ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у  ІІІ науковому симпозиумі  “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю)”, який відбудеться 03-04 жовтня 2013 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів конгрес-центрі медичного університету, розташованому у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.
Наукова програма симпозіуму присвячена назрілим питанням імунопатології при внутрішніх хворобах і у фтизіатрії.
З найкращими побажаннями,  Оргкомітет

Науково-практичні напрямки роботи симпозіуму:
1.    Новітні досягнення у діагностиці  та лікуванні імунологічних порушень в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії;
2.    Імунопатологія при ураженні органів дихання;
3.    Імунопатологія при ураженні органів травлення;
4.    Презентація клінічних та експериментальних досліджень молодих вчених та студентів (виступ на секціі англійською мовою).

При підготовці матеріалів просимо дотримуватись таких вимог:

Вимоги  до статей:
1.Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов′язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс та адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
2. Текст статті необхідно друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), поля – 2,0 см. Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 5-6 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій - 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії – 3-5 сторінок. Стаття надсилається у двох примірниках.
3. Матеріал статті також обов′язково повинен бути поданим на СD-R диску за стандартом IBM в редакторі Word версії 6,0 і вище за стандартом ІВМ в кодах ASII (альтернативний) в редакторі Word версії 6-7, гарнітура. Times New Romаn Cyr, 14, в наступній послідовності:       
    
УДК
     а) прізвище та ініціали авторів;
     б) назва статті;
     в) назва установи, з якої виходить робота;
     г) резюме статті (20-25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською, російською та англійською мовами. В кожному резюме вказується назва статті;
     д) ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
     е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:
     - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
     - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
     - формулювання цілей статті (постановка завдання);
     - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
     - висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
     - кожен із цих розділів потрібно виділити.
      є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку;
     ж) адреси авторів.
     4. Статті в журналі друкуються лише українською мовою.
     5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у двох примірниках.
     Розміри фотографій -13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки „Верх”, „Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянцевому папері, малюнки чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.
     6.Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.
     7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
     8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст.
     9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.
     10. Авторська довідка – окремо потрібно вказати прізвище, ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, форму участі у конференції (усна доповідь, стендова чи тільки публікація матеріалів), поштову адресу, контактний телефон (за можливістю – Е- mail), технічні засоби, необхідні для доповіді, а також – бронювання готелю.
Термін  подачі матеріалів до 01  червня  2013 року .
Публікація статті в журналах «Вісник наукових досліджень» або «Інфекційні хвороби» – 60 грн. за сторінку. Оплата здійснюється поштовим переказом : Код банку - 02010830, банківські реквізити: р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільський обл., МФО 838012 Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний  університет   імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
    Квитанцію надсилати з поміткою "За публікацію статті (автор, назва статі, назва симпозіуму)". Копії квитанцій про оплату разом з 2-ма примірниками статті, оформленими згідно вимог та копією на компакт-диску  (назва файла за прізвищем першого автора латиницею), а також заповнену реєстраційну карту надсилати  на адресу: проф. Грищуку Леоніду Андрійовичу, відділ наукових форумів ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського,  Майдан Волі 1,Тернопіль-1, 46001.
Вимоги  до тез
    Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на CD-диску та редакторі Microsoft Word, обсяг тез – 1 сторінка, мова – українська, російська, польська, англійська;  поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне, вирівнювання – по ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1,27 см) і по центру – для заголовка. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують  прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, у якій виконана робота, місто,  четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (адреса, телефон, e-mail) для листування з оргкомітетом, супроводжуватись відношенням установи,  рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи і завірені печаткою. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації.
Вартість публікації у збірнику – 40 грн. за 1 сторінку. Оплата здійснюється поштовим переказом:
Код банку - 02010830, банківські реквізити: р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільський обл., МФО 838012
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний  університет   імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
 Копію квитанції про оплату разом з 2-ма примірниками тез, копією на компакт-диску та заповненою реєстраційною картою учасника направити за   адресою:
 Майдан Волі 1,  ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, відділ організації наукових форумів, м. Тернопіль – 1, 46001,
– з поміткою "За публікацію тез: автор, назва".

Анкета учасника
 
Назва доповіді _______________________________________
 
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________
 
Місце роботи, посада __________________________________
 
Наук. ступінь, вчене звання _____________________________
 
Форма участі в науковому форумі:
•         усна доповідь;
•         стендова доповідь;
•         тільки публікація;
•         вільний слухач
 
Технічні засоби презентації: 
•     мультимед. проектор;
•     інше
 
Замовлення готелю: так  ні
Організація зустрічі: так  ні
 
Для повідомлення ____________________________________
____________________________________________________Дата                              Підпис
 
 
Контактний тел/факс:
 (0352) 52-59-29
проф. Грищук Леонід Андрійович
 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua


Адреса оргкомітету: Тернопільський державний медичний університет, відділ організації наукових форумів, Майдан Волі, 1 м. Тернопіль, 46001
E-mail:  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт:   www.tdmu.edu.te.ua  
    Просимо Вас разом із науковими матеріалами надіслати до 01.06.2013 р. вашу реєстраційну карту., а також на електронну адресу  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  вислати додатково тексти статей або тез.
    Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів, та відомостей про організацію конференції буде надіслано Вам до 01 вересня 2013 року в інформаційному повідомленні № 2.

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, конгрес-центр "Червона калина"
При потребі оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя у конгрес-центр «Червона калина».
Офіційні мови конференції – українська, російська,  польська, англійська.
Регламент доповіді: усна доповідь – до 10 хв., обговорення – до 3 хв., презентація стендової доповіді – до 3 хв.

    Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 126 грн. за добу.
Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації.
    Просимо за  3 тижні до початку підтвердити  свою участь у конференції.

Про інформацію щодо проведення конгресу можна дізнатися за телефоном:
   - Проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії  Грищук Леонід Андрійович,  тел. (0352) 52-59-29,
моб. тел.  098-922-31-55.
–  Голова обласного центру клінічної імунології та алергології проф.  Господарський Ігор Ярославович  (0352) 23-65-69,
      моб. тел.  067-332-47-32.
- Зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії проф. Андрейчин Сергій Михайлович,
 тел. (0352) 26-19-86.
- Зав. кафедри внутрішньої медицини №1 проф. Ярема Надія Іванівна, тел.  (0352) 22-73-43.
    
Науковий відділ (форуми) - (0352) 52-04-79;
керівник відділу – Оксана Шевчук;
інспектор відділу –Наталія Максимів.