Міністерство охорони здоров’я України
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Асоціація стоматологів Луганської області
Вельмишановні колеги!
11-12 квітня 2013 року на базі ДЗ «Луганський державний медичний університет» буде проведена ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні можливості стоматології». Конференція занесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які заплановані у 2013 році (посвідчення УкрІНТЕІ № 489 від 11.07.12).
До участі у конференції запрошуються вітчизняні та іноземні студенти, інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти, докторанти, вчені-медики та практичні лікарі.
Програма конференції передбачає секційні засідання за наступними напрямками:
- актуальні питання терапевтичної стоматології
  (керівник секції – к.мед.н., доц. Мудра Валентина Миколаївна),
- актуальні питання стоматології дитячого віку
  (керівник секції – к.мед.н., доц. Труфанов Сергій Юрійович),
- актуальні питання ортопедичної стоматології
   (керівник секції – к.мед.н., доц. Калініченко Юрій Анатолійович),
- актуальні питання хірургічної стоматології
   (керівник секції – к.мед.н., доц. Лук’янов Валентин Григорович),
- актуальні питання стоматології (англійською мовою)
   (керівник секції – д.мед.н., проф. Пінський Леонід Леонідович).
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
1-й день – реєстрація учасників, відкриття конференції, пленарне засідання, секційні засідання з підведенням підсумків, вечір знайомств. 2-й день – екскурсія по університету та від’їзд.     
Форми публікації – тези та статті у журналі «Український медичний альманах», який входить до переліку ВАК України щодо фахових видань з медичних і фармацевтичних наук.
Форми участі: доповідь з публікацією тез або статті, стендова доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті.
Бажаючих прийняти участь у роботі конференції просимо до 15 лютого 2013 р. направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника.  
Адреса для направлення матеріалів: 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, науковий відділ, оргкомітет конференції «Сучасні можливості стоматології» (обов’язково з реєстраційною карткою та копією чеку про сплату публікації). Електронні варіанти матеріалів ОБОВ’ЯЗКОВО надсилати на
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Співголова організаційного комітету – доц. Шпуліна Ольга Олександрівна (моб. тел. 050-2753664).
Вартість публікації: 30 гривень за сторінку.
Реквізити для перерахування плати за публікацію: ПриватБанк, МФО 305299, ОКПО 14360570, розрахунковий рахунок № 29244825509100. Поповнення карти № 4627081200540420 на ім’я Шпуліної Ольги Олександрівни. Призначення платежу: за публікацію Петрова (прізвище першого автора).
Вимоги до тез: 1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі MS Word. У кожному файлі повинна бути лише одна робота, а назва файлу – прізвище першого автора. Тези мають бути надруковані на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шриф¬том «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі; відступ абзацу – 5 знаків (0,63 см). Поля: верхнє та нижнє – по 25 мм, праве – 15 мм та ліве – 35 мм.
Структура тез: 1) УДК,  2) назва тез великими літерами, 3) нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів, 4) назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково), 5) текст тез. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.
Вимоги до статей.
1.     Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шриф¬том «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм.
2.     Обсяг оригінальних статей може складати щонайбільше 12 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, реферат, ілюст¬рації та підписи до них). Обсяг оглядових, загальнотеоре¬тичних статей, лекцій погоджується з редакцією, але не повинен перевищувати 20 сторінок. Повідомлення щодо обміну досвідом, проблем викладання - до 6 сторінок, рецензії - до 4 сторінок.
3.     На початку першої сторінки рукопису пишуться 1) УДК, 2) ініціали та прізвище автора (авторів), 3) назва статті (великими літерами, без абревіатур), 4) найменування кафедри, відділу або лабораторії (в дужках вказати вчене звання, ініціали та прізвище керівника) та на¬зву установи, де виконана робота. Офіційні мови журналу - українська, російська, англійська.
