Вельмишановний колего!
Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конферен-цій Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук Украї-ни, а також плану проведення наукових кон-ференцій та семінарів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які прово-дитимуться у 2013 році, на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 17-18 жовтня 2013 року відбу-деться VII Міжнародний конгрес з інтегративної антропології.

Програма конгресу передбачатиме роз-гляд наступних питань:
F    Вікова та етнічна антропологія
F    Конституційна антропологія
F    Клінічна антропологія
F    Спортивна та судова антропологія
F    Профілактична та екологічна антропо-логія
F    Експериментальна морфологія

В ході роботи конгресу планується про-ведення відкритих лекцій і майстер-класів провідних спеціалістів України, країн СНД та Європейського Союзу в галузі інтегративної і біомедичної антропології, відбудуться сесія Міжнародної академії інтегративної антропо-логії та засідання Правління Асоціації анато-мів, гістологів і ембріологів України.

Робочі мови конгресу: українська, ро-сійська, англійська.
Адреса організаційного комітету: Вінни-цький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018.

Контактні телефони:       (0432) 46-55-30, (067) 121-00-05
Факс:         (0432) 57-02-53
E-mail:     Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Місце проведення конгресу: Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна.

Матеріали конгресу будуть опубліковані у збірнику тез.
Кінцевий термін подання матеріалів і заявок – 31 травня 2013 року.
Вартість публікації матеріалів – 40 гри-вень за сторінку.

Адреса для направлення матеріалів (те-зи в 2-х примірниках із CD-диском або флеш-картою та квитанцією про оплату, а також реєстраційна картка учасника): Гунас Ігор Ва-лерійович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, вул. Пиро-гова, 56, м. Вінниця, 21018.
Адреса для переведення оплати за мате-ріали: Кирилюк Ірина Валеріївна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018. Обов’язково вказати прізвище та іні-ціали першого автора, а також призначення платежу – за публікацію тез конгресу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ:
Матеріали, що підготовлені, повинні бути надруковані на паперовому носії формату А4 та представлені українською, російською або англійською мовами в 2-х примірниках за на-ступною схемою: УДК, назва тез, прізвище та ініціали авторів, назва закладу чи уста-нови, місто, текст тез. Рекомендований план тез – актуальність проблеми, мета, методи, результати досліджень, висновки.
Обсяг тез – 1-3 сторінок машинопису. Ві-дступи: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см. Текстовий редак-тор: MS Word 7.0 та вище. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5 (комп’ютерний) відповідно до вимог Держа-вного стандарту.
Разом з поданням на паперовому носії ма-теріали обов’язково представляються на еле-ктронному носії інформації (СD-диск, флеш-карта) або надсилаються електронною поштою. На другому примірнику тез став-ляться підписи усіх авторів. Подані матеріали супроводжуються відношенням установи, в якій вона виконана, та висновком експертної комісії з підписом керівника установи, що завіряється печаткою.