"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Ректор ДонНМУ ім. М. Горького
чл-корр. НАМНУ, проф.
Ю.В. Думанський
29 травня 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про магістратуру (відділ з підготовки наукових кадрів)

1. Загальні положення магістратури 
1.1. Підготовка магістрів медицини (фармації) здійснюється Відділом з підготовки наукових кадрів. 
1.2. Магістратура безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи університету. 
1.3. Підготовка магістрів медицини (фармації) очолюється завідувачем магістратурою. 
1.4. Підготовка магістрів медицини (фармації) здійснюється згідно з Тимчасовим положенням про підготовку магістрів медицини (фармації) у вищому медичному закладі освіти IV рівня акредитації затвердженого наказом МОЗ України № 295 від 24 вересня 1996 року. 
1.5. Магістри медицини мають право брати участь в конкурсі до аспірантури та клінічної ординатури на клінічні кафедри вищих медичних закладів освіти та медичних науково-дослідних установ без відпрацювання двох років за фахом, що необхідні для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури. 

2. Завдання магістратури 
2.1. Організація підготовки магістрів медицини (фармації). Магістр медицини (фармації) - це завершальний освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря–спеціаліста (провізора) набув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді магістерську роботу, а також має публікації або виступи на конференції за темою магістерської роботи. 
2.2. Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково та педагогічну підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затверджених відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України. 

3.Фінансування 
3.1. Підготовка в магістратурі здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі; 
• коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах. 
3.2. Фінансування вищих закладів освіти з питань діяльності магістратури здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються для підготовки лікарів (провізорів)–інтернів. 
3.3. Лікарям (провізорам)–інтернам, які прийняті для навчання в магістратурі з одночасним проходженням інтернатури, виплачується на загальних підставах заробітна платня лікаря(провізора)–інтерна. 

4. Вступ до магістратури 
4.1. В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів(провізорів)–інтернів у базових установах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Лікарський фах магістратури повинен відповідати фахові інтернатури. В окремих випадках до конкурсу в магістратуру можуть допускатися особи, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста після закінчення інтернатури. Навчання таких осіб в магістратурі триває 1 рік на умовах контракту. 
4.2. Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України, про що вищим закладом освіти повідомляється в пресі та на сайті університету не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів. 
4.3. Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється вищим навчальним закладом щорічно з 10 по 31 серпня кожного календарного року. 
4.4. Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора вищого закладу освіти наступні документи: 
• заяву; 
• особисто заповнений листок обліку кадрів; 
• копію диплома про повну вищу медичну (фармацевтичну) освіту з додатком до нього; 
• виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря (провізора)–інтерна; 
• рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до навчання в магістратурі; 
• список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності). 
4.5. Прийом документів здійснює відділ з підготовки наукових кадрів (завідувач магістратурою). 
4.6. Кожний вступник проходить співбесіду з потенційним науковим керівником і складає вступні іспити зі спеціальності магістратури та з іноземної (англійської, німецької, французької) мови в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти. 
4.7. Для проведення прийому в магістратуру наказом ректора створюється приймальна комісія, яку очолює проректор з наукової роботи. Приймальна комісія може відмовити в допуску до вступних іспитів в зв'язку з відсутністю необхідних документів та при негативному відгуку потенційного наукового керівника. 
4.8. Співбесіда та вступні іспити проводяться з 1 до 10 вересня кожного календарного року. 
4.9. Лікарям (провізорам)–інтернам які допущені до вступних іспитів в магістратуру, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за місцем роботи для підготовки до їх складання, виходячи із розрахунку 5 днів на кожний іспит. 
4.10. Вступники зараховуються на навчання з 10 жовтня наказом ректора університету відповідно до рішення приймальної комісії, що затверджене Міністерством охорони здоров’я України. 

5. Тривалість навчання в магістратурі 
5.1. Тривалість навчання в магістратурі співпадає з часом навчання в інтернатурі і встановлюється на термін від 1 до 3 років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів». Продовження навчання у магістратурі можливе за тих же підстав і умов, за яких лікарю (провізору)-інтерну продовжується навчання в інтернатурі. 
5.2. Для магістрантів тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах університету подовжується до 3 місяців (максимум до 1 місяця на навчальний рік) за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я. Цей час магістрант може використати для стажування, виконання магістерської роботи або для відвідування аудиторних занять та отримання кредитів з аспірантури. 

6. Програма навчання 
6.1. Проректор з наукової роботи університету до 10 листопада календарного року затверджує магістранту індивідуальний навчальний план підготовки магістра та тему його магістерської роботи під час проходження ним магістратури. Особи, які без поважних причин не затвердили протягом двох тижнів індивідуальний навчальний план підготовки магістра та тему магістерської роботи, підлягають відрахуванню із магістратури наказом по університету. 
6.2. Кожному лікарю (провізору)-інтерну, одночасно з зарахуванням до магістратури, наказом по університету назначається науковий керівник - професор або доцент. Науковий керівник консультує магістранта з наукової проблематики, контролює виконання ним індивідуального навчального плану та несе особисту відповідальність за підготовку магістра та виконання магістерської роботи. Навчання в магістратурі проводиться на профільній кафедрі університету. 
6.3. Особи, які навчаються в магістратурі, користуються канікулами тривалістю один календарний місяць, що включається до загального терміну навчання. Канікули повинні збігатися з відпусткою лікаря (провізора)–інтерна. 

7. Обов’язки магістранта 
7.1. Магістрант зобов’язан оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навички самостійної дослідницької, педагогічної роботи з відповідної лікарської спеціальності. За час навчання магістрант повинен у встановлені терміни: • повністю виконати індивідуальний план та програму магістратури; 
• оволодіти методиками проведення основних наукових досліджень; 
• оволодіти основами педагогіки; 
• систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини (фармації) на засіданні кафедри університету (1 раз в квартал); 
• систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини (фармації) у відділі з підготовки наукових кадрів (1раз за півроку); 
• опублікувати отримані результати власного дослідження або доповісти їх на науковій конференції; 
• виконати і захистити магістерську роботу; 
• виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення рівня засвоєння знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря–спеціаліста з обраної спеціальності. 

8. Права магістранта 
Особи, які навчаються в магістратурі, мають право: 
• користуватися навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною та оздоровчою базами вищого навчального закладу; 
• брати участь у виробничих нарадах кафедри в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, що стосуються магістратури; 
• на отримання видів наукової інформації і наукове консультування; 
• на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
• на забезпечення під час навчання у вищому закладі освіти упорядкованим житлом в гуртожитку, якщо магістрант іногородній; 
• під час виконання наукових досліджень за темою магістерської роботи та виконання інших розділів індивідуального плану підготовки магістра магістранти можуть бути відряджені до провідних наукових установ України та інших країн (для участі в конференціях та стажуванні);
• покладання на осіб, які навчаються в магістратурі, обов’язків, що не пов’язані з виконанням індивідуального плану та програми навчання, не допускається.

9. Магістерська робота та процедура захисту
9.1. Перед поданням магістерської роботи до захисту магістрант звітує про виконання індивідуального навчального плану на засіданні кафедри і атестується науковим керівником по напрямкам підготовки. Магістерська робота – це узагальнення самостійної науково–практичної роботи магістранта, що викладене на 40–50 сторінках машинопису (без списку літературних джерел). Магістерська робота обов’язково повинна включати результати власних досліджень та їх порівняльний аналіз з відомими досягненнями за темою роботи. Магістерська робота друкується у двох примірниках, один з яких подається до бібліотеки університету, а другий до відділу підготовки наукових кадрів. 
9.2. Захист магістерської роботи здійснюється згідно з Положенням про раду з захисту магістерських робіт. 

10. Закінчення навчання в магістратурі 
10.1. Магістрант, який виконав навчальний план та програму, захистив магістерську роботу, отримує разом з сертифікатом спеціаліста з певного лікарського фаху диплом магістра медицини (фармації) і працевлаштовується відповідно з направленням на роботу після закінчення університету. 
10.2. Термін закінчення навчання в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі зараховується до стажу науково-педагогічної роботи. 
10.3. Диплом з відзнакою видається магістранту, який в повному обсязі виконав індивідуальний план та захистив магістерську роботу, за яку позитивно проголосували 90 % членів ради, а також має публікації та виступи на конференції за темою магістерської роботи.