4.     Оригінальна стаття повинна включати: 1) ключові слова українською мовою (не більше 5 слів чи словосполучень), 2) резюме українською мовою, 3) резюме російською мовою, 4) резюме англійською мовою, 5) вступ, 6) мету та завдання дослідження, 7) матеріал і мето¬ди, 8) результати дослідження, їх обговорення, 9) висновки (або підсумок), 10) перспективи подальших досліджень, 11) список літератури.
5.     Структура резюме: 1) назва статті (великими літерами), 2) ініціали та прізвище автора (авторів), 3) текст резюме, 4) ключові слова, 5) назва установи, де виконана робота, і (в дужках) місто, де ця установа розташована.
6.     Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Скорочення термінів (окрім загальноприй¬нятих) неприпустиме. Назви фірм, що випускають лікарські за¬соби, апаратуру, реактиви, наводяться в ори¬гінальній транскрипції із зазначенням країни. Ре¬зультати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).
7.     Матеріал оригінальної статті має бути викладений чітко, стисло. Не рекомендується дублювати в тексті цифровий матеріал, який подано в таблиці. Редакція журналу не несе відповідальності за помилки авторів.
8.     Цитати, формули, дози лікарських засобів візуються автором на полях. Формули виконуються за допомогою редактора «MS Equation».
9.     Таблиці слід друкувати на окремих аркушах вищезазначеним шрифтом у редакторі «MS Word». Розташування таблиць вертикальне, вони повинні мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Заголовок кожної графи повинен відповідати її змісту. Скорочення в назві таблиць не дозво-ляються. Цифрові дані подаються зі статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об’єктів в кожній групі, одиниці вимірювання.
10.     Ілюстрації не повинні займати загалом біль¬ше двох сторінок (разом з підписами до них). Кольорові ілюстрації не приймаються. У підписах до фотографій мікропрепаратів не¬обхідно вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. На електронограмах рекомендується розміщати масштабний відрізок. Неякісні ілюстрації до друку не приймаються.
11.     Діаграми виконуються в редакторі «MS Graph» або «Excel».
12.     Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури.
13.    Список цитованої літератури наводиться в такому порядку: 1) наукові праці, надру¬ковані кирилицею (спочатку українською, а потім іншими мовами); 2) наукові праці, надруко¬вані латиницею.
14.    Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових - 60. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.
15.     На останній сторінці стаття візується всіма авторами і керівником кафедри (відділу, лабораторії). В кінці статті зазначається: "При опублікуванні статті у зарубіжних виданнях авторські права передаються редколегії журналу "Український медичний альманах". Нижче повідомляються прізвища, імена та по батькові всіх авторів, місце роботи і посада кожного з них, їх науковий ступінь, вчене звання, адреса і номери теле¬фонів.
16.     До статті додається супровідний лист (офіційне направлення) до редакції журналу від установи, де виконана робо¬та, акт експерт¬ної комісії, а також копія квитанції про сплату послуг. Вартість однієї сторінки - 30 (тридцять) гривень.
17.     Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, що надруковані в інших виданнях або надіслані до інших редакцій, подавати не дозволяється.
18.     Телефон наукового відділу (редакція журналу "Український медичний альманах") – 0642-63-02-55.
 
 Роботи, що були відправлені після 15.02.2013 р., а також ті, що своєчасно не сплачені або не відповідають тематиці конференції та вимогам до статей або тез, опубліковані не будуть.
Реєстраційна картка учасника
П.І.Б. ________________________________________________
Організація ___________________________________________
Посада _______________________________________________
Науковий ступінь, звання _______________________________
Науковий керівник (посада, наук. ступінь, звання, прізвище та ініціали)
Телефони: ________, моб. ___________ E-mail ____________
Форма участі: доповідь + тези; доповідь + стаття; стендова доповідь + тези; стендова доповідь + стаття; тільки публікація тез, тільки публікація статті.
З повагою, Організаційний комітет конференції.