МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОЧНО-ЗАОЧНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» присвячена 50-річчю кафедри анатомії, фізіології людини та тварин 23 – 24 травня 2013 року Оргкомітет запрошує до участі у конференції студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників. Вимоги до оформлення матеріалів Матеріали (статті обсягом 5 – 6 сторінок; тези обсягом 1 – 2 сторінки) мають бути представлені у друкованому вигляді в одному примірнику, та у електронному на CD-диску, або відправлені на електронну адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. або Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська. Вимоги до оформлення статей Текст подається у вигляді документа Microsoft Word (.doc), формат сторінок А-4, розмір полів з усіх боків 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см, шрифт Тіmes New Roman, 12 кегль, через 1,0 інтервал. Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний). Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням триманих наукових результатів; висновки з цього дослідження; подальші перспективи дослідження. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті статті, але графічно їх виділяти не треба. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слів «Список використаної літератури» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Статтю заключають 3 анотації обсягом 10 рядків (800 знаків) української, російською та англійською мовою із зазначенням прізвища, ім’я, та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів). З текстом статті надсилається анкета (на окремому аркуші), в якій вказується напрямок роботи (медичні або біологічні науки), прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (навчання), посада, вчена ступень та звання, адреса та телефон. Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.
Організаційний внесок складає:
друк тез – 20 грн.
друк статті – 1 сторінка 30 грн.
Матеріали конференції будуть надруковані: статті у фаховому Віснику Луганського національного університету імені Тараса Шевченка («Медичні науки», Постанова президії ВАК України від 06.10.10 р. № 1-05/6; «Біологічні науки», Постанова президії ВАК України від 10.11.10 р. № 1-05/7); тези у збірки матеріалів конференції «Актуальні питання біології та медицини». Матеріали приймаються до «20» травня 2013 року.