ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!
Маємо честь повідомити Вас та запросити до участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю з клінічної лабораторної діагностики на тему:
«Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики»

Конференція відбудеться на базі Національного фармацевтичного університету
Строки проведення: 25 листопада 2010 року.
Конференція пройшла реєстрацію в УкрІНТЕІ, – посвідчення № 344, від 30 червня 2009 року.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

• актуальні питання лабораторних та функціональних досліджень в клініці внутрішніх хвороб;
• лабораторні технології;
• сучасна підготовка фахівців з лабораторної медицини;
• сучасні аспекти антибіотикотерапії;
• лабораторні дослідження в фармації;
• мікробіологічні аспекти діагностики інфекційних хвороб;
• експериментальне дослідження антимікробних препаратів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
 До друку приймаються наукові праці, оформлені згідно наступним вимогам:
обсяг публікації – 1-2 сторінки формату A 4, набрана українською, російською або англійською мовою на комп’ютері в текстовому редакторі WORD, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 12 з одинарним інтервалом між рядками; ширина полів – 2 см.

СТРУКТУРА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
• НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами,);
• під назвою вказуються прізвище та ініціали авторів (шрифт – 12, жирний, зразок Іванов І.І.).
• повна назва організації, місто, країна;
• відступити один інтервал вниз та друкувати основний текст тез доповіді;
• у структурі тез повинні бути стисло відображені мета роботи, матеріали та методи дослідження, результати досліджень, висновки.
• усі величини вказуються в одиницях СІ, абревіатури повинні бути розшифровані;
• текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок, виправлень;
• автор несе відповідальність за достовірність результатів;

Тези надсилаються електронною поштою (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) (zlenko@ kharkov.com) або надаються у паперовому (2 примірника) та електронному (на дискеті/диску-CD) варіантах за адресою:

Україна, м. Харків, вул. Мельникова 12, Національний фармацевтичний університет, кафедра клінічної лабораторної діагностики та кафедра мікробіології, вірусології та імунології  з приміткою: Тези до міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики».

Назва файлу дається за прізвищем першого автора і порядкового номера тез (якщо автор надає більш ніж одну роботу), наприклад, Іванов1.doc, Іванов2.doc.
Також в окремому файлі потрібно надати інформацію про авторів на окремому аркуші додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчене звання та науковий ступінь, посада та місце роботи, адреса, контактний телефон, e-mail.
• Термін подання тез – ДО 20 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ.

СТАТТІ щодо тематики конференції можуть бути направлені безпосередньо в редакцію журналу, що видається у НФаУ та затверджений ВАК України: «Український біофармацевтичний журнал».

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ "УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ"

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10 сторінок), присвячені проблемам експериментальної фармації. Перевага в опублікуванні надається статтям з біофармації, біохімії, фармакології, фітохімії, фармакогнозії.
2. Текст статті друкується кеглем №14 через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (ширина полів: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху та знизу — по 2 см) і починається з таких даних: назви статті, ініціалів та прізвищ всіх авторів, назви організацій, у яких виконана робота, переліку ключових слів (понять) у кількості 4-6.
3. Автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті:
4.1. Вступ. Містить короткий огляд раніше надрукованих робіт у досліджуваній галузі, зазначається актуальність тематики, мета роботи.
4.2. Матеріали та методи.
4.3. Результати та їх обговорення. Містять результати досліджень, зроблених автором.
4.4. Висновки.
4.5. Перелік використаної літератури, розташованої за алфавітом (спочатку кирилиця, потім — латинський шрифт).
5. Стаття супроводжується трьома рефератами українською, російською та англійською мовами у вигляді розширеної анотації обсягом 2/3 сторінки машинописного тексту. Реферати повинні містити індекс УДК, назву статті, ініціали та прізвища всіх авторів, ключові слова.
6. Формули сполук подаються окремими файлами у форматі Corel Draw (версія не пізніше 11); ISlS draw; діаграми та рисунки — у форматі Excel або Corel Draw (версія не пізніше 11); рисунки у вигляді фотографій можуть бути представлені файлами TIFF 300-600dpi Gray Scale (256 градацій сірого), JPG не менше 1 Мб. Ширина графічного матеріалу повинна бути розміром 5,5 см, 11,5 см або 17,4 см.
7. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.
8. Рисунки та підписи до них виконують окремо один від одного; підписи до всіх рисунків статті подаються на окремому аркуші. На зворотній стороні кожного рисунка простим олівцем вказується його номер та назва статті, а в разі необхідності — верх і низ.
9. Таблиці повинні бути надруковані на окремих аркушах і мати нумерацію і заголовки. На полях рукопису необхідно вказати місце розміщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена у таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.
10. Список літератури оформляється у відповідності до ДГСТу 7.1-84, а скорочення слів і словосполучень — у відповідності з ДГСТ 7.12-93 (див. форму 23, Бюлетень ВАК № 2, 2000 p., с. 61-62).
11. Усі матеріали подаються до редакції у двох екземплярах і супроводжуються експертним висновком, який дозволяє відкриту публікацію. Другий екземпляр статті підписується всіма авторами.
12. Стаття супроводжується направленням від організації, в якій виконана робота, на ім'я головного редактора.
13. До статті на окремому аркуші додаються відомості про авторів, які містять: учене звання, учений ступінь; прізвище, ім'я та по батькові (повністю); місце роботи та посаду, яку обіймає автор; адресу для листування, номери телефонів і факсів, E-mail.
14. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті.
15. Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після одержання. В авторській коректурі допускається виправлення лише помилок набору.
16. До друкованого варіанту статті (2 екз.) додається електронна копія на дискеті (або може бути надана на іншому виді електронного носія) у форматі MS Word.
Ел. пошта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Адреса оргкомітету: Національний фармацевтичний університет, кафедра клінічної лабораторної діагностики, проф. Залюбовська О.І.; кафедра мікробіології, вірусології та імунології, проф. Філімонова Наталя Ігорівна,  вул. Мельникова 12, Харків, Україна, 61002.
Контактні телефони:
 – кафедра клінічної лабораторної діагностики:
(057) 706-30-66 (роб.)
(067) 998-90-79 (моб) – Залюбовська Ольга Іллівна
(095) 537-60-79 (моб.) – Березнякова Марина Євгенівна
(050) 842-83-50 (моб.) – Зленко Віктор Володимирович
– кафедра мікробіології, вірусології та імунології:
(057) 706-30-67 (роб.) – Філімонова Наталя Ігорівна
(095) 327-60-31 – Гейдеріх Ольга Григорівна

Місце проведення конференції:
Національний фармацевтичний університет
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська