"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Ректор ДонНМУ ім. М. Горького
чл-корр. НАМНУ, проф.
Ю.В. Думанський
29 травня 2013 р.

 ПОЛОЖЕННЯ
 про спеціалізовану вчену раду з захисту магістерських робіт
 (відділ з підготовки наукових кадрів)


1. Спеціалізована вчена рада з захисту магістерських робіт (далі - Рада) утворюється у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького (далі - Університет) з метою захисту робіт магістрантів. Склад Ради затверджується наказом ректора Університету. Рада є разовою та формується за фахом магістерської роботи за клопотанням проректора з наукової роботи.

2. Головою Ради є проректор з наукової роботи, секретар Ради - завідувач магістратурою. Рада складається з 10-15 фахівців за темою магістерської роботи (кандидати та доктори наук). Дату захисту магістерської роботи призначає проректор з наукової роботи впродовж 3 місяців після затвердження теми роботи та індивідуального плану магістранта.
За місяць до захисту магістерської роботи проректор з наукової роботи призначає двох рецензентів. Рецензентами роботи можуть бути кандидати та доктори наук з фаху магістерської роботи, або суміжні фахівці (за потребою). Рецензенти на основі вивчення магістерської роботи подають до Ради висновок, у якому визначаються ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, їх достовірність і новизна. Магістрант після призначення рецензентів повинен оприлюднити анотацію своєї роботи на сайті Університету.

3. Захист магістерської роботи може відбутися при наявності мінімальної кількості членів Ради – присутні 70% членів, рецензентів та керівника роботи, а також голови й секретаря Ради. У разі відсутності голови Ради, його обов’язки виконує інший член Ради за наказом затвердженим ректором.

4. Порядок захисту:
4.1. до Ради магістрант представляє: 
- один примірник магістерської роботи
- анотацію праці (див. додаток 1)
- витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення магістерської роботи з записом про рекомендацію її до захисту
- довідку з бібліотеки про прийняття магістерської роботи на постійне зберігання
- характеристику за підписом завідувача кафедри та декана факультету з приведенням оцінок за дисципліни, що передбачені навчальним планом та програмою магістратури
- особовий листок обліку кадрів з фотографією 4 х 6 см
- список публікацій та виступів на конференціях за темою магістерської роботи;
4.2. секретар Ради доповідає про подані магістрантом документи та про їх відповідність вимогам, а також оприлюднює рецензії;
4.3. захист відбувається шляхом усної доповіді магістранта (10-15 хвилин);
4.4. після доповіді магістранту задають питання на які він повинен дати відповіді;
4.5. після захисту проводиться таємне голосування членів Ради щодо присудження здобувачеві ступеня магістра медицини. Рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як 70% від кількості присутніх на засіданні членів ради. 
Лічильна комісія (не менше двох осіб) обирається відкритим голосуванням більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради. Захист завершується шляхом затвердження протоколу лічильної комісії відкритим голосуванням членів Ради. 

5. Магістрант має право ознайомитися з усіма матеріалами Ради щодо захисту його магістерської роботи, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови Ради, вченого секретаря Ради з усіх питань, пов’язаних із захистом.

6. На одному засіданні Ради може проводитися захист не більше чотирьох магістерських робіт.


Додаток 1.

Анотація магістерської роботи (до 2-х сторінок)
1. ПІБ магістранта
2. Назва магістерської роботи
3. ПІБ керівника магістерської роботи
4. Кількість публікацій та доповідей до навчання в магістратурі та за період навчання в магістратурі
5. Ціль роботи
6. Задачі роботи
7. Методи дослідження та статистичної обробки результатів та новизна роботи
8. Практична значимість
9. Висновки