«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор ДонНМУ ім. М.Горького
чл-кор. НАМНУ, 
проф. Ю.В.Думанський

11.07.2012

ПОЛОЖЕННЯ

про наукові відрядження наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів

1. Загальні положення

1.1. Науковим відрядженням наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (далі – Університет), вважається поїздка на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службових доручень, які пов’язані з науковою діяльністю Університету. 
   Наукові відрядження є обов’язком наукових і науково-педагогічних працівників Університету - видом діяльності, що спрямована на підвищення їх кваліфікації та стажування.

1.2. Наукове відрядження здійснюється відповідно до наступних цілей:
- участь в наукових та науково-практичних конференціях (з’їздах, пленумах, конгресах, симпозіумах, тренінгах та інших заходах), які проводяться за тематикою, що збігається з науковою діяльністю Університету;
- участь у переговорах, семінарах, нарадах, засіданнях Департаменту атестації кадрів, конференціях тощо, які стосуються наукової діяльності Університету;
- участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад у якості здобувача, наукового керівника (консультанта), опонента або члена відповідної спеціалізованої вченої ради; 
- підвищення наукової кваліфікації, навчання та стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників.

1.3. Наукові відрядження можуть бути:
- плановими – конференції та стажування, що заплановані заздалегідь кафедрою або підрозділом і передбачені у відповідній статті витрат під час формування бюджету розвитку науки Університету;
- позаплановими – інші конференції та наукові заходи, що не можуть бути запланованими заздалегідь та не передбачені у відповідній статті витрат під час формування бюджету розвитку науки Університету.

1.4. Документами, що є підставою для відрядження працівника Університету, є: 
- запрошення, реєстри наукових конференцій тощо, що засвідчують участь відрядженої особи в конференціях, які проводяться за тематикою, що збігається з науковою діяльністю Університету; 
- запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з науковою діяльністю Університету; 
- укладений договір чи контракт (для відряджень з метою підвищення кваліфікації, навчання, стажування тощо);

1.5. Направлення працівника Університету у відрядження здійснюється ректором Університету і оформлюється наказом.

1.6. Строк відрядження визначається ректором, але не може перевищувати 30 календарних днів для відряджень в межах України та 60 календарних днів для відряджень за кордон. 
  Строк відрядження наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні, не повинен перевищувати шість місяців, а аспірантів і докторантів - два місяці. 
    Строк відрядження аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати одного року.

1.7. Фінансування наукового відрядження здійснюється за рахунок коштів Університету або за рахунок коштів установи чи закладу до якого відряджається працівник Університету, або за рахунок благодійних фондів.
 Фінансування планових наукових відряджень здійснюється обов’язково за рахунок Університету із відповідної статті витрат бюджету розвитку науки Університету. Фінансування інших наукових відряджень за рахунок Університету здійснюється лише за наявності коштів у відповідній статті витрат у бюджеті розвитку науки Університету, у розрізі кожної запланованої НДР або інших видів наукової діяльності, відповідно до яких планується відрядження.
   Фінансування за рахунок сторони, що приймає, передбачає державні, громадські джерела, фінансування іншими університетами, науковими закладами, органами влади, організаціями, при яких створені спеціалізовані вчені ради, міжнародними організаціями. 
   Фінансування відряджень за рахунок інших юридичних осіб здійснюється лише у випадках, коли Університет має з цими особами договори на надання платних наукових, науково-консультативних, науково-виробничих, науково-інформаційних послуг.
   Факт фінансування за рахунок благодійних фондів обов’язково засвідчується відповідними документами.

1.8. Під час відрядження за працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток. Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, якщо інше не передбачено нормативними документами.
   Відрядження осіб, що навчаються, для наукового стажування в інший університет, наукову установу, в тому числі й за кордон, оформлюється лише за наявністю співпадіння в навчальних програмах. 

1.9. Положення розроблено на підставі законів України «Про освіту» (№ 1060-XII, в редакції от 02.05.2011), «Про вищу освіту» (№ 2984-III, в редакції от 10.02.2010), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (N 1977-XII, в редакції от 96.02.2011), Положення «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації» (затверджено наказом МОН України 1 червня 2006 р., N 422), Положення «Про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» (затверджено Постановою КМУ № 411 от 13.04.2011), Кодексу Законів про працю та інших нормативних актів уряду України, що регламентують порядок службових відряджень, Статуту Університету, нормативних документів, прийнятих Ученою радою і Науково-координаційною радою Університету та регламентуючих наукову діяльність, наказів ректору Університету.

