«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ДонНМУ ім.М.Горького
чл-кор. НАМНУ, проф.
Ю.В. Думанський
30 серпня 2013


ПОЛОЖЕННЯ
про рекомендацію на наукову роботу студентів
Донецького національного
 медичного університету ім. М. Горького 

1 . Підготовка власних науково-педагогічних і наукових працівників з числа студентів – одне з пріоритетних завдань діяльності Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (далі – Університет ). Умовою ефективного вирішення цього завдання є створення системи відбору та підготовки майбутніх кадрів, яка передбачає об'єднання змісту освітніх та наукових програм, активне залучення до наукової діяльності студентів протягом усього терміну навчання в Університеті .

2. Положення розроблено з метою:
• посилення конкурсу при відборі кандидатів у магістратуру, аспірантуру;
• підвищення якості підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
• зростання ефективності реалізації освітньої, наукової та науково-виробничої діяльності Університету.

3. Це положення розроблено на підставі законів України «Про освіту» (№ 1060- XII, в редакції від 02.05.2011), «Про вищу освіту» (№ 2984- III, у редакції від 10.02.2010), «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (затверджено Постановою КМУ № 309 від 1999 року), «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації» (затверджено наказом МОН України від 1 червня 2006 року, №422), Статуту Університету, «Положення про планування наукових досліджень в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького» (від 23.11.2012 ), кваліфікаційних вимог до співробітників Університету, інших нормативно-правових актів, що регламентують наукову діяльність Університету .

4. Почесним правом бути рекомендованим Університетом до наукової діяльності користуються студенти, які :
4.1. Проявили схильність і прагнення до наукової діяльності.
4.2. Протягом усього навчання демонстрували належну старанність у навчанні та ефективно освоїли освітньо-професійну програму (середня успішність у заліковій книжці не нижче 4,5 балів).
4.3. Протягом не менше 2-х років були членами Наукового товариства творчої молоді - студентського наукового товариства імені М.Д. Довгялло.
4.4. Не менше 2-х разів виступали з науковими доповідями на підсумковій науковій конференції студентів та молодих учених Університету.
4.5. Приймали участь у Всеукраїнському (міжнародному) конкурсі кращих студентських наукових робіт або в конкурсі на здобуття Премії (стипендїї) НАН України або НАМН України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших іменних премій (стипендій), виступали на наукових конференціях в інших медичних вузах.
4.6. Мають опубліковану наукову статтю у спеціалізованих періодичних наукових виданнях або патент на винахід.
4.7. Мають сертифікат володіння іноземною мовою (крім російської).

5. Висування кандидатур на рекомендацію до наукової діяльності належить науковим керівникам, які надають характеристику - рекомендацію з зазначенням періоду керівництва науковими дослідженнями, проведеними студентом, теми наукового дослідження, наукових робіт, переліку наукових форумів, у яких брав участь студент (копії наукових робіт, грамот, дипломів, сертифікатів та інших нагород додаються), рівня теоретичної та наукової підготовки студента для подальшого можливого навчання в магістратурі та аспірантурі. Характеристику - рекомендацію підписують завідувач кафедри , науковий керівник і староста студентського наукового гуртка кафедри. Середній бал успішності студента за 5 років навчання в Університеті подається за підписом декана.

6. Подання кандидатур на рекомендацію до наукової діяльності здійснює Наукове товариство творчої молоді Університету. Всі кандидатури узгоджуються Радою студентського самоврядування.

7. Рішення про рекомендацію студентів до наукової роботи (навчання в магістратурі, аспірантурі) приймається Ученою радою Університету відкритим голосуванням.

8. Списки студентів, рекомендованих до наукової діяльності, оприлюднюються на сайті Університету протягом місяця з дня прийняття рішення.


Положення підготовлено і затверджено
Радою наукового товариства творчої 
молоді ДонНМУ (протокол №7 від 19 листопада 2012). 
Положення затверджено Вченою радою 
університету (протокол №  6
от 30.08.2013).
Наказ № 319 від 25.09.2013 "Про введення в дію університетського
нормативу «Положення про рекомендацію 
на наукову роботу студентів
Донецького 
національного медичного університету 
ім. М.Горького» див. тут.