V Міжнародна науково-методична конференція "Культура здоров'я" відбудеться 23-24 червня 2010 року у м.Херсон, Інститут природознавства Херсонського державного університету.

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
1.    Назва заходу: VІ Міжнародна науково-методична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”, присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини і тварин. Проводиться за планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти в Херсонському державному університеті у 2010 році. 
2.    База проведення:
Херсонський державний університет, Інститут природознавства, кафедра фізіології людини і тварин.
3. Великим плюсом від використання кондиціонерів є те, що охолоджене повітря дозволяє зменшувати навантаження на серце і судини, які піддаються максимальному навантаженні в літні періоди, що особливо важливо для людей, які страждають різними серцево-судинними захворюваннями. Не дарма в жарку пору частішають випадки серцевих нападів та інших ускладнень, які, на жаль, іноді мають навіть летальний результат. В особливо спекотні дні, медики завжди рекомендують по можливості залишатися вдома, охолоджувати кондиционерами в Херсоне повітря в приміщенні кондиціонером і не робити ніяких активних фізичних навантажень.
4.    Кількість учасників, в т.ч. з інших міст:
Прийняло участь 95 учасник, в т.ч. 27 з інших міст.
5.    Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у конференції:
•    Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського;
•    Волинський національний університет ім. Л. Українки;
•    Дніпропетровський національний університет;
•    Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
•    Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва А МН України;
•    Інститут природничо-географічної освіти та екології;
•    Інститут професійно-технічної освіти АПН України;
•    Київський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;
•    Київський національний університет ім. Т.Шевченка;
•    Київський університет фізичної культури та спорту (науково-дослідний інститут);
•    Кримський інженерно-педагогічний університет;
•    Луцький інститут розвитку людини університету „Україна”;
•    Львівський державний університет фізичної культури;
•    Мелітопольський державний педагогічний університет;
•    Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського;
•    Національний аграрний університет;
•    Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова;
•    Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленко
•    Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
•    Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Інститут фізичної культури;
•    Уманський державний педагогічний університет;
•    Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди;
•    Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна;
•    Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня;
•    Херсонський державний університет;
•    Херсонський обласний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів фахівець з фізичної реабілітації;
•    Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи-садка-інтернату  І-ІІІ ступеня № 29;
•    Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького;
•    Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка;
•    Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.

6.    Програма конференції (додається).
7.    Підсумкові документи конференції:
Культура здоров’я. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – 288 с.
Директор інституту природознавства ХДУ,
Завідувач кафедри
фізіології людини і тварин, д.п.н., к.б.н., професор                             С.Шмалєй


 
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет

ІНСТИТУТ ПРИРОДОЗНАВСТВАРЕЗОЛЮЦІЯ

VІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

“КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я, ЯК ПРЕДМЕТ ОСВІТИ”
присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини і тварин


У роботі VІ міжнародної науково-методичної конференції “Культура здоров’я, як предмет освіти”, яка присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини і тварин взяли участь 95 представників з 30 навчальних, педагогічних та медико-реабілітаційних закладів України. Під час конференції працювало 8 професори, а саме:
Шмалєй С.В. - професор, доктор педагогічних наук (Херсонський державний університет);
Гончаренко М.С. – професор, доктор біологічних наук (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна);
Лизогуб В.С. – професор, доктор біологічних наук (Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького);
Коробейніков Г.В. – професор,  доктор біологічних наук (Київський університет фізичної культури та спорту);
Мазепа М.А. – професор, доктор медичних наук (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника);
Мазепа І.В. - професор, доктор медичних наук (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника);
Плиска О.І. - професор, доктор медичних наук (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова);
Чижик В. В. – доцент, професор кафедри, кандидат біологічних наук (Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”).
Під час конференції було прочитано п’ять монографічних лекцій запрошених професорів з актуальних проблем розвитку сучасної фізіології людини і тварин, валеології, спортивної фізіології тощо. Прослухано і обговорено 30 доповідей провідних вчених і фахівців на секційних засіданнях та 5 повідомлень спеціалістів-практиків в межах круглого столу «Формування культури здоров’я в сучасному суспільстві». Також проведено сесію постерних доповідей.
Учасники звернули увагу на етичні аспекти постановки та проведення сучасних біологічних експериментів, на проблеми збереження здоров’я дітей та молоді в умовах підвищеного тиску з боку екотоксикантів різної етіології, розглянули аксіологічні стратегії розвитку сучасного освітнього процесу, проблеми диференційованого підходу до занять з фізичної культури та актуальні питання розвитку матеріальної бази сучасних освітніх закладів. Учасники конференції особливу увагу звернули на проблеми розробки сучасних технологій особистісного розвитку фахівця та оволодіння ним практичними навичками майбутньої професії.
Під час роботи конференції проведено пленарне засідання та відбулася робота секційного засідання «Здоровий спосіб життя як фундаментальна парадигма освіти».
Також на конференції був широко представлений практичний аспект формування технологій збереження здоров’я населення. Зокрема, розглянуті питання реабілітації онкохворих, хворих із ДЦП, деякі інноваційні методи діагностики здоров’я.
Заслухавши та обговоривши доповіді з актуальних проблем щодо тематики конференції «Культура здоров’я, як предмет освіти», сформульовані висновки та прийнята резолюція:
1. Сучасний стан проблеми науково-методичного та технічного забезпечення підготовки студентів щодо формування у населення технологій збереження здоров’я вимагає її вирішення у плані стратегії, змісту і методики.
2. Було визначено найбільш нагальні питання з проблем розвитку валеологічної освіти в Україні.
3. Показані особливості біоетичних аспектів сучасних фізіологічних досліджень.
4. Виявлена залежність рівня здоров’я населення від рівня активності екотоксикантів.
5. З’ясовані особливості психофізіологічних функцій, показників гемодинаміки та параметрів дихальної системи у осіб із зоровою та слуховою депривацією, вадами інтелектуального та фізичного розвитку.
6. Виявлено недоліки та запропоновані шляхи вдосконалення занять з фізичної культури у загальноосвітній школі з урахуванням гендерних ознак та рівня фізичного розвитку кожного учня.
Виходячи із стану вирішення проблем формування культури здорового образу життя у суспільстві, учасники конференції виробили наступні рекомендації:
1.    Розробити всебічне обґрунтування вирішення. у плані стратегії, змісту і методики, проблеми науково-методичного та технічного забезпечення підготовки студентів щодо формування у населення технологій збереження здоров’я.
2.    Необхідно якомога активніше впроваджувати інноваційні технології у процес навчання студентів вищих навчальних закладів.
3.    Звернути особливу увагу на розробку та створення навчально-дидактичних та методичних матеріалів з питань формування культури здоров’я.
4.    Активніше розробляти та впроваджувати корекційно-реабілітаційні програми для осіб із особливими потребами.
5.    Запропонувати шляхи вдосконалення занять з фізичної культури у загальноосвітній школі з урахуванням гендерних ознак та рівня фізичного розвитку кожного учня.


Директор інституту природознавства ХДУ,
Завідувач кафедри
фізіології людини і тварин, д.п.н., к.б.н., професор                             С.Шмалєй