Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет природничих наук
Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин

Запрошує студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників до участі у IX Міжрегіональної наукової конференції з очно-заочною участю «Актуальні питання біології та медицини» яка відбудеться «26–27» травня 2011 року.

Матеріали конференції будуть надруковані: статті у фаховому Віснику Луганського національного університету («Медичні науки», Постанова президії ВАК України від 06.10.10 р. № 1-05/6); тези у збірки матеріалів конференції «Актуальні питання біології та медицини».

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали (статті обсягом 5–6 сторінок; тези обсягом 1–2 сторінки) мають бути представлені у друкованому вигляді в одному примірнику, та у електронному на дискеті (3,5), або відправлені на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

Текст подається у вигляді документа Microsoft Word (.doc), формат сторінок А-4, розмір полів з усіх боків 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см, шрифт Тіmes New Roman, 12 кегль, через 1,0 інтервал.

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2011.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням триманих наукових результатів; висновки з цього дослідження; подальші перспективи дослідження. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті статті, але графічно їх виділяти не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Література», або після слів «Література і примітки» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог.

Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 3–4 рядків української, російською та англійською мовою із зазначенням прізвища, ім'я, та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

З текстом статті надсилається анкета (на окремому аркуші), в якій вказується прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи (навчання), посада, вчена ступень та звання, адреса та телефон.

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.

Організаційний внесок складає: друк тез – 15 грн., друк статті – 1 сторінка 20 грн.

Початок прийому статей і тез – з 1 лютого 2011 року.

Закінчення прийому статей і тез – 20 травня 2011 року.

Матеріали надсилати за адресою:

Виноградов Олег Олександрович

Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Оборонна, 2

м. Луганськ

91011

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Поштові перекази надсилати за адресою:

Гужва Олена Іванівна

Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Оборонна, 2

м. Луганськ

91011