Пам’ятна дата

У 2010 році – ювілей Донецького національного медичного університету ім. М. Горького – 80 років з дня заснування.
 

Кадровий склад ДонНМУ

В  університеті працюють 1021 науково-педагогічних працівника, з яких 207 докторів наук, 650 кандидатів наук.

Кадровий склад20082009
Доктора наук187207
Кандидати наук648650


   
Ректор університету – академік АМН України, член Президії АМН України Казаков В.М.
У вузі працюють 2 академіки АМН України,
1 член-кореспондент НАН України,
8 членів-кореспондентів АМН України,
12 академіків Академії наук вищої освіти України.
2 Герої України: академік АМН України, завідувач кафедри фізіології професор Казаков В.М. та академік АМН України, завідувач кафедри онкології професор Г.В. Бондар;
18 заслужених діячів науки і техніки України;
11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
 
ВИКОНАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ТА ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ:

Виконання дисертацій 

2008

2009

Кандидатські дисертації
Затверджено

66

80

Виконувалося

196

213

Заплановано з початкуроку 

57

54

Докторські дисертації  
Затверджено

10

14

Виконувалося

39

59

Заплановано з початку року

12

13


  
ДонНМУ сьогодні
8 факультетів
82 кафедри
3 напрями підготовки фахівців:
„Медицина”,
«Стоматологія»,
„Фармація”.
6 спеціальностей.
Ліцей
Медичне училище
Навчання іноземних громадян;
Підвищення кваліфікації лікарів України;
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземців.


 
Наукові структури закладу
2 науково-дослідні інститути:
- НДІ медичних проблем сім’ї;
- НДІ травматології та ортопедії;
3 університетські клініки:
- клініка акушерства та гінекології;
- клініка травматології та ортопедії;
- навчально-науково-лікувальний комплекс «Університетська клініка»;
14 галузевих науково-дослідницьких лабораторій:

7 спеціалізованих вчених рад з правом прийняття на розгляд та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
Д 11.600.01 за спеціальностями “нормальна фізіологія” і “гігієна та професійна патологія”;
Д 11.559.01 за спеціальностями „хірургія” та „дитяча хірургія” (Інститут невідкладної та відновної хірургії АМН України і Донецький національний медичний університет ім. М.Горького);
Д 11.600.02 за спеціальностями ”ревматологія” та „патологічна фізіологія”;
Д 11.600.03 за спеціальностями „акушерство та гінекологія” і „педіатрія”;
Д 11.600.04 за спеціальностями „анестезіологія та інтенсивна терапія”, „імунологія й алергологія”, „травматологія та ортопедія”;
Д 11.600.05 за спеціальностями «кардіологія» та «внутрішні хвороби».
В 2009 році в університеті створено нову спеціалізовану вчену раду Д 11.600.06 з правом прийняття на розгляд та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями «онкологія», «променева діагностика та променева терапія», «патологічна анатомія».

Матеріально-технічна та інформаційна  підтримка наукової діяльності

· Сучасне обладнання для проведення наукових досліджень.
· 1335 комп’ютерів,
· Локальна корпоративна комп'ютерна мережа з виходом в мережу Інтернет,
· Власна сторінка в Інтернеті (www.dsmu.edu.ua), зареєстрована як учасник консорціуму вузів, бібліотек і наукових центрів України,
· 30 інформаційних сайтів для студентів, викладачів, фахівців.
· Спільний телемедичний центр кафедри біофізики, медичної апаратури і клінічної інформатики та реабіліційно-діагностичного центру МОЗ України.
· Видання 14 періодичних науково-практичних журналів та збірки.
· Видання збірок наукових робіт студентів та молодих вчених.
 
Часописи, що видаються в ДонНМУ

· “Архів клінічної та експериментальної медицини”,
· “Журнал психіатрії та медичної психології”,
· «Медико-соціальні проблеми сім’ї»,
· «Вісник гігієни та епідеміології”,
· “Травма”,
· «Вісник невідкладної та відновної медицини»,
· «Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва»,
· «Український журнал телемедицини і медичної телематики»,
· «Університетська клініка»,
· «Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти»,
· „Здоров’я дитини”,
· «Міжнародний вісник медицини»,
· «Український журнал хірургії»,
· збірка наукових праць “Питання експериментальної та клінічної медицини»,
· «Міжнародний неврологічний журнал» (за наукової підтримки і рецензування ДонНМУ).


Основні напрями наукових досліджень
· Вивчення регіональних особливостей формування патології; створення нових способів діагностики й лікування захворювань, профілактика, діагностика й лікування серцево-судинних, онкологічних захворювань і цукрового діабету.
· Дослідження центральних механізмів регуляції гомеостазу; молекулярних механізмів репаративних процесів і забезпечення індивідуальної стійкості організму
· Поліпшення репродуктивного здоров'я з використанням допоміжних репродуктивних технологій.
· Розробка заходів, спрямованих на подолання епідемії туберкульозу в Україні й боротьбу з ВІЛ-інфекцією.
· Створення нових методів лікування травм – комбінованих і сполучених, травматичної та опікової хвороби.
· Використання культур клітин і тканин для трансплантологічної корекції ендокринопатій, недостатності підшлункової залози й печінкової недостатності, а також дефектів кісткової тканини.
· Використання телемедицини для дистанційного консультування хворих і навчання фахівців за допомогою комп'ютерних технологій.
· Пошук сучасних підходів профілактики й лікування захворювань ротової порожнини. Клінічне обгрунтування застосування біоінертних матеріалів в ортопедичній стоматології.
 

