Науковий симпозіум з міжнародною участю
“Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття ”
м. Київ 28 березня 2014

ОРГАНІЗАТОРИ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ»

Шановні колеги!

Оргкомітет наукового Симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття ” має честь запросити Вас взяти участь у його роботі. Ми будемо раді вітати Вас на цьому науковому заході, який внесено до "Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 р., МОЗ та НАМН України" за №3.
Цей науковий захід присвячений:
 –  20-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії, біоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ", науково - практичного видання "Фітотерапія. Часопис"
–  15-річчю впровадження спеціальності "лікар народної і нетрадиційної медицини".
Мета  наукового  Симпозіуму -  актуальні  питання інтеграції народної і нетрадиційної (комплементарної/альтернативної медицини) (далі - НіНМ) в клінічну практику.
Пропонуємо узагальнити досвід застосування методів НіНМ в реальних умовах сьогодення України та світу:
•    шляхи адаптації традиційної медицини (китайської, індійської аюрведи, тібетської тощо) до  реалій в Україні ;
•    еволюція натуропатії в Україні;
•    НіНМ і здоровий спосіб життя – запорука  довголіття та їх реалізація в державних Національних програмах;
•    НіНМ як спосіб активного і здорового довголіття, університет здоров’я;
•    НіНМ в паліативній і хоспісній допомозі;
•    особливості ментальності та свідомості, які сприяють існуванню та розвитку НіНМ;
•        Українські школи та міжнародний досвід гомеопатії, фактори що сприяли розвитку та особливого підходу до гомеопатії;
•    Українські школи та міжнародний досвід електропунктурної діагностики, лікування, їх розвиток та досягнення;
•    успіхи та проблеми щодо впровадження електропунктурних методів у стандарти експрес -  діагностики та корекції лікування у первинній ланці охорони здоров’я;
•    мануальна терапія (традиційна мануальна терапія, массаж, остеопатія, краніосакральная терапія, юмейхотерапія), особливості їх застосування в клінічній практиці;
•    фітотерапія – від  емпіричних знань траволікування до фітоніринга. Фітоергономіка, фітодизайн. Ароматерапія. Фітонутрицевтична підтримка здоров’я. Фітоконцентрати –  легенди, міфи і наукові реалії;
•    особливості цілительства в Україні у порівнянні з іншими країнами світу;
•    нормативно правова база урегулювання медичної діяльності в галузі НіНМ в Україні;
•    юридичні аспекти урегулювання НіНМ в різних країнах світу;
•    Звіт головних позаштатних спеціалістів з НіНМ.

Пропонуємо такі форми участі:
-    Усна доповідь
-    Стендова доповідь
-    Майстер -  клас
-    Семінар
-    Слухач
-    Публікація тез, матеріалів

У рамках роботи наукового Симпозіуму буде проведена виставка приладів функціональної діагностики, фітопрепаратів, спеціальних харчових продуктів, засобів НіНМ, які призначені для досягнення краси, здоров'я, активного довголіття та оптимізації життєдіяльності.    
У роботі наукового Симпозіуму візьмуть участь головні позаштатні спеціалісти з НіНМ регіонів України, провідні медичні та наукові фахівці, у розробках яких є значні досягнення щодо втілення натуропатичних методів у систему охорони здоров'я.
Запрошуємо практикуючих лікарів, організаторів, сфера діяльності яких відповідає тематиці заходу та осіб, не байдужих до проблем НіНМ.
Симпозіум внесено до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році, МОЗ та НАМН України" за №3.
Участь у науковому Симпозіумі: доповідь, семінар, майстер-клас оцінюється у 5 балів за кредитно-модульною системою безперервного професійного навчання лікарів.
Матеріали наукового Симпозіуму будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного видання «Фітотерапія.Часопис» та в окремому збірнику тез.
Умови публікації:
1.    Статті повинні мати рекомендації до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них – місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону, e-mail автора, з яким можна вести листування.
2.    Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме не повинен перевищувати 10 сторінок.
3.    Статтю належить друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А-4, із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2.5 см., ліве – 3 см., праве – 1.5 см., шрифт Times New Roman 14 пт, через 1.5 інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники, та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dpi. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвище авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у Microsoft Excel. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті. Для формул, бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
4.    Статті належить писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме українською мовою, ключові слова українською мовою.
Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.
Мета дослідження.
Матеріали та методи дослідження. Викладання об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень, слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.
Результати дослідження та їх обговорення. Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.
Література. Друкується у порядку згадування джерел у квадратних дужках.
Резюме
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами) ініціали і прізвища авторів (англійською мовою), повна назва установи (англійською мовою), резюме (англійською мовою), ключові слова (англійською мовою), резюме (російською мовою), ключові слова (російською мовою).
5.    Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові данні клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводиться в оригінальній транскрипції.
6.    У тексті статті при посиланні на публікацію, слід зазначити її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках
ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, Назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела необов’язкове.
7.    Публікація статей і тез платно. Вартість для учасників з України та країн СНД – 100 грн. , іноземцям – 100€ за 1800 знаків (одна сторінка). Тези для публікації приймаються до 03 березня 2014 року.
8.    Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 250 грн., іноземцям – 250€
9.    Оплату за статті, тези, орг. внесок переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач:

Адреса:
Реквізити:


Ідентифікаційний код    ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
м. Київ, вул. Горлівська, 124, тел. 0503530326
Р/р 26002000021880 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", м. Київ,
МФО 300023
33443640

Обов’язково вказати:
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь у Симпозіумі)

Місце проведення Симпозіуму. м. Київ, проспект академіка  Глушкова, 1, павільон № 5, конферец зал Національний комплекс  " Експоцентр України " (ВДНГ ). Зупинка метро  Виставковий центр

Реєстрація учасників Симпозіуму 28.03.2014 р. з 9.00 – 10.00
Урочисте привітання учасників Симпозіуму   10.00 – 10.20
Перше пленарне засідання  10.20 – 13.00
Перерва , кава   13.05 – 13.45
Майстер-клас, семінар, стендові доповіді  13.50 –  15.50  
Друге пленарне засідання   16.00 – 17.00
Закриття Симпозіуму ( дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів ) 17.00 – 18.00  
Оновлена інформація щодо Симпозіуму буде розміщуватись на сайті www.uanm.zg5.ru

Просимо надсилати відповідь на електронну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Наголошуємо, що електронна реєстрація шляхом заповнення анкети учасника Симпозіуму значно спростить та прискорить Вашу реєстрацію безпосередньо на Симпозіумі.

Телефон для заявок та додаткових питань +38(044) 5608826, кафедра фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини.
Адреса для листування: 01004, Київ, вул. Л.Толстого 9, Гарник Тетяна Петрівна
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ І СПІВПРАЦІ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!

Секритаріат оргкомітету:
Козименко Тамара Миколаївна          +380505811891
Гарник Кирило Володимирович         +380503522840
Головаха Марина Олександрівна       +380503518050
 
Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Оргкомітет.