КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 942                                                                              Київ

              
      Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року 
     Відповідно до статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14)  Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   
      1. Затвердити перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (далі - напрями), згідно з додатком.
      2. Головним розпорядникам бюджетних коштів враховувати напрями під час формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету згідно з  Порядком, затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252).
      3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі враховувати напрями  під час розроблення   проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України.
    4. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації:
     забезпечити проведення системного моніторингу реалізації напрямів головними розробниками бюджетних коштів;
     інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня про результати зазначеного моніторингу. 
     Прем'єр-міністр України                                                         М.АЗАРОВ 
     
                                          

      Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 942

ПЕРЕЛІК
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
     Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
     Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
     Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
     Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
     Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
    
Інформаційні та комунікаційні технології
     Нові апаратні рішення для перспективних    засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
     Інтелектуальні інформаційні    та     інформаційно-аналітичні технології.  Інтегровані  системи баз даних та знань.  Національні інформаційні ресурси
     Суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології
     Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
     Технології та  засоби математичного моделювання,  оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних  завдань  державного значення
     Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні  системи,  системи   підтримки   прийняття рішень. Ситуаційні центри
     Технології та засоби захисту інформації
                  
Енергетика та енергоефективність
     Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд
     Технології електроенергетики
     Технології атомної енергетики
     Технології енергетичного машинобудування
     Технології використання    нових    видів   палива,   скидних енергоресурсів,  відновлюваних та альтернативних  джерел  енергії. Теплонасосні технології 
    Нанотехнології створення нового покоління мастильних матеріалів    для    промисловості.    Технології    та     засоби експертно-аналітичного     контролю    якості    моторних    палив (автомобільних бензинів та дизельного  палива  згідно  з  вимогами "Євро-4"," Євро-5"; скрапленого нафтового газу і біопалива)
     Способи застосування сучасного енергоменеджменту.  Технології забезпечення енергобезпеки
               
Раціональне природокористування
     Технології сталого  використання,  збереження  і   збагачення біоресурсів  та  покращення  їх  якості і безпечності,  збереження біорізноманіття
     Технології моделювання та прогнозування  стану  навколишнього природного середовища
     Технології утилізації  та  видалення  побутових і промислових відходів
     Технології раціонального     водокористування,     підвищення ефективності  очищення  стічних  вод  та  запобігання  забрудненню водних об'єктів
     Технології очищення та запобігання  забрудненню  атмосферного повітря
     Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
     Технології виявлення   і   оцінки   корисних   копалин,    їх раціонального екологічно безпечного видобування
     Перспективні технології    агропромислового    комплексу   та переробної промисловості
         
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

     Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя 
    Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування 
    Проблеми розвитку  особистості,  суспільства,  демографія  та соціально-економічна політика 
    Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві 
    Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства,  фармацевтичної та харчової промисловості
     Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів
     Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів
                
Нові речовини і матеріали
     Цільові дослідження  щодо  отримання  нових  матеріалів,   їх з'єднання і оброблення
     Створення та  застосування технологій отримання,  зварювання, з'єднання   та   оброблення   конструкційних,   функціональних   і композиційних матеріалів
     Створення та   застосування   нанотехнологій   і   технологій наноматеріалів
     Створення та застосування технологій отримання нових  речовин хімічного виробництва