«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор ДонНМУ ім.М.Горького
чл-кор. НАМНУ, проф.
Ю.В.Думанський
01 лютого 2012

Положення
про клінічну ординатуру Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

(розроблено на підставі Закону України "Про освіту" №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008, Закону України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р., наказу МОЗ України №12  від 29.01.1998 «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру», статуту університету)

1. Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певного фаху і підготовки до наукової та науково-педагогічної роботи.

2. Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому медичному закладі освіти, здобутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певного фаху.

3. Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарським фахом, оволодіння досвідом науково-дослідницької роботи з метою підготовки висококваліфікованого лікаря-спеціаліста.

4. Навчання відбувається на кафедрах за затвердженими робочими програмами, які передбачають оволодіння необхідними практичними навичками та знаннями за спеціальністю, досвіду науково-дослідницької роботи, оволодіння знаннями з суміжних дисциплін.

5. Метою залучення клінічних ординаторів до науково-дослідної роботи є розширення їх клінічної ерудиції та мислення, виховання навичок дослідницької роботи, що необхідні для подальшої роботи лікаря вищої кваліфікації.

6. Клінічні ординатори зобов'язані повністю освоїти програму навчання, відвідувати клінічні обходи професорів і доцентів кафедри, клінічні і патолого-анатомічні конференції, засідання наукових товариств, брати участь у розтинах померлих хворих, працювати в лікарсько-консультативних комісіях, вивчати спеціальну та наукову літературу.

7. Клінічні ординатори залучаються до науково-дослідницької та науково-практичної роботи кафедри: складають реферати з окремих тем, огляди спеціальної літератури, описують окремі випадки з клінічної практики, демонструють хворих на лікарських конференціях, засіданнях науково-практичних товариств.

8. До індивідуальних планів підготовки клінічних ординаторів включаються питання щодо роботи завідувачів профільних відділень, питання експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, диспансеризації тощо. Клінічні ординатори в процесі навчання залучаються до роботи для складання звітів про діяльність відділень, для аналізу цих звітів, аналізу летальності, розходження діагнозів, рецензування історій хвороб тощо.

9. Клінічні ординатори в межах робочого часу виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується клініка, в обсязі 25 відсотків від розрахункової норми навантаження лікаря відповідної спеціальності, що передбачається індивідуальними планами їх підготовки, без доплат до стипендії.

10. Чергування клінічних ординаторів у профільних відділеннях у вечірній та нічний час передбачається індивідуальними планами їх підготовки (не менше ніж два рази на місяць) без доплат до стипендії.

11. Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання на бюджетній формі складає два роки, початок занять - 1 вересня.

12. До клінічної ординатури на бюджетну форму навчання приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою університету до навчання в клінічній ординатурі.

13. Правом позаконкурсного зарахування до клінічної ординатури користуються лікарі, які працюють у районних та дільничних лікарнях сільської місцевості та в контрольованих регіонах, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до таких згідно з чинним законодавством. При зарахуванні до клінічної ординатури перевагою користуються особи, які мають більший стаж практичної роботи, закінчили магістратуру, мають диплом з відзнакою після закінчення медичного ВНЗ, досвід науково-дослідницької роботи (публікації, винаходи), рекомендацію Вченої ради університету до навчання в клінічної ординатурі.

14. До клінічної ординатури на умовах контракту приймаються іноземні громадяни, а також громадяни України на місця понад плану державного замовлення і лікарі, які працюють в недержавних закладах охорони здоров'я або займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Умови контракту передбачають повне відшкодування вартості навчання клінічного ординатора

15. Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров'я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста "лікар".

16. Тривалість навчання в клінічній ординатурі на контрактній формі, за згодою сторін, може бути подовжено ще на 1-2 роки. Початок занять обумовлюється в умовах контракту про навчання.

17. Для проведення приймання в клінічну ординатуру ректор оголошує конкурс і призначає приймальну комісію під головуванням проректора з наукової роботи.

18. Приймання до клінічної ординатури проводиться за окремим конкурсом на місця з кожної лікарської спеціальності, про що повідомляється у пресі не пізніше ніж за місяць до початку приймання документів. Приймання документів для вступу до клінічної ординатури проводиться щороку з 25 травня до 25 червня.

19. Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім'я ректора заяву, до якої додають:
- особисто заповнений листок з обліку кадрів;
- копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста "лікар";
- копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
- витяг із трудової книжки;
- список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
- виписку із протоколу засідання вченої ради університету з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

20. Рішення про допущення лікаря до вступних випробувань до клінічної ординатури виноситься приймальною комісією, про що повідомляється вступнику не пізніше 5 днів після подання документів. Приймальна комісія може відмовити в допущенні до вступних випробувань у зв'язку з відсутністю окремих вищевказаних документів та незадовільним володінням мовою навчання.

21. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в клінічній ординатурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального навчального плану, правом повторного вступу до клінічної ординатури на місця держзамовлення не користуються.

22. Особи, які відраховані з клінічній ординатурі на бюджетній формі навчання за протиправні дії або за невиконання індивідуального навчального плану відшкодовують вартість навчання.

23. Особам, які навчаються на умовах контракту і були відраховані з клінічної ординатури, гроші, внесенні за навчання, не повертаються.

24. Кожен вступник до клінічної ординатури проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності, у ході якого визначаються його знання та уміння з лікарської спеціальності та професійний рівень лікаря-спеціаліста. Іспити відбуваються до 1 серпня.

25. Зарахування до клінічної ординатури проводиться наказом ректора в п'ятиденний термін після одержання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров'я України для зарахування до клінічної ординатури.

26. Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури ректором призначається науковий керівник із числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) - співробітників кафедри, де лікар проходить навчання в клінічній ординатурі. Протягом місяця з моменту зарахування до клінічної ординатури лікар подає до науково-дослідної частини університету індивідуальний план навчання, угоджений науковим керівником, який затверджується проректором з наукової роботи

27. За час навчання в клінічній ординатурі лікарі повинні у встановлені терміни:
- освоїти програму навчання і повністю виконати індивідуальний навчальний план;
 - оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань, відповідно до профілю клінічної ординатури;
 - оволодіти методиками проведення науково-практичних досліджень;
 - оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху;
- двічі на рік звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки клінічного ординатора на засіданні (згідно з планом роботи відповідної кафедри університету). Витяг з протоколу в десятиденний термін представляти до наукової частини університету.

28. Особи, які навчаються в клінічній ординатурі, мають право:
- користуватись навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
- на отримання всіх видів наукової інформації і консультування у всіх питаннях їх лікувально-діагностичної роботи;
- брати участь через виробничі наради кафедри в обговоренні питань, що стосуються клінічної ординатури;
- на забезпечення житлом в гуртожитку під час навчання в університеті, якщо це передбачено умовами контракту;
 - на інші права згідно з чинним законодавством.

29. Лікувально-діагностичну роботу у профільних відділеннях клінічні ординатори проводять під контролем досвідченого спеціаліста, який призначається розпорядженням завідувача кафедри. Завідувач кафедри перевіряє роботу клінічного ординатора та прикріпленого до нього досвідченого спеціаліста.

30. З метою набуття практичних навичок клінічні ординатори можуть залучатися терміном до двох місяців за весь період навчання до проведення диспансеризації населення, періодичних медичних оглядів на підприємствах.

31. Клінічним ординаторам надаються канікули тривалістю, що дорівнює тривалості відпустки у лікарів відповідного фаху.

32. Особи, які без поважних причин протягом двох тижнів із дня початку занять не прибули до місця навчання, підлягають відрахуванню з клінічної ординатури наказом по університету. Клінічні ординатори, які не виконують індивідуальні плани без поважних причин, відраховуються з клінічної ординатури наказом ректора.

33. Лікарі, які вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються у розпорядження управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій і зобов'язані не менше двох років відпрацювати в підпорядкованих їм закладах охорони здоров'я. Лікарі, які мають понад трирічний стаж роботи за спеціальністю після закінчення інтернатури і які вступили до клінічної ординатури на місця держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання влаштовуються на роботу самостійно. Лікарі, які вступили до клінічної ординатури за направленнями органів охорони здоров'я або відомств, після закінчення навчання направляються в розпорядження органів охорони здоров'я або відомств, які направили їх на навчання.

34. Клінічні ординатори, які виявили здібності до науково-дослідної роботи, можуть бути рекомендовані вченою радою до участі в конкурсі в аспірантуру після закінчення навчання в клінічній ординатурі.

35. Термін навчання в клінічній ординатурі зараховується лікарю до його загального трудового стажу та стажу роботи за фахом.

36. Клінічним ординаторам, які навчаються за рахунок державного замовлення, стипендія встановлюється на рівні посадового окладу за попереднім місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача-стажиста з відповідної спеціальності.

37. Навчання в клінічній ординатурі проводиться виключно на умовах договорів, що укладаються між університетом та лікарем, або юридичними (фізичними) особами, які фінансуватимуть навчання в клінічній ординатурі.