МОЗ України
ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”
Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та невідкладної медичної допомоги”

ЗАПРОШЕННЯ

Науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету “Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної  медичної допомоги і медицини катастроф” 13-14 вересня 2012р.


 Вельмишановні колеги!
Запрошуємо викладачів вищих медичних навчальних закладів України, відповідальних за організацію навчального процесу з предмету “Екстрена і невідкладна медична допомога”, передбаченого у новому навчальному плані для вступників 2009 року, а також віх бажаючих для участі у науково-практичній конференції “Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф”, яка організовується опорною кафедрою з екстреної і невідкладної медичної допомоги і відбудеться 13-14 вересня 2012 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.
Конференція внесена у реєстр наукових форумів у 2012 році за № 91.
Мета конференції – обговорити проект нової навчальної програми з екстреної і невідкладної медичної допомоги, намітити стандарт оснащення кафедри та методику викладання предмета.
Наукова програма конференції:
1. Сучасна філософія екстреної медичної допомоги.
2. 26 год практичних занять, передбачених навчальним планом, – що реально можуть опанувати студенти?
3. Сучасні технології освітньої діяльності з екстреної медичної допомоги.
4. Організація і надання медичної допомоги в масових випадках – невід’ємна частина курсу екстреної медичної допомоги.
У програмі конференції пленарні засідання, практичні покази, демонстрація сучасного навчального і лікувального обладнання, доцільного в навчальному процесі.
Форми участі в конференції:
- лекція;
- усна доповідь;
- практичний показ;
- вільний слухач
Форма публікації:
Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді статей на сторінках поточного номера науково-практичного журналу “Медична освіта” (додаються).
Інформація для учасників:
Місце проведення конференції: конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.
 Організаційний комітет забезпечує зустріч і перевезення гостей з Тернополя в конгрес-центр. Відповідальний за транспорт: Балабан Юрій Степанович (0677746623).
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються за готівку. Вартість проживання від 120 грн – у двомісному номері («««), триразового харчування – від 75 грн за добу. Участь у дружній вечері – від 150 грн.
 Відповідальний за поселення гостей: Сокольвак Віктор Миколайович (0639685420).
 Офіційна мова конференції: українська.
 Регламент доповідей:
• лекція – до 30 хв.;
• усна доповідь – до 20 хв.;
• практичний показ – 15-30 хв.;
• виступ в обговоренні – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує мультимедійним супроводом.
Оргвнесок: 50 грн.
Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції  просимо обов’язково за до 15 червня 2012 року підтвердити свою участь, до 3 вересня 2012 року вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Для підтвердження участі надішліть, будь-ласка, повідомлення за адресою Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. з наступним змістом:
Прошу зареєструвати мене як учасника конференції
Прізвище, ім’я, по-батькові
Наук. ступінь
Вчене звання
Місце роботи
Посада
Форма участі
Тема доповіді (показу)
Контактний телефон
e-mail
 Інформацію щодо дати і часу приїзду просимо надсилати за електронною адресою Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. або в секретаріат за телефоном: 0972186817 в робочий час (Ілащук Галина Михайоівна).
Детальніше з умовами конференції можна ознайомитися на сайті ТДМУ імені І.Я. Горбачевського www.tdmu.edu.te.ua у вкладці “Новини опорної кафедри”.
Відповідальний за все: проф. Арсен Гудима (e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. тел. 0964537862).

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ “МЕДИЧНА ОСВІТА”
ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ВИМОГ
1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.
2. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210-297 мм), 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, українською мовою. Надсилати необхідно 2 примірники статті.
3. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок.
4. Матеріал необхідно готувати на комп’ютері за стандартом IBM. Електронний варіант статті надсилати на дискеті 3,5’’. Текст треба набирати у програмі WORD 6,0 або будь-якої вищої версії, рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати вбудований у WORD редактор формул.
5. Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме українською мовою, резюме англійською мовою, вступ, основна частина, висновки, література (слова “вступ”, “основна частина”, “висновки” виділяти напівжирним шрифтом).
Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1 всі статті, подані до друку,  якщо вони належать до рубрик “Вдосконалення вищої медичної освіти” та “Досвід з організації навчальної роботи”, повинні містити (у межах вказаних нижче частин) такі необхідні елементи (за їх відсутності стаття не буде прийматись до друку):
У вступі – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
В основній частині – формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
У висновках – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
6. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
7. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ).
8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках.
9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.
Приклади бібліографічних посилань
– посилання на книги:
1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1987. – 348 с.
2. Руководство по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. – М.: Медицина, 1983. – Т. 2. – 543 с.
3. Hobbiger F. Reactivation of phosphorylated acetylcholinesterase – Berlin: Springer, 1963. – 988 p.
4. The peptides. Analysis, synthesis, biology / Ed. by S. Udenfriend – New York: Acad. Press, 1984. – 410 p.
Якщо кількість авторів книги, статті, тез доповідей п’ять і більше, то подавати належить лише три прізвища з наступним “та ін.”, “и др.”, “et al.”.
5. Контроль и регуляция иммунного ответа / Г.В. Петров,
Р.М. Хантов, В.М. Манько и др. – М.: Медицина, 1981.  – 311 с.
Перекладні видання:
6. Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
– посилання на статті:
1.  Гарина М.Т. Тестовый контроль в мединституте // Клин. хирург. – 1994. – № 5. – С. 67-68.
2. Chisari F.V. Regulation of human lymphocyte function by a soluble extract from normal human liver // J. Immunol. – 1978. – 121, № 4. – P. 1279-1286.
– посилання на доповіді, тези доповідей:
1. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, І.М. Кліщ і ін. // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: Тези доп. наук.-метод. конфер. – Київ-Полтава, 1998. – С. 115-116.
– посилання на патенти, авторські свідоцтва:
1. А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 G 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин. – Опубл. 30.08.81. – Бюл. № 12. – 2 с.
2. Пат. 4601552 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США). – Опубл. 22.06.86. – НКИ 355/68. – 3 с.
– посилання на дисертації і автореферати дисертацій:
1. Кияшко А.О. Влияние антиоксидантов на состояние клеточных мембран и обмен белка при ожоговой болезни: Дис. … д-ра мед. наук. – Тернополь, 1983. – 280 с.
2. Фіра Л.С. Активність мембранозалежних ферментів при опіковій хворобі: Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Львів, 1987. – 16 с.
– посилання на укази, накази, постанови, закони:
1. Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України № 832/95 від 12.09.95.
2. Про розробку типових навчальних планів та програм підготовки лікарів на циклах спеціалізації: Наказ МОЗ України № 197 від 9.07.97.
3. Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 1074 від 5.09.96.
4. Про освіту: Закон України № 100/96 ВР від 23.03.96.
10. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
12. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених в статті і в списку літератури.


13. Статті треба відсилати за адресою:
Редакція журналу “Медична освіта”
Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського
Майдан Волі, 1
46001, Тернопіль
Україна.
   Бажаємо успіху!


Точну вартість Вашої публікації можна дізнатися у редакції!!
Телефон редакції: (0352) 43 49 56

Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач платежу: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"
КОД 02010830
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,
МФО 838012
“За друкування статті ІВАНЕНКА І.І.”