2. Порядок оформлення наукового відрядження

2.1. Пакет документів, необхідний для оформлення наказу про відрядження, подається до наукового відділу за 10 діб (у випадку відрядження за кордон – за 30 діб) до дати від’їзду. 

2.2. Пакет документів на відрядження включає:
   1) Заяву (посвідчення про відрядження) на ім’я ректора з візами керівника підрозділу (завідувача кафедри, декана факультету або директора інституту) про необхідність відрядження із зазначенням пункту призначення, найменування закладу, куди відряджений працівник, строку відрядження, джерел фінансування та, у випадку відрядження за кордон, умов перебування за кордоном.
   2) Офіційне запрошення, надіслане поштою, факсом або електронною поштою; у випадку відрядження за кордон подається разом з автентичним перекладом на державну або російську мову, який завіряється у відділі міжнародних зв`язків Університету. 
  3) План-завдання (технічне завдання) на відрядження, в якому визначається мета відрядження. План-завдання складається відрядженим, узгоджується з керівником підрозділу і затверджується проректором з наукової роботи.
   Додаткові завдання наукового характеру можуть бути надані відрядженому завідувачем кафедрою, деканом або проректором.
    4) В разі відрядження для участі в конференції за 10 діб  до початку відрядження до наукової частини (на адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) подається презентація або постерна доповідь в електронному виді для експертизи на предмет відповідності її корпоративному стилю Університету.

2.3. Після одержання дозволу на відрядження, науковий відділ готує наказ про відрядження працівника. Відділ міжнародних зв’язків відправляє пакет документів (супровідний лист, копія запрошення, один примірник технічного завдання) до МОЗ України для отримання дозволу на відрядження.
   Після виходу наказу, відряджені знайомляться з його змістом та кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження, під особистий підпис.

2.4. Підставами для відмови у відрядженні з боку адміністрації Університету можуть бути: 
   - невідповідність цілей відрядження науковій спеціальності або посаді працівника;
   - відсутність повного пакету документів на відрядження;
  - відсутність коштів на субрахунку кафедри (структурного підрозділу), які у відповідному кошторисі витрат мають цільове призначення «на службові відрядження»;
   - відсутність на кафедрі у період відрядження працівника вільних від педагогічного процесу викладачів, які можуть його замінити (відповідно до розкладу занять);
  - відсутність звіту про попереднє службове відрядження або інші порушення вимог цього Положення. 

2.5. Працівник може відмовитися від відрядження лише у разі незадовільного стану здоров’я, або сімейних обставин, що унеможливлюють його участь у відряджені.

3. Порядок надання звіту після повернення з відрядження

3.1. Після повернення з відрядження у 5-денний термін до наукового відділу подається звіт про відрядження у письмовій та електронній формах з оцінкою результатів виконання плану-завдання, узгодженим з керівниками кафедр, підрозділів, деканами. Відділ міжнародних зв’язків здійснює відправлення звіту про відрядження за кордон до МОЗ України. 
   Звіт про відрядження, яке було пов'язане з участю працівника університету у наукових конференціях, має бути розміщений на сайті Університету протягом місяця після повернення.
     За рішенням проректора з наукової роботи на чергове засідання Науково-координаційної ради виноситься звіт відрядженого у вигляді доповіді про результати відрядження.

3.2. У випадку незапланованої зміни співробітником термінів відрядження керівник кафедри (підрозділу) повинен подати рапорт на ім‘я ректора про дострокове або несвоєчасне повернення працівника з відрядження з поясненнями працівника щодо причин порушення терміну відрядження, які супроводжуються відповідними документами щодо причин незапланованої зміни терміну відрядження.
   Рішення про продовження терміну відрядження приймає ректор Університету на підставі заяви працівника та рапорту керівника підрозділу. 

3.3. У випадку навчання (стажування) терміном більш одного року, за місяць до закінчення строків перебування за кордоном відряджений повинен направити звіт про виконання плану-завдання та відповідністю виконаної роботи діяльності Університету в письмовій або в електронній формі на ім`я керівника підрозділу. Звіт має бути розглянутий на засіданні кафедри (підрозділу) та Науково-координаційної ради.
   Рішення про продовження терміну навчання (стажування) приймає ректор Університету на підставі заяви працівника, звіту про виконану роботу із протоколом засідання кафедри (підрозділу) та позитивним рішенням Науково-координаційної ради.


Положення обговорено на засіданні
Науково-координаційної ради університету 15.02.2012 року