"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Ректор ДонНМУ ім. М.Горького
чл-кор. НАМНУ, проф.
  Ю.В. Думанський
"03" листопада 2011 р.

     
      ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЮ З ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ВІДКРИТОГО ОПУБЛІКУВАННЯ

      1. Загальні положення
1.1. Комісія з експертизи матеріалів, які плануються до відкритого опублікування, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (далі – Комісія) - функціональний підрозділ у складі Науково-дослідної частини Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (далі – Університет), призначений для проведення експертизи матеріалів, які направляються для опублікування відкритим друком, на предмет визначення відомостей, що становлять державну таємницю, відомостей, вказаних в списках контрольованих товарів і технологій, службової інформації обмеженого поширення, дотримання вимог авторського права та охорони права на винаходи (корисні моделі) з метою виключення їх відкритої публікації і запобігання здійсненню опублікування результатів наукових досліджень, яке може завдати збитку Університету, державним інтересам або призвести до порушення законодавства України в галузі захисту інформації, державної таємниці та охорони авторських прав.
1.2. Комісія створюється та ліквідується наказом ректора Університету. Персональний склад комісії формується проректором з наукової роботи (НР) і затверджується ректором Університету.
1.3. Комісія очолюється головою. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар і члени Комісії. В разі відсутності голови комісії він заміщується заступником голови.
1.4. Комісія безпосередньо підпорядковується проректору з НР.
1.5. У своїй діяльності комісія керується Законами України «Про державну таємницю»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права» «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та іншими законодавчими актами в галузі захисту інформації, державної таємниці та охорони авторських прав, наказами і розпорядженнями ректора Університету, нормативно-методичними документами відповідного призначення, справжнім положенням.
1.6. Положення визначає завдання, функції, права Комісії, затверджується ректором Університету. Зміни до положення про Комісію затверджуються ректором Університету.

     2. Завдання
Основними завданнями Комісіє є:
2.1. Здійснення контролю виконання вимог нормативно-правової бази і законодавчих актів з питань експертизи матеріалів, які плануються до відкритого опублікування.
2.2. Забезпечення якісної підготовки експертних висновків, своєчасне оформлення необхідної документації для отримання дозволів на публікацію результатів наукових досліджень.
     
     3. Функції
У відповідності до покладених завдань, Комісія виконує такі функції:
3.1. При виявленні в матеріалах, які надані на експертизу, інформації, що порушує законодавство України в галузі захисту інформації, державної таємниці та охорони авторських прав, надає висновок щодо заборони їх відкритої публікації.
3.2. Вимагає письмової згоди організацій, неопубліковані результати робіт яких використані в матеріалах, які надано до розгляду в Комісію.
3.3. Дає мотивований висновок щодо матеріалів, наданих до розгляду в Комісії, на запити організацій, в яких планується публікація.
3.4. Контролює формальне дотримання вимог до фахових видань в матеріалах, наданих до розгляду в Комісії, а саме наявність в статті наступних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
3.5. Дає висновок щодо можливості відкритої публікації матеріалів, що надано до розгляду в Комісії шляхом проставляння на матеріалах відбитку відповідного штампу.
     
      4. Права
      Комісія наділена правом:
      4.1. Звертатися до керівників наукових і учбових підрозділів Університету, а при необхідності у міністерства або відомства з ініціативою призупинення будь-яких публікацій результатів наукових досліджень, у разі виникнення обставин, здатних привести до порушення законодавства України у сфері захисту інформації, державної таємниці  і авторського права.
      4.2. Запитувати від усіх структурних підрозділів Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань.
      4.3. Отримувати від авторів письмове підтвердження про джерела, використані ними при підготовці матеріалів до публікації, а також іншу інформацію, необхідну для підготовки висновку про можливість публікації.
     
      5. Відповідальність
      5.1. Комісія несе колективну відповідальність за дотримання діючого законодавства при проведенні експертизи матеріалів, які направляються для опублікування відкритим друком.
      5.2. Відповідальність за підготовку, вірогідність та дотримання вимог законодавства України в галузі захисту інформації, державної таємниці та охорони авторських прав  матеріалів, наданих на розгляд в Комісію,і несуть автори публікації та їх безпосередні керівники (завідуючі кафедр, керівники підрозділів університету).
      5.3. Висновок Комісії щодо можливості публікації не звільняє авторів наукових публікацій від карної, цивільно-правової, адміністративної та іншої відповідальності у відповідності з Законами України у випадку порушення ними законодавства в галузі захисту інформації, державної таємниці та охорони авторських прав.

6. Взаємодія
    6.1.Комісія у відповідності зі своїми функціями взаємодіє з кафедрами та іншими структурними підрозділами університету,  а також із зовнішніми організаціями та установами.