«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ДонНМУ им. М. Горького
чл-корр. НАМНУ, проф.
Ю.В. Думанский
21 декабря 2012 г.

ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічну практику аспірантів

1. Загальні положення
1.1.  Положення про педагогічну практику аспірантів (далі – Положення) Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (далі – Університет) регламентує порядок і форми проходження педагогічної практики аспірантами з відривом та без відриву від виробництва.
1.2.  Педагогічна практика в системі післядипломної освіти є компонентом професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності та являє собою вид практичної діяльності аспірантів по здійсненню навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, науково-методичну роботу.
1.3.  Дане Положення розроблено у відповідності до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1999 р. № 309, згідно з яким педагогічна практика передбачена як один із компонентів програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
1.4.  Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант. Крім того, аспірант може пройти стажування на аналогічних кафедрах (підрозділах) сторонніх організацій 3-4 рівнів акредитації. 

2. Мета та завдання педагогічної практики 
2.1. Метою педагогічної практики аспірантів є набуття навичок та вмінь навчально-методичної роботи.
2.2. В процесі проходження педагогічної практики аспіранти повинні знати:
 основи педагогіки вищої школи
 основи учбово-методичної діяльності у вищих медичних навчальних закладах
 психологічні аспекти навчання та творчої діяльності.
2.3. Під час педагогічної практики аспіранти повинні оволодіти навичками:
 структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань в навчальний матеріал, 
 систематизації навчальних та виховних задач; 
 методами та засобами інтерактивного навчання, складання ситуаційних задач, тестових завдань, 
 застосування новітніх освітніх технологій.
2.4. В процесі практичної діяльності ведення навчальних занять повинні бути розвинуті вміння сформулювати навчально-виховну мету, адекватного вибору типу і виду занять, використання різних форм організації навчальної діяльності студентів: діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності.
2.5. В ході відвідування занять викладачів відповідних дисциплін, аспіранти повинні ознайомитися з різними способами структурування і представлення навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, особливостями професійної риторики, з різними способами та прийомами оцінювання навчальної діяльності у вищій школі. 

3. Зміст педагогічної практики
Педагогічна практика аспірантів передбачає такі види діяльності: 
3.1. Знайомство з організацією навчально-виховного процесу у вищій школі.
3.2. Вивчення досвіду викладання провідних викладачів Університету під час відвідування аудиторних занять з навчальних дисциплін.
3.3. Розробка плану та змісту навчальних занять, методична робота з дисципліни.
3.4. Самостійне проведення навчальних занять з дисципліни (семінарів, практичних занять), самоаналіз. 
3.5. Участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів.
3.6. Індивідуальна робота зі студентами, керівництво науковими студентськими дослідженнями.

4. Організаційні основи педагогічної практики
4.1. Загальне керівництво педагогічною практикою та науково-методичне консультування здійснює науковий керівник аспіранта. 
4.2. Загальний обсяг педагогічної практики складає 60 годин на 1 рік та по 100 годин – на другий та третій роки, у тому числі:
4.2.1. 80 відсотків педагогічної практики складає навчально-методична робота (підготовка до занять, методична робота, відвідування та аналіз занять, проведення консультації, керівництво різними видами діяльності студентів);
4.2.2. 20 відсотків загального часу педагогічної практики відводиться на аудиторне навантаження (проведення практичних занять). 
4.2.3. Відповідні години аудиторної педагогічної практики аспіранта зараховуються до педагогічного навантаження наукового керівника.
4.3. Терміни проходження практики та її програма визначаються в індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником, завідувачем кафедри, до якої прикріплений аспірант.

5. Звітна документація
5.1. За підсумками проходження педагогічної практики аспірант щорічно представляє до НДЧ:
5.1.1. загальний звіт про проходження практики (ПІБ аспіранта, спеціальність, кафедра, ПІБ наукового керівника, період проходження, загальний обсяг годин; сітка занять (дати проведення, академічна група, тема, вид занять), підписаний завідувачем кафедри (додаток);
5.1.2. відгук наукового керівника про проходження практики;
5.2. Аспіранти, які проводять заняття за трудовою угодою в межах Університету звільняються від педагогічної практики, та атестуються кафедрою на основі наданої звітної документації.
5.3. Аспіранти мають право проходити педагогічну практику в інших вищих навчальних закладах України та за кордоном, з наступним поданням щоденника практики та розгорнутої характеристики від відповідального куратора з місця проходження практики.
5.4. Зазначена документація зберігається в індивідуальному плані аспіранта і розглядаються під час атестації.

6. Права та обов’язки аспіранта
6.1. Аспірант спільно з науковим керівником та за погодженням з завідувачем кафедри складає графік проходження практики. 
6.2. Аспірант має право з усіх питань, які виникають під час проходження практики, звертатись до наукового керівника, завідувача кафедри, завідувача відділу підготовки науково-педагогічних кадрів; вносити пропозиції з удосконалення організації педагогічної практики.
6.3. Аспірант під час проходження практики за попередньою домовленістю має право на відвідування занять провідних фахівців Університету з метою вивчення методики викладання, знайомства з передовим педагогічним досвідом.
6.4. Аспірант виконує всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики, ретельно готується до кожного заняття.
6.5. Аспірант підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку Університету, розпорядженням адміністрації та керівників практики. У разі невиконання вимог, які висуваються практиканту, аспірант може бути відсторонений від проходження практики.
6.6. Аспірант відсторонений від практики або робота якого на практиці визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав індивідуальний план і згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1999 р. № 309 підлягає відрахуванню.
6.7. Аспірант повинен протягом 10 робочих днів після закінчення практики надати звітну документацію на кафедру.

7. Права та обов’язки наукового керівника (куратора педагогічної практики)
7.1. Загальне керівництво та контроль за проходженням практики аспіранта покладається на завідувача кафедри, за якою закріплений даний аспірант.
7.2. Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням плану практики аспіранта здійснюється його науковим керівником, який:
7.2.1. забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів практики.
7.2.2. затверджує загальний план-графік проведення практики, його місце в системі індивідуального планування аспіранта.
7.2.3. добирає тематику занять та навчальні групи для проведення педагогічної практики.
7.2.4. надає методичну допомогу в плануванні та організації навчальної взаємодії. 
7.2.5. контролює роботу аспіранта, відвідування занять та інші види його роботи зі студентами, приймає заходи щодо ліквідації недоліків в організації практики.
7.2.6. готує відгук про проходження практики.