Науковий симпозіум з міжнародною участю
“Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття ”
м. Київ 28 березня 2014

ОРГАНІЗАТОРИ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ»

Шановні колеги!

Оргкомітет наукового Симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття ” має честь запросити Вас взяти участь у його роботі. Ми будемо раді вітати Вас на цьому науковому заході, який внесено до "Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 р., МОЗ та НАМН України" за №3.
Цей науковий захід присвячений:
 –  20-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії, біоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ", науково - практичного видання "Фітотерапія. Часопис"
–  15-річчю впровадження спеціальності "лікар народної і нетрадиційної медицини".
Мета  наукового  Симпозіуму -  актуальні  питання інтеграції народної і нетрадиційної (комплементарної/альтернативної медицини) (далі - НіНМ) в клінічну практику.
Пропонуємо узагальнити досвід застосування методів НіНМ в реальних умовах сьогодення України та світу:
•    шляхи адаптації традиційної медицини (китайської, індійської аюрведи, тібетської тощо) до  реалій в Україні ;
•    еволюція натуропатії в Україні;
•    НіНМ і здоровий спосіб життя – запорука  довголіття та їх реалізація в державних Національних програмах;
•    НіНМ як спосіб активного і здорового довголіття, університет здоров’я;
•    НіНМ в паліативній і хоспісній допомозі;
•    особливості ментальності та свідомості, які сприяють існуванню та розвитку НіНМ;
•        Українські школи та міжнародний досвід гомеопатії, фактори що сприяли розвитку та особливого підходу до гомеопатії;
•    Українські школи та міжнародний досвід електропунктурної діагностики, лікування, їх розвиток та досягнення;
•    успіхи та проблеми щодо впровадження електропунктурних методів у стандарти експрес -  діагностики та корекції лікування у первинній ланці охорони здоров’я;
•    мануальна терапія (традиційна мануальна терапія, массаж, остеопатія, краніосакральная терапія, юмейхотерапія), особливості їх застосування в клінічній практиці;
•    фітотерапія – від  емпіричних знань траволікування до фітоніринга. Фітоергономіка, фітодизайн. Ароматерапія. Фітонутрицевтична підтримка здоров’я. Фітоконцентрати –  легенди, міфи і наукові реалії;
•    особливості цілительства в Україні у порівнянні з іншими країнами світу;
•    нормативно правова база урегулювання медичної діяльності в галузі НіНМ в Україні;
•    юридичні аспекти урегулювання НіНМ в різних країнах світу;
•    Звіт головних позаштатних спеціалістів з НіНМ.

Пропонуємо такі форми участі:
-    Усна доповідь
-    Стендова доповідь
-    Майстер -  клас
-    Семінар
-    Слухач
-    Публікація тез, матеріалів

У рамках роботи наукового Симпозіуму буде проведена виставка приладів функціональної діагностики, фітопрепаратів, спеціальних харчових продуктів, засобів НіНМ, які призначені для досягнення краси, здоров'я, активного довголіття та оптимізації життєдіяльності.    
У роботі наукового Симпозіуму візьмуть участь головні позаштатні спеціалісти з НіНМ регіонів України, провідні медичні та наукові фахівці, у розробках яких є значні досягнення щодо втілення натуропатичних методів у систему охорони здоров'я.
Запрошуємо практикуючих лікарів, організаторів, сфера діяльності яких відповідає тематиці заходу та осіб, не байдужих до проблем НіНМ.
Симпозіум внесено до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році, МОЗ та НАМН України" за №3.
Участь у науковому Симпозіумі: доповідь, семінар, майстер-клас оцінюється у 5 балів за кредитно-модульною системою безперервного професійного навчання лікарів.
Матеріали наукового Симпозіуму будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного видання «Фітотерапія.Часопис» та в окремому збірнику тез.
Умови публікації:
1.    Статті повинні мати рекомендації до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них – місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону, e-mail автора, з яким можна вести листування.
2.    Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме не повинен перевищувати 10 сторінок.
3.    Статтю належить друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А-4, із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2.5 см., ліве – 3 см., праве – 1.5 см., шрифт Times New Roman 14 пт, через 1.5 інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники, та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dpi. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвище авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у Microsoft Excel. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті. Для формул, бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
4.    Статті належить писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме українською мовою, ключові слова українською мовою.
Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.
Мета дослідження.
Матеріали та методи дослідження. Викладання об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень, слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.
Результати дослідження та їх обговорення. Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.
Література. Друкується у порядку згадування джерел у квадратних дужках.
Резюме
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами) ініціали і прізвища авторів (англійською мовою), повна назва установи (англійською мовою), резюме (англійською мовою), ключові слова (англійською мовою), резюме (російською мовою), ключові слова (російською мовою).
5.    Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові данні клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводиться в оригінальній транскрипції.
6.    У тексті статті при посиланні на публікацію, слід зазначити її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках
ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, Назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела необов’язкове.
7.    Публікація статей і тез платно. Вартість для учасників з України та країн СНД – 100 грн. , іноземцям – 100€ за 1800 знаків (одна сторінка). Тези для публікації приймаються до 03 березня 2014 року.
8.    Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 250 грн., іноземцям – 250€
9.    Оплату за статті, тези, орг. внесок переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач:

Адреса:
Реквізити:


Ідентифікаційний код    ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
м. Київ, вул. Горлівська, 124, тел. 0503530326
Р/р 26002000021880 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", м. Київ,
МФО 300023
33443640

Обов’язково вказати:
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь у Симпозіумі)

Місце проведення Симпозіуму. м. Київ, проспект академіка  Глушкова, 1, павільон № 5, конферец зал Національний комплекс  " Експоцентр України " (ВДНГ ). Зупинка метро  Виставковий центр

Реєстрація учасників Симпозіуму 28.03.2014 р. з 9.00 – 10.00
Урочисте привітання учасників Симпозіуму   10.00 – 10.20
Перше пленарне засідання  10.20 – 13.00
Перерва , кава   13.05 – 13.45
Майстер-клас, семінар, стендові доповіді  13.50 –  15.50  
Друге пленарне засідання   16.00 – 17.00
Закриття Симпозіуму ( дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів ) 17.00 – 18.00  
Оновлена інформація щодо Симпозіуму буде розміщуватись на сайті www.uanm.zg5.ru

Просимо надсилати відповідь на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наголошуємо, що електронна реєстрація шляхом заповнення анкети учасника Симпозіуму значно спростить та прискорить Вашу реєстрацію безпосередньо на Симпозіумі.

Телефон для заявок та додаткових питань +38(044) 5608826, кафедра фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини.
Адреса для листування: 01004, Київ, вул. Л.Толстого 9, Гарник Тетяна Петрівна
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ І СПІВПРАЦІ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!

Секритаріат оргкомітету:
Козименко Тамара Миколаївна          +380505811891
Гарник Кирило Володимирович         +380503522840
Головаха Марина Олександрівна       +380503518050
 
Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Оргкомітет.