Вельмишановні колеги!

На базі Державної Установи «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського» 21 – 23 травня 2013 року в м. Алушті (АР Крим) відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів», присвячений 140-річчю з дня народження засновника морфологічної школи Криму проф. Р.І. Гельвіга.

Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:

Ø Екологічна морфологія органів та тканин за умов дії різноманітних факторів навколишнього середовища;

Ø Актуальні питання клінічної та експериментальної морфології;

Ø Сучасні морфологічні методи дослідження;

Ø Тенденції сьогодення у викладанні морфологічних наук.

Бажаючих прийняти участь у роботі конференції (форми участі: доповідь, стендова доповідь з публікацією статті, тільки публікація статті) просимо направляти матеріали на електронну адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника.

Статті конференції будуть опубліковані у журналі "Таврический медико-биологический вестник", що входить до переліку ВАК України фахових видань з медичних та біологічних наук.

Вартість публікації статті (від 7 до 20 сторінок) 30 гривень за сторінку. Роботи, відправлені після 10 березня 2013 р. не публікуються. Оргкомітет надсилає тільки один примірник журналу поштою без додаткової оплати. Вартість кожного додаткового примірника журналу складає 100 грн.

Адреса для направлення матеріалів:

95006, м. Сімферополь, вул. О.Невського, 27А, кафедра нормальної анатомії (стаття на паперовому носії, рецензія-рекомендація доктора наук відповідного напрямку, реєстраційна картка учасника конференції, акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну таємницю, направлення установи, CD- диск з електронною версією рукопису у форматі *.rtf, а також збереженими окремими файлами ілюстраціями).

Текст статті, ілюстрації та реєстраційна картка учасника конференції обов'язково дублюються електронною поштою за адресою: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел. (0652) 27-37-85

Моб. (050) 497-19-06 Проф., д.м.н. Пикалюк Василь Степанович

 

Реквізити для переведення оплати за публікацію:

ПІБ отримувача – Пикалюк Василь Степанович

№ рахунку отримувача – 262041153951

Банк отримувача – «Райффайзен Банк Аваль», м. Сімферополь, Україна

 

Реєстраційна картка учасника

1. Прізвище, ім'я, по батькові, е-mail (обов'язково), мобільний телефон (обов'язково)

2. Назва публікації

3. Форма участі (доповідь + стаття, стендова доповідь + стаття, тільки публікація статті)

4. Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію *

5. Повна назва організації.

6. Електронна адреса для відправлення запрошення *

7. Адреса (з поштовим індексом) дія відправлення журналу з матеріалами конференції

8. Кількість додаткових примірників журналу (за додаткову плату)

9. Копія квитанції про оплату публікації.

Примітка: * - За умов вибору форми участі у вигляді "тільки публікація статті" пп. 4 та 6 заповнювати не потрібно.

Оргкомітет листується виключно через е-mail.

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення. Мова публікації - українська, російська, англійська.

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

У вступі - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5-7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з даного дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Авторський оригінал складається з: тексту (стаття 7-10 сторінок основного тексту, огляд 10-20 сторінок); списку літератури (статті до 20, огляди до 40 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків; ключових слів (5-7) українською, російською та англійською мовами; рефератів українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 0,5 стор. з обов'язковим указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків.

 

Структура статті повинна відповідати таким вимогам:

1. На першій сторінці зазначаються: шифр УДК; прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва статті; місце роботи (назва закладу, місто, країна); е-mail (обов'язково), дані про зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (бажано з наведенням номеру держреєстрації), дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти (при їх наявності); текст статті.

2. Текст друкується через 1,5 інтервала, без переносів, розмір шрифту 14 Тіmes New Roman в редакторі MS Word. Відступ абзацу - 1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм.

3. Стаття з оригінальними дослідженнями повинна мати: вступ, який відображає стан проблеми; мету дослідження; матеріали та методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки.

4. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подаються лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки по осям, мікрофотографії - лінійний масштаб. Якщо наводяться декілька кривих, безпосередньо на рисунку необхідно вказати їх порядкові номера. Рисунки (крім діаграм) надаються в розширенні JPG, фото - в JPG або ТІFF окремими файлами та у тексті.

5. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" на окремих сторінках без скорочень Автори подаються за абеткою (спочатку кирилицею, потім латиницею) або у порядку появи посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках.

6. Ключові слова (5-7) українською, російською та англійською мовами.

7. Реферати українською, російською та англійською мовами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст).

Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання на ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються та візуються авторами на полях рукопису. Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ!!!

Згідно наказу МОН № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України», для публікації статті в профільному журналі автори повинні надати ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ англійською мовою.

З повагою, ОРГКОМІТЕТ.