МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені О.А.КИСЕЛЯ
01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., http://www.snt-nmu.kiev.ua
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЗДОРОВ’Я 2014 РОКУ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти та молоді вчені!
7-8 квітня 2014 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2014 року.
Конференцію внесено до „Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які будуть проводитися у 2014 році”.
Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя та Товариство молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця запрошують Вас взяти участь у роботі секції студентів та молодих вчених конференції.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
üАнгломовна секція
üПрофілактична медицина
· біоетика;
· гігієна та екологія;
· економіка охорони здоров’я;
·історія медицини;
·медичне право;
·соціальна медицина і організація охорони здоров'я.
üКлінічна медицина: терапевтичні дисципліни
· гастроентерологія;
· гематологія;
· дерматологія і венерологія;
· ендокринологія;
· імунологія та алергологія;
· інфекційні хвороби;
· кардіологія і ревматологія;
· неврологія;
· нефрологія;
· професійні хвороби;
· психіатрія;
· пульмонологія;
· спортивна медицина;
· фтизіатрія.
üКлінічна медицина: хірургічні дисципліни
· абдомінальна і загальна хірургія;
· анестезіологія та інтенсивна терапія;
· дитяча хірургія;
· нейрохірургія;
· онкологія;
· оториноларингологія;
· офтальмологія;
· пластична хірургія;
· серцево-судинна і торакальна хірургія;
· травматологія та ортопедія;
· урологія.
фармакологія;
üКлінічна медицина: педіатрія, акушерство і гінекологія
· акушерство та гінекологія;
· медична генетика;
· педіатрія.
фармакологія;
üТеоретична медицина
· мікробіологія та вірусологія;
· морфологія і патоморфологія;
· фізіологія та патофізіологія.
фармакологія;
üФармакологічні дисципліни
· клінічна фармакологія;
· нанобіотехнології та наномедицина;
· фармакологія.
фармакологія;
üФармація
· біологічна та біоорганічна хімія;
· загальна та неорганічна хімія;
· організація та економіка фармації;
· технологія лікарських засобів;
· фармацевтична хімія та фармакогнозія.
фармакологія;
üСоціально-гуманітарні дисципліни
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Усна доповідь і публікація тез/статті.
2. Стендова доповідь і публікація тез/статті.
3. Публікація тез/статті.
4. Вільний слухач.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: www.snt-nmu.kiev.ua Для участі у конференції необхідно до 24 лютого 2014 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідаютьвимогам, будуть опубліковані у додатку до "Українського науково-медичного молодіжного журналу".
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!
Рада СНТ імені О.А.Киселя, Рада ТМВ
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ Всім студентам і молодим вченим, які бажають взяти участь у конференції, необхідно до 24 лютого 2014 року пройти реєстрацію на сайті www.snt-nmu.kiev.ua.
Тези або статті, які не відповідають вимогам оформлення, або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть!
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ):
·роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими дляпублікації в інші видання;
·один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
·у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали іметоди її виконання, отримані результати і висновки;
·усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише післязгадування повного терміну;
·обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюмеанглійською мовою;
·текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;
·параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками –півтора інтервали;
·файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");
·назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).
Структура друкованої роботи (тез):
üназва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота будепредставлена не англійською мовою),
üназва роботи англійською мовою,
üініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами,
üвчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
üповна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
üвчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
üтекст тез,
üрезюме англійською мовою.
Приклад:
СУЧАСНІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ В УКРАЇНІ
(ПІСЛЯПОЛОГОВІ ДЕПРЕСІЇ)
MODERN MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MENTAL FRUSTRATION IN UKRAINE
(POSTNATAL DEPRESSIONS)
Павлова О.М. / O.Pavlova
Науковий керівник: к.мед.н., доцент О.Г. Назарова
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я
(зав. каф. – академік НАМН України, д.мед.н., професор В.Ф. Москаленко)
м. Київ, Україна
Текст Текст Текст Текст Текст ......
Summary: Text Text Text Text Text of summary……
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
·Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.
·Вік автора, прізвище якого стоїть першим, не повинен перевищувати 35 років.
·Текст статті набирається в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою "Times New Roman", 12пунктів, без табуляторів, через півтора інтервали, з полями з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках немає бути слів, набраних великими літерами.
·Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Обсягне повинен перевищувати: статті - до 9 с.; огляду, проблемної статті - до 12 с.; короткої інформації - до 3 с.Увага! Питання про публікацію в журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально, якщо,на думку редколегії, вона становить особливий інтерес для читачів.
·Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються зтаких розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали і методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Ціпублікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок ізважливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в якихзапочатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше частинзагальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основногоматеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України").
·Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, торезюме має бути російською та англійською мовами), переклад має бути якісний і точний.
·На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) індекс УДК та назву статті; 2) прізвища та ініціали авторів; 3) установу,де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова - 5 - 10 слів чи словосполучень, щорозкривають зміст статті.
·Таблиці мають бути виконані гарнітурою "Times New Roman", 10 пунктів, без службових символівусередині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допомогою табулятора, розглядатися не будуть. Назвипрепаратів слід подавати з малої літери.
·Усі величини наводяться в одиницях CI.
·Список літератури оформляється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку (іноземні- окремо) або за порядком цитування у тексті. їх загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому50% з них мають бути менш ніж п'ятирічної давності. Посилання в тексті зазначаються цифрами вквадратних дужках (наприклад: [7]). Порядок оформлення має відповідати ДСТУ 7.1:2006 "Системастандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила складання".
·Стаття повинна супроводжуватися рецензією фахівця відповідного профілю, як правило, доктора наук танаправленням до друку, завіреними печаткою установи, в якій виконано роботу.
·Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат тапосилань, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації,якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом згаданим вище вимогам.
·Матеріали, що не відповідають наведеним стандартам публікацій у журналі, редакцією не розглядатимутьсята не повертатимуться.
·Статті, подані до друку учасниками конференції, розглядатимуться редакційною колегією журналупершочергово та будуть надруковані у найближчих номерах видання!УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі як усна або стендова доповідь, буде надіслане запрошення на e-mail до 15 березня 2014 року.
Всі учасники, чиї роботи будуть прийняті до друку, отримають матеріали конференції на електронному носії!
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді. Детальні вимоги до оформлення презентації та приклад представлені на сайті.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:
·розмір постера - 125х80 см;
·у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали іметоди її виконання, отримані результати і висновки;
·усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише післязгадування повного терміну;
·оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами;другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(а) автора (ів); третій рядок – повнаназва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок –вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали,прізвище(а) наукового(их) керівника(ів); текст доповіді;
·стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал (не менше 50% площі постера);
·розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.
Організаційний внесок за публікацію тез становить 80 грн, статті - 30 грн/стор., для вільних слухачів – 35 грн. Кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд імені О.О.Богомольця: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13, код – 26548362, банк платника – Печерська Філія КБ „ПриватБанк” м.Київ, МФО 300711 на рахунок 26000052796301 з поміткою „благодійний внесок від (фізична або юридична особа) на розвиток молодіжної науки”. Електронна адреса: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Сайт: www.snt-nmu.kiev.ua
З повагою,
оргкомітет секції студентів та молодих вчених Контакти організаційного комітету:
Басенко Ілона Олександрівна
Лащенко Михайло Володимирович
Ліходієвський Володимир Володимирович
+380638091539
+380933673812
+380953126535
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.