ініціали авторів;
б) назва статті;
в) назва установи, з якої виходить робота;
г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською, російською та англійською мовами. У кожному резюме вказується назва статті;
д) ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
е) Текст статті має бути побудований наступним чином:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткована розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Кожен із цих розділів потрібно виділити.
є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку;
ж) адреси авторів.
4. Статті в журналі друкуються тільки українською мовою.
5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-примірниках.
Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки «Вверх, Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.
6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.
7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст.
9. Статті без дотримання наведених правил, не реєструються.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 30 грн. за 1 сторінку.


Статті слід надсилати
до 15 серпня 2012 року за адресою:

відділ організації наукових форумів Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1
м. Тернопіль, Україна, 46001.
 

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, НОК «Червона калина».
Офіційна мова конференції: українська, англійська

Два примірники статті, CD-диск, анкету учасника, квитанцію про сплату публікації до 15.08.2012 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:
Відділ організації наукових форумів
медичний університет
майдан Волі, 1,
м. Тернопіль
46001
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Проживання – готелі міста Тернополя, готелі НОК «Червона калина»
Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.

При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.
Кошти за публікацію просимо надіслати до 15.08.2012 року на рахунок № 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830.
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» з поміткою оплата публікації на конференцію: „Актуальні питання невідкладної хірургії” (18-19.10.12).

Адреса редакції журналу
   “Шпитальна хірургія”:
Тернопільський державний
медичний університет
майдан Волі 1
м. Тернопіль
 46001

Контактні телефони у Тернополі:
Тел. (0352) 27-33-63 кафедра хірургії №1; 
проф. Венгер Ігор Касіянович

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, доц. Волошин Володимир Дмитрович;
 інспектор відділу – Максимів Наталія Тарасівна.
E-mail:  vonf_tdmu@ ukr.net

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua