ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО
Н А К А З
м. Донецьк

«25» жовтня 2011                                                                              № 316

Про затвердження складу
проблемних комісій НКР
Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького
на 2011/2012 навчальні роки

      
      З метою подальшого планування, проведення та координації наукових досліджень, посиленню контролю за якістю науково-дослідних розробок та підготовки кадрів відповідно до Положення про Науково-координаційну раду та Проблемні комісії університету
НАКАЗУЮ:
Затвердити структурні підрозділи НКР – проблемні комісії – у такому складі:

01. Проблемна комісія з фундаментальних наук (кафедри: Анатомії людини, Гістології, цитології та ембріології, Клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії, Медичної біологі, Медичної, біологічної фізики, медінформатики і біостатистики, Оперативної хірургії та топографічної анатомії, Фармакогнозії, технології ліків і фармацевтичної ботаніки, Фізіології,
Патологічної фізіології, Патоморфології, Судової медицини і медичного законодавства, Фармакології, Хімії)
Барінов Е.Ф., д.мед.н., проф. - голова комісії
Герасименко О.І., д.мед.н., проф. – заступник голови
Сулаєва О.М., к.мед.н., доц. – секретар
Борзенко Б.Г., д.біол.н., проф.
Єльський В.М., д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМНУ
Абрамець І.І., д.мед.н., проф.
Антіпов М.В., д.мед.н., проф.
Лях Ю.Є., д.біол.н., проф.
Зенін О.К., д.мед.н., проф.
Зябліцев С.В., д.мед.н., проф.
Гайдарова О.В., к.мед.н., доц.
Вихованець Ю.Г., к.мед.н., доц.
Донченко Н. В., к.фармк.н.

02. Проблемна комісія з терапевтичних спеціальностей  № 1 (кафедри: Внутрішньої медицини №2, Внутрішньої медицини №1, Внутрішньої медицини ім. О.Я. Губергриц, Внутрішніх хвороб – загальної практики сімейної медицини, Загальної практики сімейної медицини, Пропедевтики внутрішньої медицини та загальної практики сімейної медицини, Пропедевтичної та внутрішньої медицини, Професійних хвороб та радіаційної медицини, Фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної та нетрадиційної  медицини, Клінічної імунології, алергології та ендокринології)
Синяченко О.В., д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМНУ – голова комісії.
Ігнатенко Г.А., д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМНУ – заступник голови.
Єрмолаєва  М.В., д.мед.н., проф. – секретар.
Коломиєць В.В., д.мед.н., проф.
Мухін І.В., д.мед.н., проф.
Дорофєєв А.Е., д.мед.н., проф.
Губергриц Н.Б., д.мед.н., проф.
Гнилорибов А.М., д.мед.н., доц.
Туровська Т.В., д.мед.н., проф.
Толстой В.А., к.мед.н., доц.
Левада І.Н., к.мед.н., доц.
Родін І.Н., к.мед.н., доц.

03. Проблемна комісія з терапевтичних спеціальностей  № 2 (кафедри: Дерматовенерології, Дерматовенерології та косметології, Інфекційних хвороб і епідеміології, Психіатрії, наркології  та медичної психології, Психіатрії, психотерапії,  медпсихології та наркології, Фтизіатрії та пульмонології)
Проценко Т.В., д.мед.н., проф. - голова комісії
Гончарова Я.А., д.мед.н., доц. – заступник голови
Черновол А.С. – секретар
Белік І.Є., д.мед.н., проф.
Баринова М.Е., к.мед.н., доц.
Свистунов І.В., д.мед.н., доц.
Зайцев І.А., д.мед.н., проф.
Проценко О.А., к.мед.н., доц.
Лебединська Л.А., к.мед.н., доц.
Кузнєцова В.Г., к.мед.н., доц.

