ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор, академік
АМНУ, ЗДНТУ,
професор В.Н.Казаков


РІШЕННЯ Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 13.05.2010 р.
«Про   фінансову, господарську та комерційну  діяльність Донецького  національного медичного університету  ім. М.Горького в 2009 році,  перспективи розвитку цих напрямків роботи і  бюджет ДонНМУ  в новому році»

 Заслухавши й обговоривши доповідь проректора по економічній  роботі Л.Н. Маковеєвої, Вчена Рада відзначає, що університет в I півріччі  2010 року працює по затвердженому Міністерством охорони здоров'я України тимчасовому кошторису на I  та I I квартал 2010 року.
Вчена Рада ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.До затвердження бюджету на 2010 рік прийняти до  виконання затверджений тимчасовий кошторис  на I півріччі  2010 року.
2.Прийняти до виконання ціни на платне навчання відповідно до затверджених розрахунків на 2010/2011 навчальний рік.
3.Проректору з економічної роботи Маковеєвій Л.М.
3.1.Аналізувати поповнення бюджету університету за рахунок платних послуг з пропозиціями  їх використання по всіх видах діяльності. Строк -  постійно.
3.2.Проводити постійний моніторинг фінансового стану Краснолиманського медичного коледжу. Доповідати керівництву університету про реальні економічні показники.
3.3.Разом з головним бухгалтером  Матвєєвою-Штань Л.О. контролювати  витрату коштів  в межах лімітів по кодах економічної класифікації. Строк -  постійно.
3.4.Протягом року корегувати ліміти бюджету по кодах економічної класифікації  з врахуванням поточної потреби.
3.5.Разом з заступником проректора по навчальній роботі Костюковою Н.Ю. закінчити розрахунки  по штатах науково-педагогічного персоналу кафедр з урахуванням змін в навчальних планах, планах прийому, вимог Закону «Про вищу освіту». Строк  до 30.05.2010.
3.6.Корегувати штатні розписи по всіх структурних підрозділах з врахуванням змін в навчальних планах, а також кошторису доходів з врахуванням надходження спец коштів з наступним затвердженням в Міністерстві охорони здоров’я України. Строк – постійно.
4.Проректорам по  курируючих напрямках:
4.1.Активізувати роботу з розвитку і розширенню платних послуг згідно з діючим законодавством всіма підрозділами університету, в.т.ч. (НДВК, ЦНДЛ,НДІ ТО, НДІ МПС) . Строк -  постійно.
4.2.Вживати заходи з залучення та збереження контингенту, що навчається на контрактній основі, своєчасній оплаті за навчання по договорах. Строк -  постійно.
4.3.Проректору з лікувальної роботи проф. Думанському Ю.В. разом з заступником ректора по роботі з кадрами постійно контролювати своєчасність  підтвердження категорій медичними працівниками (лікарями, мед.сестрами  Університетської клініки, НПП клінічних кафедр, що виконують  лікувальну роботу).
5.Проректору з АГР Долматову А.О.
5.1.Контролювати виконання заходів з енергозбереження. Строк -  постійно.
5.2.Для проведення тендерів по капітальних та поточних ремонтах надавати інформацію в тендерний комітет. Строк -  постійно.
5.3.Спільно з керівництвом Краснолиманського коледжу та інженерною групою університету забезпечувати контроль за використанням  енергоносіїв
5.4.Спільно з проректором з економічної роботи підготувати листа  з обґрунтуванням виділення коштів на проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, приміщень університету з загального фонду держбюджету. Строк до 30.04.2010
6.Заступнику ректора по роботі з кадрами Кузнєцову В.Г.
6.1.Продовжувати контролювати   перебування на посадах  професорів і доцентів, що призначені наказом на посаду і  на протязі двох років не представилися до вченого звання. Строк  -постійно.
7. Проректору по виховній роботі Вакуленко І.П, в.о. директора                Краснолиманського медичного коледжу Шлюфіну О.В.
7.1.Розробити та здійснити комплекс заходів, щодо організації  набору студентів за контрактною формою навчання на 2010-2011 навчальний рік. Строк  до 01.07.2010
7.2.Забезпечити своєчасне укладання договорів на навчання, згідно з діючим законодавством, та не допускати випадків  заборгованості сплати за навчання. Строк  -постійно.
8.Деканам факультетів, завідуючим кафедрами:
8.1.Разом  з заступником ректора по роботі з кадрами Кузнєцовим В.Г. привести в відповідність штати науково-педагогічного персоналу, затверджені на 2010/2011 учбовий рік. Строк  до 01.07.2010.
8.2.Контролювати і перерозподіляти педагогічне навантаження співробітникам кафедр з урахуванням їх перебування в відрядженні, на курсах підвищення кваліфікації та інші.
8.3.Деканам факультетів постійно контролювати  надходження коштів від платного навчання. Строк -  постійно.
8.4.Посилити контроль з  боку  завідуючих кафедрами  та    табельників за вірним    складанням  табелів  по відпрацюванню робочого часу професорсько-викладацьким складом, які працюють за сумісництвом та присутні в цій період по основному місцю роботи в відрядженні та на лікарняному.

9. Контроль за виконанням цього рішення покладаю на своїх заступників.


Ректор, академік АМНУ, ЗДНТУ,
 професор В.Н. Казаков

Секретар Вченої Ради,
 доцент О.І. Бесєдіна