Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у V міжрегіональній науково-практичній конференції молодих вчених "Актуальні питання медицини і фармації", яка відбудеться 20 жовтня 2010 року в м.Запоріжжі

Наукова програма конференції включає такі розділи:
1. Акушерство і гінекологія.
2. Біологія та мікробіологія.
3. Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз.
4. Клінічна імунологія та алергологія.
5. Неврологія та психіатрія.
6. Педіатрія.
7. Терапія.
8. Хірургія.
9. Офтальмологія, оториноларингологія, стоматологія.
10. Фармакологія та фармація.
При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
1. Статті необхідно надсилати у двох примірниках, шрифт Тimes New Roman, 14 рt., інтервал - полуторний, параметри: зліва-3см, зправа-1см, зверху та знизу-по 2см (28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку).
2. Статті супроводжуються офіційним направленням закладу, де виконувалася робота, візою науковою керівника на першій сторінці, завіреною круглою печаткою цього закладу, експертним заключенням.
3. Електроний варіант статті (дискета 3.5") має бути виконаний в Місrosoft Word for Widows.
4. Об'єм статей не повинен перевищувати 10 сторінок.
5. Статті можуть бути написані українською чи російською мовами.
6. Вихідні данні роботи повинні містити:
   - УДК
   - назва
   - прізвище та ініціали автора(ів)
   - назва навчального закладу(ів), де виконувалася робота
   - науковий керівник (звання, ініціали, прізвище)
   - ключові слова (4-7).
7. Згідно вимогам ВАК, наукові статті повинні містити наступні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких є початок рішення даної проблеми і на які автор робить зсилку, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким ця стаття присвячена;
- формулювання мети (постановка завдань);
- викладення матеріалу дослідження з обґрун- туванням отриманих наукових результатів; 
- висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків в даному напрямку;
- список літературних джерел, який повинен бути складений згідно вимогам ВАК України.
8. Стаття повинна супроводжуватися резюме англійською мовою, що містить: назву роботи, ім'я та прізвища всіх авторів, назву закладу(ів), де виконувалася робота, ключові слова. Об'єм резюме не повинен перевищувати 10 рядків.
9. Стаття повинна бути підписана всіма авторами та містити відомості про них (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактна адреса та телефон).
10. Ілюстрації до статей (малюнки, фотознімки, графіки та діаграми) додаються тільки в випадках, коли отримані данні не можуть бути вираженими в таблицях. Кількість графічного матеріалу повинна бути мінімальною (до 3-х).
11. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, яка відповідає їх змісту. На всі малюнки та таблиці в тексті повинні бути посилання. Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах.
12. Посилання на літературні джерела необхідно давати в квадратних дужках, відповідно з переліком літератури.
13. Перелік літературних джерел (за останні 7 років, не більше 10-15) надається на окремому аркуші.
14. Всі фізичні величини та одиниці необхідно при- водити в системі СІ, терміни - відповідно з анато-мічною та гістологічною номенклатурою.

Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення отриманих статей.
Стаття, що надійшла автору після рецензії на доробку, повинна бути повернена в редакцію не пізніше 5 днів після отримання. В авторській коректурі допускаються виправлення тільки помилок набору.
Статті, які оформленні без врахування вказаних вимог не розглядатимуться.

Матеріали публікації разом з дискетою,квитанції про оплату публікації і оргвнеску та реєстраційну картку учасника слід надсилати на адресу оргкомітету:

Науковий відділ академії
Запорізька медична академія післядипломної освіти
бульвар Вінтера, 20
м. Запоріжжя, 69096, Україна