Кількість науково-дослідницьких робот, що виконувалися

2008

2009

Кількість НДР,у тому числі 

131

127

НДР, фінансовані МОЗ України за рахунок держбюджету 

19

17

Комплексні програми

3

3

Ініціативна тематика університету

109

107

 

Публікація результатів НДР 

Види публікацій Кількість

Кількість

2008 р.

  2009 р.

Монографії

 37

36

Статті в журналах, в тому числі

1576

1824

в Україні СНД

1496

1750

в странах

60

41

за кордоном

20

33

 

Результативність впровадження результатів НДР в практику:

Наукові розробки 2008 рік2009 рік
Методичні рекомендації

45

13

Інформаційні листи

9

10

Нововведення 

15

21

Патенти

82

145


Основні результати НДР, що фінансувалися Міністерством охорони здоров’я України з державного бюджету

Фундаментальні роботи, завершені у 2009 році:
Тема «Вивчення нейроімуноендокринних зв'язків і трансплантаційна корекція патології ендокринної, імунної та нервової систем».
Науковий керівник – академік АМН України,  професор Казаков В.М.
· Розроблено схему трансплантаційної корекції системних захворювань та ендокринопатій.
· Показано перевагу трансплантаційної корекції нейроімуноендокринних розладів над гормональною.
· Розроблено тест-системи оцінки стану організму.
Ефективність дослідження – зменшення економічних витрат на діагностику і лікування, скорочення терміну непрацездатності хворих.
Наукова продукція: публікації – 42,
патенти – 7,
кандидатські дисертації –  2.
Впровадження:
· в науково-дослідницьку роботу НДІ кріобіології та кріомедицини НАН України, НДІ клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,
· в навчальний процес ДонНМУ, Тернопільського ДМУ, Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.

 
Тема «Вивчити роль внутрішньоклітинних сигнальних систем під час реалізації запально-репаративних процесів в органах, що забезпечують гомеостаз організму».
Науковий керівник – професор Барінов Е.Ф.
· Визначено біохімічні критерії ефективності розвитку компенсаторно-пристосувальних процесів у внутрішніх органах за умов порушення гомеостазу.
· Встановлено патохімічні детермінанти дизморфогенезу внутрішніх органів (серце, нирки) за умов зрушення водно-електролітного балансу та метаболізму.
· Визначено механізми порушення активності моноцитів-макрофагів і їх роль в розвитку деструктивних процесів у шкірі і травному тракті.
Наукова продукція: монографія – 1,
публікації – 17,
 кандидатські дисертації – 3.
 Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в клінічних лабораторіях лікувально-діагностичних закладів нефрологічного, дерматологічного і хірургічного профілів.

 
Тема «Розробити та впровадити оптимальні діагностичні та лікувальні заходи щодо покращення репродуктивного здоров`я шлюбних пар з неплідністю». Науковий керівник – професор Квашенко В.П.
· Розглянуто структуру безплідного шлюбу і визначено питому вагу основних причин, що призводять до безплідності.
· Розроблено й науково обґрунтовано методику прогнозування первинної і вторинної безплідності з урахуванням виявлених факторів ризику.
· Розроблено модель алгоритму ранньої діагностики і прогнозування безплідності в шлюбі та комплекс заходів, спрямованих на збереження репродуктивного здоров'я різних груп населення.
Результативність – підвищення ефективності лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок, що мешкають у Донецькій області, зниженню частоту репродуктивних втрат на 20%.
Наукова продукція: публікації – 13,
інформаційний лист,
нововведення,
докторська дисертація – 1
кандидатська дисертація – 1.
Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в медичну практику Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, лікарень міст і районів Донецької області.
 
Розробити і впровадити сучасні лікувальні та реабілітаційні технології щодо відновлення репродуктивного здоров'я у жінок з гіперпластичними й пухлинними процесами геніталій”.
Науковий керівник – доцент Носенко О.М.
Запропоновано засоби підвищення ефективності лікування простої неатипової гіперплазії ендометрію у жінок репродуктивного віку шляхом розробки і впровадження патогенетично обгрунтованих індивідуальних методів діагностики й лікування цієї патології.
Результативність – зниження кількості рецидивів в 1,92 раза та випадків порушення менструального циклу – в 2,46 раза.
Наукова продукція: публікації – 40,
методичні рекомендації,
патенти – 4,
кандидатська дисертація – 1
Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в медичну практику Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, лікарень міст і районів Донецької області.
 
