У рамках з’їзду буде проведена науково-практична конференція «Фармація України. Погляд у майбутнє».

Мета з'їзду: підведення підсумків, обговорення та затвердження Кон-цепції розвитку фармацевтичної галузі України на 2010-2015 рр., прийняття Етичного кодексу фармацевтичного працівника України.

Робочі мови з'їзду: українська, російська, англійська.

Делегати з'їзду обираються на регіональних конференціях згідно з по-ложенням і квотами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я Украї-ни та Фармацевтичною асоціацією України. Конференції щодо вибору деле-гатів проводяться до 19 квітня 2010 року регіональними інспекціями з конт-ролю якості лікарських засобів та регіональними асоціаціями фармацевтич-них працівників.

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З’ЇЗДУ:

15 вересня 2010 року – відкриття та пленарне засідання з обговорення Концепції розвитку фармацевтичної галузі України на 2010-2015 рр. і Етич-ного кодексу фармацевтичного працівника України.

16 вересня 2010 року – пленарні засідання з’їзду.

17 вересня 2010 року – науково-практична конференція «Фармація України. Погляд у майбутнє».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ
У VІІ НАЦІОНАЛЬНОМУ З'ЇЗДІ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ

Організаційний внесок для одного делегата складає 1970 грн
(у тому числі ПДВ 328 грн 33 коп).
Організаційний внесок не передбачає оплати за проживання.

Особи, які не є делегатами з’їзду, можуть взяти участь у його роботі (без права голосування) за умови сплати організаційного внеску у розмі-рі 1970 грн (у тому числі ПДВ 328 грн 33 коп). Їм гарантується участь у всіх заходах і отримання матеріалів нарівні з делегатами з’їзду.

Організаційний внесок гарантує:
• участь у пленарних засіданнях і науково-практичній конференції;
• одержання інформаційних і робочих матеріалів з'їзду;
• одержання делегатського кейса;
• одержання ексклюзивних видань, підготовлених до VІІ Національ-ного з'їзду фармацевтів України;
• присутність на концертній програмі;
• участь у фуршетах під час роботи з'їзду;
• одержання сертифіката учасника з'їзду;
• участь в екскурсійній програмі;
• транспортні послуги.

Для участі тільки у науково-практичній конференції «Фармація України. Погляд у майбутнє» організаційний внесок для одного учасни-ка складає 400 грн (у тому числі ПДВ 66 грн 67 коп.), який гарантує одер-жання інформаційних і робочих матеріалів VІІ Національного з'їзду фарма-цевтів України, участь у роботі секційних засідань, одержання сертифіката учасника науково-практичної конференції.

НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Спрямований синтез біологічно активних речовин і створення на їх основі лікарських субстанцій;
• Фармацевтичний, фізичний та хіміко-токсикологічний аналіз;
• Нанотехнології у фармації;
• Сучасні підходи дослідження рослинної лікарської сировини, про-блеми створення та стандартизації фітопрепаратів;
• Актуальні проблеми сучасної технології ліків та екстемпоральної рецептури;
• Сьогодення та майбутнє фармацевтичної промисловості України. Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва фармацев-тичних препаратів. Біотехнологія у фармації;
• Доклінічні дослідження лікарських засобів;
• Клінічні випробування лікарських засобів в Україні;
• Фармацевтична опіка з позиції доказової медицини. Роль клінічного провізора у сучасних умовах фармацевтичного ринку;
• Виробник – дистриб’ютор – аптека: трансформація та нова еконо-мічна взаємодія;
• Маркетинг, менеджмент і фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів;
• Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в сис-темі правовідносин;
• Управління якістю у галузі створення, виробництва та обігу лікар-ських засобів;
• Розвиток фармацевтичної освіти в Україні та упровадження поло-жень Болонської декларації у навчальний процес;
• Інформаційні технології у фармації. Дослідження взаємодії елект-ромагнітного випромінювання з речовиною.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали науково-практичної конференції будуть опубліковані у збір-нику матеріалів VІІ Національного з'їзду фармацевтів України.
Текст повідомлення (одна повна або дві повні сторінки) друкується на аркуші формату А4 (ширина полів: ліве, праве, верхнє – по 2 см, нижнє – 3 см); шрифт Times New Roman, розмір – 12; інтервал – 1,1.
Прохання дотримуватися наведеної структури:
• зверху по центру без відступу першого рядка:
– НАЗВА ПОВІДОМЛЕННЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом);
– прізвище та ініціали авторів;
– назва організації/наукової установи;
• через рядок друкується основний текст повідомлення (відступ пер-шого рядка 1,25 см; вирівнювання по ширині, автоматичне розстав-ляння переносів).
Усі матеріали подаються у 2-х примірниках і супроводжуються напра-вленням від організації, в якій виконано роботу, експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію та копією квитанції про оплату публікації. Другий примірник підписується всіма авторами.
До друкованого варіанта матеріалів обов’язково додається електронна копія – файл, виконаний у редакторі MS Word, з розширенням RTF. Кожне повідомлення оформляється у вигляді окремого файлу, названого за прізви-щем першого автора (якщо автор подає більше однієї роботи, до прізвища додається її порядковий номер). Файли надсилати разом з паперовим варіан-том або електронною поштою доданим файлом, обов’язково вказуючи у темі повідомлення «Тези».
Оплата за публікацію однієї сторінки матеріалів складає 48 грн
(у тому числі ПДВ 8 грн).
Особи, які сплатили організаційний внесок за участь у з'їзді або науко-вій конференції, звільняються від оплати за публікацію матеріалів.
Матеріали надсилати не пізніше 17 травня 2010 року на адресу: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, науковий відділ НФаУ, контактний те-лефон/факс (057) 706-30-71, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (обов’язково вка-зувати у темі повідомлення «Тези»)
МАТЕРІАЛИ, ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИЩЕЗАЗНА-ЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ ТА ПУБЛІКУВАТИСЯ НЕ БУ-ДУТЬ!!!

До уваги учасників!

Фінансові зобов’язання з організації та проведення VІІ Національного з'їзду фармацевтів України покладені на громадську організацію «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Банківські реквізити для оплати:
• за участь у з’їзді;
• за участь у конференції:
• за публікацію матеріалів:
р/р 26001257500011 у АКБ «Базис»
МФО 351760, код 33481466
Одержувач:
Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»
Призначення платежу:
• організаційний внесок на проведення з’їзду;
• організаційний внесок на проведення конференції;
• за публікацію матеріалів.
При сплаті внеску обов’язково вказувати «у тому числі ПДВ»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОНСОРІВ

З питань надання благодійної допомоги звертатися до відповідального секретаря VІІ Національного з'їзду фармацевтів України.

Гарантії спонсорам:
• можливість розповсюдження рекламної продукції фірми разом з ін-формаційними та робочими матеріалами з’їзду;
• розміщення логотипа спонсора на банерах та в усіх виданнях VІІ Національного з'їзду фармацевтів України;
• можливість організації науково-практичних семінарів та лекцій;
• участь у всіх заходах і отримання матеріалів нарівні з делегатами з’їзду.

ОРГМІТЕТ VІІ НАЦІОНАЛЬНОГО
З'ЇЗДУ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, Національний фармацевти-чний університет, відповідальний секретар оргкомітету VІІ Національного з'їзду фармацевтів України Котвіцька Алла Анатоліївна
тел.: +38 (057) 758-82-01
тел./факс: +38 (057) 758-82-02
E-mail з’їзду: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.