Проект


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення у 2012 році обласного конкурсу
«Кращий молодий учений»


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру проведення у 2012 році обласного конкурсу «Кращий молодий учений» (далі – Конкурс) та визначення переможців.
1.2. Мета Конкурсу – виявлення та підтримка талановитих молодих учених, стимулювання науково орієнтованої молоді до вирішення актуальних проблем Донецької області шляхом створення власних науково-дослідних розробок, сприяння розвитку творчої особистості, підтримка перспективних наукових розробок молодих учених, підвищення статусу молодого ученого.
1.3. На Конкурс подаються матеріали за наступними пріоритетними напрямами:
технічні та гірничі науки;
фізика, математика, інформатика;
хімія, біологія, медицина, екологія;
суспільно-гуманітарні науки.
1.4. Матеріали, що подаються на Конкурс, повинні спрямовуватися на розв’язання конкретних наукових або науково-технічних проблем, відрізнятися новизною у постановці й методах проведення досліджень, мати значну наукову й практичну цінність.
1.5. На Конкурс можуть бути подані як результати нових наукових досліджень, так і тих, які є продовженням попередніх досліджень (у тому числі таких, що вже брали участь у Конкурсі).
2. Умови Конкурсу
2.1. Участь у Конкурсі можуть брати молоді учені (віком до 35 років на час подачі заявки) вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, наукових і науково-дослідних установ Донецької області, які є громадянами України та мешкають на території Донецької області.
2.2. Для участі у Конкурсі претенденти подають наступні документи у
3 примірниках:
заявку згідно з додатком 1;
анкету науково-технічного проекту згідно з додатком 2;
відомості про автора проекту згідно з додатком 3;
два рекомендаційні листи, надані фахівцями у відповідній галузі, що містять обґрунтування щодо інноваційного характеру й актуальності проекту, а також відомості щодо компетентності особи, яка надає рекомендаційний лист (підпис такої особи засвідчується у встановленому порядку);
завірені копії першої сторінки паспорта та сторінки з відомостями про реєстрацію місця проживання чи перебування;
копія довідки про реєстраційний номер платника податків;
копія диплома про присудження наукового ступеня (за наявності);
довідка про особистий творчий внесок заявника у всіх наукових роботах, що виконані у співавторстві, завірена вченим секретарем установи.
2.3. Всі документи оформлюються державною мовою. Подані матеріали авторам не повертаються.
2.4. Прийом документів для участі у Конкурсі здійснюється до 1 жовтня 2012 року за адресою: 83105, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34, к. 632.
2.5. До розгляду не приймаються заявки, які:
надійшли на Конкурс після 1 жовтня 2012 року;
не містять повного комплекту документів;
не відповідають вимогам щодо оформлення документів, викладеним у цьому Положенні;
подані авторами, які не відповідають вимогам, вказаним у цьому Положенні.
3. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу
3.1. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється головним управлінням регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації.
3.2. Для проведення Конкурсу створюється Комісія з проведення у 2011 році обласного конкурсу «Кращий молодий учений» (далі – Комісія), склад якої затверджується головою облдержадміністрації.
3.3. Комісію очолює заступник голови облдержадміністрації. До складу Комісії можуть входити провідні фахівці у відповідних сферах наукових досліджень, представник Донецької обласної ради молодих учених, а також представники головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації.
3.4. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
3.5. Періодичність проведення засідань Комісії визначається її головою. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
3.6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.
3.7. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії (у разі його відсутності – його заступником) та секретарем.
3.8. Інформація про проведення Конкурсу та визначення його переможців оприлюднюється на офіційних сайтах облдержадміністрації та Донецької обласної ради молодих учених.
4. Критерії та порядок оцінки проектів
4.1. Комісія оцінює подані на Конкурс матеріали, враховуючи наступні  показники:
актуальність тематики науково-технічного проекту;
зв'язок з програмами соцiально-економiчного, науково-технічного розвитку Донецької області;
оригінальність наукової ідеї;
наукова новизна та практична значимість отриманих результатів;
використання нових технологій, форм і методів роботи, їх ефективність;
можливість практичного використання результатів науково-технічного проекту в регіоні;
наукові досягнення молодого ученого.
4.2. У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих науково-технічних проектів вони можуть надсилатися до провідних наукових установ Донецької області або України.
4.3. Комісія розглядає подані на Конкурс матеріали і приймає рішення про визначення переможців Конкурсу (не більше 15 осіб) та призначення їм матеріальної винагороди у розмірі 20 тис.грн. кожному.
4.4. Рішення Комісії вважається остаточним i оскарженню не підлягає.
4.5. Рішення Комісії про визначення переможців Конкурсу є підставою для виплати їм матеріальної винагороди.
5. Фінансування Конкурсу
5.1. Виплата матеріальної винагороди переможцям Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходу «Проведення Конкурсу «Кращий молодий учений» розділу «Науково-технічна та інноваційна діяльність» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2012 рік.
5.2. Комісія передає матеріали щодо визначення переможців головному управлінню регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації для перерахування відповідних коштів на рахунок переможця.
5.3. Оподаткування коштів, отриманих у вигляді матеріальної винагороди, здійснюється у визначеному законодавством порядку.