КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
АКАДЕМІЯ СОЦІАЛЬНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
ІІ Міжнародній науковій Інтернет-конференції
«Історичні, економічні, правові, соціально-філософські та освітні
аспекти розвитку охорони здоров’я»,
присвяченій 210-річчю Харківського національного медичного університету
м. Харків, 4-11 листопада 2014 р.

До участі в конфере нції запрошуються студенти, науковці, професіонали-практики.
Матеріали конференції публікуються окремою збіркою.
Робоча мова конфе ренції: українська, російська, англійська, польська.
У рамках конференції планується робота таких секцій:
1. Історія охорони здоров’я.
2. Економ іка охорони здоров’я.
3. Організація охорони здоров’я.
4. Соціально-філософські та духовні аспекти здоров’я.
5. Медична соціологія.
6. Персоналії видатних організаторів охорони здоров’я.
7. Медична освіта: історія і сучасність.
8. Правові засади охорони здоров’я.
Тези наукових доповідей публікуватимуться на сайті університету з 4 по 10 листопада 2014 р. За
результатами конференції буде видано зб ірник тез наукових доповідей, розсилку якого авторам Оргкомітет
гарантує. Збірник видаватиметься із залученням авторських коштів. Організа ційний внесок для участі в
конференції складає 100 (сто) гривень.
Ре квізити для оплати че ре з відділення Приватбанку: номе р карти 4405885009459709 (без
комісії), Демочко Г.Л.
Ре квізити для поштового пе реводу Укрпоштою: Де мочко Ганна Леонідівна, вул. Де ржавінська
2, кв. 230, м. Харків, 61001.
Фото або скановане зображення квитанції про сплату висилається на e-mail Оргком ітету обов’язково
в одному листі з тезами та анкетою-заявкою. На одну наукову працю надсилається один примірник збірника
на адресу автора (першого співавтора). Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх варт ість
у розмірі 30 гриве нь за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції.
Для участі в конференції необхідно подати Оргком ітетові до 20 червня 2014 р. тези наукових
доповідей та анкету-заявку. Текст тез і анкета-заявка подаються в одному файлі з назвою, що від повідає
прізвищу автора (першого с півавтора) на латиниці, на електронну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Тему
електронного листа слід визначити, як «Конференція». На електронну адресу автора прийде зворотній лис т
від Оргкомітету з повідомленням про отримання листа та повноцінність усіх файлів. У разі, якщо такого
підтвердження не надійшло, необхід но вдруге зв’язатися з Оргкоміт етом та актуалізувати дані. Після
закінчення терміну подання матеріалів Оргком ітет електронною поштою повідомить учасникам адресу
сайту конференції та її програму.
Вимоги до оформлення те з:
Матеріали подаються у форматі «*.doc» редактора Microsoft Word 97-2003. Обсяг – 1-4 стор.; всі
обереги по 2 см; шрифт Times New Roman № 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 12,5 мм.
Перший рядок – назва секції – вирівнювання по правому краю; другий рядок по центру – назва доповіді
великими літерами напівжирним шрифтом; третій рядок по це нтру – прізвище та ініціали автора, науковий
ступінь, вчене звання, посада і місце роботи повністю курс ивом. Через пропущений інтервал – тези
доповід і. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках із вказівкою в них поряд кового номера і через
кому – номера сторінки (сторінок), наприклад [6, с. 34, 47]. Посила ння на декілька джерел розділяються
крапкою з комою, на приклад [1; 4]. Лапки у тексті застосовувати за зразком «лапки». Список літератури
подається наприкінці тез виключно в порядку появи посила нь. Правила оформлення списку літератури –
відповідно до чинного міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Сторінки рукопису не друкуються.
Автор відповідає за вірогідність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за
правильне цитування джерел і пос ила ння на них.
Зразок:
1. Історія охорони здоров’я
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
доктор історичних наук професор Робак І.Ю., завідувач кафедри суспільних
наук Харківського національного медичного університету
На початку ХХ ст. в Харкові…(і далі тези доповіді).
ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА:
1. Бюджет Харькова на 1914 год // Харьковские ведомости. – 1914. – 14 янв.
2. Багалей, Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–
1905): ист. моногр.: в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. – Х.: [б. и.],
1993. – 2 т. – 697 с.
3. Антонов, А. Л. История Харьковского городского самоуправления, 1654–1917 /
А. Л. Антонов, В. Л. Маслийчук, А. Ф. Парамонов. – Х.: Регион-информ, 2004. – 191
с., [8] л. ил.
Адреса Оргкомітету:
кафедра суспільних наук; Харківський на ціональний медичний універс итет; проспект Леніна, 4;
Харків; Україна; 61022. Телефони: +38057-707-73-47; +38057-707-73-37. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Телефон заступника голови Оргкомітету Демочко Ганни Леонід івни +38063-687-56-93.
Анкета-заявка: прізвище , ім’я, по-батькові, науковий ступінь , вчене звання, м ісце роботи
(навчання), посада (курс), робоча та домашня адреси, контакт ні телефони, е-mail (обов’язково), секція, назва
доповід і, кількість оплачених прим ірників збірника.
Порушення умов, що викладені в даному листі, можуть спричинит и відмову в публіка ції надісланих
матеріалів.
ОРГКОМІТЕТ.