04. Проблемна  комісія з хірургічних спеціальностей № 1 (кафедри: Анестезіології та інтенсивної терапії, Анестезіології, ІТ, МНС і лабораторної діагностики, Дитячої хірургії, анестезіології, інтенсивної терапії, Загальної хірургії, Загальної хірургії та хірургічних хвороб стомат. ф-та, Комбустіології та пластичної хірургії ФІПО, Урології, Урології ФІПО, Хірургії, Хірургії ім. В.М. Богославського, Хірургії ім. К.Т. Овнатаняна, Хірургічних хвороб № 1 ФІПО, Хірургічних хвороб № 2 ФІПО)
Іващенко В.В., д.м.н., проф. - голова комісії
Самойленко Г.Є, д.мед.н., доц. – заступник голови
Балацький Є.Р., к.мед.н., доц. - секретар
Кузнєцова І.В., д.мед.н., проф.
Денисов В.К., д.мед.н., проф.
Грона В.М., д.мед.н., проф.
Хацко В.В., д.мед.н., проф.
Гринцов О.Г., д.мед.н., проф.

05. Проблемна комісії з хірургічних спеціальностей № 2 (кафедри: Дитячої та загальної неврології, Неврології та медичної генетики, Нейрохірургії, Оториноларингології, Оториноларингології ФІПО, Офтальмології, Офтальмології ФІПО)
Павлюченко К.П., д.мед.н., проф. – голова комісії
Олейник Т.В., д.мед.н., доц. – заступник голови
Зиков І.Г., к.мед.н., доц.. – секретар
Боєнко С.К., д.мед.н., проф.
Кардаш А.М., д.мед.н., проф.
Селезньов К.Г., д.мед.н., проф.
Статинова О.А., д.мед.н., проф.
Сухіна Л.О., д.мед.н., проф.

06. Проблемна комісія з педіатрії (кафедри: Дитячої та загальної неврології, Неонатології, Педіатрії № 1, Педіатрії № 2, Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Педіатрії ФІПО, Пропедевтики педіатрії)
Прохоров Є.В., д.мед.н., проф. - голова комісії
Буряк В.Н.,, д.мед.н., проф. – заступник голови
Челпан Л.Л.., к.мед.н., доц.. - секретар
Чуриліна А.В., д.мед.н., проф..
Островський М.І., к.мед.н., доц.

07. Проблемна комісія зі стоматології (кафедри: Загальної стоматології ФІПО, Ортопедичної стоматології, Пропедевтичної стоматології, Терапевтичної стоматології, Стоматології дитячого віку, Стоматології дитячого віку ФІПО, Стоматології ФІПО, Хірургічної стоматології)
Педорец О.П.., д.мед.н., проф. - голова комісії.
Піляєв А.Г., к.мед.н., доц. – заступник голови.
Юровська І.О. – секретарь.
Кльомін В.А. – д.мед.н., проф.
Матрос-Таранець І.М. – д.мед.н., проф.
Чижевський І.В. – д.мед.н., проф.
Удод О.А. – д.мед.н., проф.
Суржанський С.К. – д.мед.н., проф.
Ярова С.П. – д.мед.н., проф.
Музичина Г.А. – к.мед.н., доц.

08. Проблемна комісія з профілактичної медицини, соціальної медицини (кафедри: Гігієни, екології та безпеки життєдіяльності, Гігієни ФІПО, Професійних хвороб та радіаційної медицини, Організація вищої освіти, управління охороною здоров’я та епідеміології, Соціальної медицини, ООЗ та історії медицини, Управління та економіки фармації, Мікробіології, вірусології та імунології)
Грищенко С.В., д.мед.н., проф. – голова комісії
Ластков Д.О., д.мед.н., проф. – заступник голови
Ніколаєнко В.В., к.мед.н., доц. – секретар
Гребняк М.П., д.мед.н, проф.
Талакин Ю.М., д.мед.н, проф.
Іваницька Н.Ф., д.мед.н, проф.
Агарков В.І., д.мед.н, проф.
Бондаренко Г.О., д.мед.н, проф.
Ніколенко В.Ю., д.мед.н, проф.
Жадинський М.В., к.мед.н., доц.
Трунова О.А., д.мед.н, проф.
Єрмаченко О.Б., д.мед.н, проф.

3. Проблемні комісії НКР проводять розгляд та експертну оцінку тем докторських та кандидатських дисертацій на етапі їх планування, приймають участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку медичної галузі з окремих спеціальностей.
                                  

      Ректор,
      чл.-кор. НАМН України
      професор                                                       Ю.В. Думанський