Тема “Розробити і впровадити комплекс діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок з втратою плода різного генезу в анамнезі” Науковий керівник – проф. Дьоміна Т.М.
· Розроблено науково обґрунтований комплекс обстеження та лікування жінок з втратою плода різного ґенезу в анамнезі на етапі планування вагітності і в період гестації.
· Створено тактику розродження з урахуванням виявлених особливостей в гормональному та імунному статусах.
· Виділено єдиний симптомокомплекс втрати вагітності, проведено паралелі між клінічним перебігом вагітності, особливостями інфекційного процесу та морфологічними змінами у плаценті.
Результативність – зниження частоти втрат вагітності в 1,8 раза, гестаційних ускладнень — в 2,1 раза, тяжкості перебігу інфекційного процесу — в 2,5 раза, затримки внутрішньоутробного розвитку плода — в 3,3 раза, асфіксії немовлят — в 2,8 раза, тяжких форм неонатальної інфекції — в 3,7 раза.
Наукова продукція: монографія – 1
публікації – 18,
методичні рекомендації –2,
заявка на корисну модель,
патенти – 2,
кандидатські дисертації – 3.
Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в медичну практику Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, лікарень міст і районів Донецької області.
 
Тема “Розробити комплекс реконструктивно-відновного лікування великих посттравматичних дефектів кінцівок та їх наслідків для поліпшення анатомо-функціональних і експертних результатів” Науковий керівник – д.мед.н, с.н.с. Борзих О.В.
· Вивчено структуру великих посттравматичних дефектів кінцівок і їх наслідків, проаналізовано причини розвитку ускладнень лікування.
· Розроблено комплекс реконструктивно-відновного лікування великих посттравматичних дефектів кінцівок з використанням мікрохірургічної техніки.
Результативність – значне поліпшення анатомо-функціональних і косметичних результатів лікування потерпілих.
Наукова продукція: публікації – 23,
патенти – 2.
Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в медичну практику відділень ортопедо-травматологічного профілю ЛПЗ України.
 
Тема "Обґрунтування диференційованого підходу до поверхневої герметизації композитних реставрацій зубів в залежності від гігієнічного стану порожнини рота як метод профілактики вторинного карієсу".
Науковий керівник – професор Ярова С.П.
· Науково обгрунтовано та клінічно апробовано диференційований підхід до поверхневої герметизації композитних реставрацій фронтальних зубів в залежності від гігієнічного стану порожнини рота.
· Розроблено спосіб проведення поверхневої герметизації композитних реставрацій фронтальних зубів при лікуванні неускладнених форм карієсу, вперше встановлено кратність її проведення.
· Запропоновано спосіб профілактики вторинного карієсу при виконанні композитних реставрацій.
Результативність – зниження розвитку вторинного карієсу на 14%, зменшення випадків виникнення крайової пігментації та порушень крайового прилягання на 60% в каріозних порожнинах класів ІІІ і ІV за Блеком.
Наукова продукція: публікації – 20,
патенти – 2.
Впровадження:
· в навчальний процес ДонНМУ,
· в медичну практику ЛПЗ України.
 
Громадське визнання
Трьом співробітникам нашого університету присуджені Державні премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України 979/2009 від 30.11.2009) - професорам Бондарю Г.В., Кондратенку П.Г. і Дядику О.І.
Професор Лобас В.М. нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
Авторський колектив монографії «Праця і здоров'я», очолюваний професором  Шутовим М.М., визнаний лауреатом конкурсу «Книга Донбасу-2009» і нагороджений дипломом.
3 студента 6 курсу Прилуцький А.О.,Чернишенко А.С.,Трофимець Д.О. стали лауреатами премії Академії медичних наук України в галузі теоретичної медицини.

Найвидатніші досягнення наукових досліджень ДонНМУ за даними Мас-медіа

· дослідження в сфері стовбурових клітин для лікування цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, інсульту, атеросклерозу, інфаркту міокарда, відновлення опорно-рухових функцій людини;
· розробка нових методів аналізу і проведення досліджень за допомогою виміру натягу рідин на межах середовищ;
· зшивання людських тканин за допомогою електрозварювання за методом Б. Патона;
· впровадження сучасних технологій для діагностики туберкульозу;
· створення методу лікування ранніх форм туберкульозу, що дозволяє знизити рівень захворюваності в депресивних районах Донецької області;
· впровадження мобільних телемедичних систем у практику охорони здоров'я. у тому числі вперше в Україні – для діагностики й лікування ортопедо-травматологічної патології та серцевої патології в немовлят.

Перспективи розвитку науково-дослідницької роботи

1. Реалізація комплексу заходів, спрямованих на інтеграцію наукової діяльності у сферу охорони здоров’я й лікувальну справу та позитивний вплив на стан здоров’я населення.
2. Удосконалення наукових структур шляхом створення двох науково-дослідницьких інститутів –
НДІ мамології,
НДІ експериментальної та профілактичної медицини.
3. Коригування основних напрямів наукових досліджень згідно з даними і показниками здоров’я населення та потребами в різних видах медичної допомоги.