СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2012 р. N 780-р


КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Проблеми, які потребують розв'язання
Досягнення вітчизняних учених, зокрема у створенні космічної та авіаційної техніки, біотехнологій, нових матеріалів, свідчать про значний науковий потенціал. На сьогодні в Україні утворено більш як 1250 наукових установ і організацій, в яких працює майже 135 тис. осіб. Понад 50 відсотків таких установ і організацій є державними.
Загальний обсяг фінансування наукових досліджень і науково-технічних розробок постійно збільшується і становив у 2011 році 9591,3 млн. гривень (у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 3859,7 млн. гривень), проте темпи його збільшення відстають від темпів зростання валового внутрішнього продукту, наукоємність якого протягом 2000 - 2011 років знизилася з 1,16 відсотка до 0,73 відсотка.
За даними ЮНЕСКО, загальний рівень фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розрахунку на одного наукового працівника в Україні приблизно у 6 разів нижчий, ніж у США та Німеччині, у 5 разів - ніж у Японії та у 1,3 раза - ніж у Російській Федерації.
Недостатній обсяг фінансування наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету протягом останніх 10 років унеможливлює виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм, на виконання яких спрямовується лише 6 - 7 відсотків загального обсягу фінансування наукової і науково-технічної діяльності.
Разом з тим проблему підвищення рівня результативності наукових досліджень і науково-технічних розробок неможливо розв'язати виключно шляхом збільшення обсягу бюджетного фінансування, що спрямовується переважно на утримання наукових установ, без урахування ефективності їх наукової діяльності.
Недосконалий механізм розподілу та використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для фінансування наукової і науково-технічної діяльності, не дає змоги перерозподіляти зазначені кошти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також приймати ефективні управлінські рішення.
Обсяг приватних інвестицій у проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок є незначним.
Крім того, зменшилася кількість наукових досліджень і науково-технічних розробок, що проводяться науковими установами разом з навчальними закладами.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є підвищення ефективності використання коштів державного бюджету та реформування системи управління науковою і науково-технічною діяльністю.
Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013 - 2017 років.

Шляхи та способи розв'язання проблем
Для розв'язання проблем необхідно удосконалити механізм розподілу та використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на фінансування наукової і науково-технічної діяльності, підвищити рівень результативності такої діяльності та ефективність управління державним сектором науки, визначити механізм залучення позабюджетних коштів у наукову сферу.
Проблеми передбачається розв'язати шляхом:
поетапного збільшення обсягу видатків загального фонду державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, що відбираються на конкурсній основі, у тому числі в рамках виконання державних наукових і науково-технічних програм, а також на виконання державного замовлення на створення новітніх технологій;
залучення провідних іноземних експертів до проведення наукової і науково-технічної експертизи наукових проектів;
спрощення процедури отримання від міжнародних організацій грантів на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок;
стимулювання залучення приватних інвестицій у проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок;
удосконалення нормативно-правової бази щодо комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету;
підвищення ролі Державного фонду фундаментальних досліджень та збільшення обсягу його фінансування для проведення фундаментальних наукових досліджень;
визначення механізму надання грантів для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, спрямованих на створення та впровадження новітніх технологій і високотехнологічної продукції;
удосконалення порядку проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету;
посилення персональної відповідальності керівників наукових досліджень і науково-технічних розробок за їх проведення;
приведення тематики наукових досліджень, що проводяться бюджетними науковими установами, у відповідність з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;
активізації співпраці наукових установ та вищих навчальних закладів;
удосконалення порядку формування державного замовлення на проведення наукових досліджень, науково-дослідних або дослідно-конструкторських розробок;
оптимізації мережі наукових установ з урахуванням результатів державної атестації;
забезпечення функціонування державних лабораторій, що проводять наукові дослідження і науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;
збільшення обсягу фінансування наукових проектів у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва;
визначення центральних органів виконавчої влади, що можуть надавати гранти на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок;
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науково-дослідних установ, зокрема шляхом створення мережі центрів колективного користування науковими приладами;
удосконалення механізму наукометричного оцінювання діяльності наукових працівників;
удосконалення податкового законодавства у частині оподаткування операцій з проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за рахунок грантів міжнародних організацій, у тому числі операцій із ввезення на територію України безоплатно наданого наукового обладнання, а також у частині оподаткування податком на додану вартість робіт з проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету;
стимулювання розвитку недержавного сектору науки, зокрема діяльності спеціалізованих недержавних (корпоративних) фондів грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних розробок.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
підвищенню ефективності використання коштів державного бюджету для провадження наукової і науково-технічної діяльності;
залученню інвестицій у реалізацію наукових проектів державними науковими установами;
оновленню основних засобів, закупівлі нового обладнання;
збільшенню кількості проведених наукових досліджень і науково-технічних розробок, у тому числі тих, що проводяться за рахунок грантів, а також державних лабораторій, що проводять наукові дослідження і науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, грантів, інвестицій та інших джерел.